Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 04, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни у сві­то­вий еко­но­міч­ний прос­тір ві­ді­грає важ­ли­ву роль у роз­вит­ку віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки. Са­ме то­му на­ша кра­їна за­ці­кав­ле­на у спри­ят­ли­во­му…
Не­що­дав­но Каб­мін роз­ро­бив два сце­на­рії еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Ук­раї­ни на на­ступ­ний рік — опти­міс­тич­ний і пе­си­міс­тич­ний. За пер­шим, ВВП зрос­те в…
Між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Fitch прог­но­зує цьо­го­річ­не па­дін­ня еко­но­мі­ки Ук­раї­ни на 9%. Це пе­ред­ба­чен­ня від­по­ві­дає прог­но­зам МВФ та ЄБРР. Па­дін­ня еко­но­мі­ки…
Як свід­чить ста­тис­ти­ка, в еко­но­мі­ці Єв­ро­со­юзу три­ває по­мір­не від­нов­лен­ня. У чет­вер­то­му квар­та­лі ми­ну­ло­го ро­ку ре­аль­ний ВВП у Єв­ро­со­юзі збіль­шив­ся на…
Ук­раї­на — єди­на се­ред єв­ро­пей­ських дер­жав, що за­стряг­ла в між­кри­зо­во­му прос­то­рі. Піс­ля гло­баль­ної кри­зи 2008–2009 ро­ків ба­га­тьом кра­їнам уда­ло­ся від­но­ви­ти…
Ук­раї­на має ве­ли­чез­ний екс­порт­ний по­тен­ці­ал аг­рар­ної га­лу­зі. То­рік про­даж зер­но­вих зрів­няв­ся з екс­пор­том ме­та­лу. Ни­ні сіль­гос­пви­роб­ни­ки ви­вез­ли за кор­дон 30,1…
Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни в єв­ро­пей­ський еко­но­міч­ний прос­тір ста­вить пе­ред ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди низ­ку ви­кли­ків що­до про­ве­ден­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих та ін­сти­ту­цій­них змін май­же…
«Ук­ра­їн­ське кре­дит­но-рей­тин­го­ве агент­ство» про­ве­ло до­слі­джен­ня ін­фор­ма­цій­ної про­зо­ро­сті бан­ків, які пра­цю­ють на те­ри­то­рії Ук­раї­ни. Ана­лі­зу­ва­ли якість, пов­но­ту, своє­час­ність роз­крит­тя ін­фор­ма­ції на…
Не­зва­жа­ючи на рі­шу­чі за­хо­ди у 2014 ро­ці, спря­мо­ва­ні на ста­бі­лі­за­цію еко­но­мі­ки та від­нов­лен­ня її зрос­тан­ня, стан ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки по­гір­шив­ся, кон­ста­ту­ють…
Віт­чиз­ня­на мо­лоч­на га­лузь най­біль­ше по­страж­да­ла від втра­ти ро­сій­сько­го рин­ку, хо­ча то­рік збіль­ши­ла ви­роб­ниц­тво мо­ло­ка по­рів­ня­но з 2013-м. Це від­бу­ло­ся ви­ключ­но…
Ни­ні сфе­ра за­йня­то­сті пе­ре­бу­ває під впли­вом дра­ма­тич­них осо­бли­вос­тей ук­ра­їн­ської кри­зи, гло­баль­них та гео­по­лі­тич­них ви­кли­ків, за­зна­ча­ють екс­пер­ти. Остан­ні да­ні з еко­но­міч­ної…
Ук­раї­на опи­ни­ла­ся на ме­жі без­пре­це­дент­ної со­ці­аль­но-еко­но­міч­ної кри­зи, що мо­же при­звес­ти до кри­тич­но­го зни­жен­ня рів­ня еко­но­міч­ної ак­тив­но­сті, об­ся­гу ВВП та зу­бо­жін­ня…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».