Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Сiчень 21, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Іс­то­рич­ною по­ді­єю на­зва­ли син­хрон­ну ра­ти­фі­ка­цію Уго­ди про асо­ці­ацію між Ук­раї­ною та Єв­ро­со­юзом в Єв­ро­пар­ла­мен­ті. І на­го­ло­си­ли, що текст цьо­го до­ку­мен­та…
Віт­чиз­ня­на по­дат­ко­ва сис­те­ма має чи­ма­ло вад, ствер­джу­ють екс­пер­ти. Во­на не сти­му­лює еко­но­міч­ний роз­ви­ток ані кра­їни, ані під­при­ємств, не сприяє за­лу­чен­ню…
Ни­ніш­нє лі­то бу­ло осо­бли­во на­пру­же­ним для ва­лют­но­го рин­ку. Курс до­лі­тав до 15 грн за до­лар. Ба­га­то ко­мен­та­то­рів ус­тиг­ли зви­ну­ва­ти­ти НБУ…
Не­що­дав­но між­на­род­не рей­тин­го­ве агент­ство Fitch зни­зи­ло рей­тинг Ук­раї­ни. При цьо­му йо­го екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що ук­ра­їн­ський уряд під­пи­сав уго­ду з МВФ…
Від по­чат­ку но­во­го сто­літ­тя Аф­ри­ка опи­ни­лась у спри­ят­ли­вих еко­но­міч­них умо­вах. Ба­га­то хто по­в’язує це з ви­гід­ною кон’­юнк­ту­рою сві­то­вих то­вар­них рин­ків.…
Падіння економіки в Україні вплине на ринки Європи, зазначають аналітики відомої аудиторської компанії «Ернст енд Янг». Конфліктна ситуація між Україною…
Як відомо, з 1 січня минулого року в нашій країні запроваджено нову систему державної реєстрації речових прав на нерухоме майно…
Нещодавно міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s змінило рейтинговий прогноз України за зобов’язаннями в іноземній валюті з негативного на стабільний. Поліпшення експерти…
Че­рез де­сять ро­ків Ук­раї­на мо­же ста­ти енер­го­не­за­леж­ною краї­ною. Для цьо­го тре­ба ре­алі­зу­ва­ти пла­ни збіль­шен­ня ви­до­бут­ку влас­но­го га­зу, ка­жуть уря­дов­ці. В Енер­ге­тич­ній…
Фа­хів­ці Нац­бан­ку за­зна­ча­ють: не­зва­жа­ючи на склад­ну си­ту­ацію на Схо­ді Ук­раї­ни, віт­чиз­ня­на еко­но­мі­ка де­мон­струє до­стат­ній рі­вень стій­ко­сті до шо­ко­вих по­дій. І…
Не­що­дав­но Мі­ніс­тер­ство сіль­сько­го гос­по­дар­ства США опуб­лі­ку­ва­ло пер­ші оцін­ки пер­спек­тив цьо­го­річ­но­го сві­то­во­го вро­жаю. Пред­став­ле­но да­ні й що­до ви­роб­ниц­тва ос­нов­них зер­но­вих куль­тур…
Гро­ма­дя­ни, які пе­ре­їжд­жа­ють із Кри­му, До­нець­кої та Лу­ган­ської об­лас­тей до ін­ших ре­гіо­нів Ук­раї­ни на тим­ча­со­ве про­жи­ван­ня, мо­жуть ста­ти на об­лік…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».