Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 04, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У сві­то­вій еко­но­мі­ці посткри­зо­ве від­нов­лен­ня піс­ля фі­нан­со­вих не­га­раз­дів 2008–2009 ро­ків від­бу­ва­єть­ся по­віль­ні­ше, ніж очі­ку­ва­ло­ся за опти­міс­тич­ни­ми сце­на­рі­ями, за­зна­ча­ють екс­пер­ти Цен­тру…
Об­сяг ін­вес­ти­цій в ос­нов­ний ка­пі­тал у лис­то­па­ді 2014 ро­ку впав на 4,8 від­сот­ка в річ­но­му ви­ра­жен­ні, що ста­ло най­біль­шим па­дін­ням…
За прог­но­за­ми екс­пер­тів Ор­га­ні­за­ції еко­но­міч­но­го спів­ро­біт­ниц­тва і роз­вит­ку та Все­світ­ньої про­до­воль­чої ор­га­ні­за­ції FAO (під­роз­ді­лу ООН), по­пит у сві­ті на зер­но­ві,…
В Ук­раї­ні за­раз є два фрон­ти: один на пів­ден­но­му схо­ді, дру­гий — еко­но­міч­ний, за­явив на Ук­ра­їн­сько­му зер­но­во­му конг­ре­сі, ор­га­ні­зо­ва­но­му ІА…
Нещодавно в Києві, у Торгово-промисловій палаті України, відбулась унікальна подія — виставка «Мистецтво, наука і технології майбутнього — погляд з…
По­си­лен­ня кри­зо­вих тен­ден­цій в еко­но­мі­ці Ук­раї­ни ли­ше до пев­ної мі­ри мож­на по­яс­ни­ти на­слід­ка­ми ро­сій­ської аг­ре­сії та ро­сій­ських об­ме­жу­валь­них тор­го­вель­них за­хо­дів,…
Ук­раї­на вхо­дить до пер­шої де­сят­ки дер­жав із роз­ви­ну­тою ядер­ною енер­ге­ти­кою. На чо­ти­рьох АЕС екс­плу­ату­ють­ся 15 енер­го­бло­ків по­туж­ніс­тю 13 835 МВт,…
Не­що­дав­но в Ки­єві прой­шов фо­рум, який зі­брав близь­ко 200 ге­не­раль­них і фі­нан­со­вих ди­рек­то­рів віт­чиз­ня­них і за­ру­біж­них ком­па­ній, пред­став­ни­ків між­на­род­них фі­нан­со­вих…
Не­що­дав­но у Ки­єві від­бу­ло­ся ІV за­сі­дан­ня Ук­ра­їн­сько-ли­тов­ської та Ли­тов­сько-ук­ра­їн­ської ді­ло­вих рад. У ньо­му взя­ли участь ви­со­кі єв­ро­пей­ські, в то­му чис­лі…
Екс­пер­ти Cві­то­во­го бан­ку прог­но­зу­ють, що цьо­го­річ ук­ра­їн­ський ВВП ско­ро­тить­ся на 8%. Па­дін­ня три­ва­ти­ме і в на­ступ­но­му ро­ці— на 1% по­рів­ня­но…
В Ук­раї­ні по­ча­ло­ся гро­мад­ське об­го­во­рен­ня Стра­те­гії ре­форм-2020, за­про­по­но­ва­них Гла­вою дер­жа­ви Пет­ром По­ро­шен­ком. Во­на вклю­чає аж по­над 60 ре­форм, ві­сім з…
Для то­го, щоб якіс­но вті­ли­ти єв­ро­пей­ські ре­фор­ми в енер­ге­ти­ці, не­об­хід­но за­пус­ти­ти чіт­кі ме­ха­ніз­ми спів­пра­ці між за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми та кон­тро­лю ім­пле­мен­та­ції…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».