№ 50 (24097)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Грудень 2015 18:16

«Динамо» змінює історію

Нинішнє покоління динамівців Києва нарешті зробило те, чого їхні попередники не могли досягти 16 років, — вийшло до раунду плей– оф футбольної Ліги чемпіонів. Сергій Ребров уже як тренер досяг того, від чого шаленіли його прихильники наприкінці 90– х, коли він і Андрій Шевченко шматували захист багатьох європейських грандів із мадридським «Реалом» включно.
З тієї команди у складі «Динамо» залишився один футболіст — голкіпер Олександр Шовковський. Саме він був у воротах і у вирішальному матчі з ізраїльським «Маккабі» з Тель– Авіва. Разом із ним здобувати необхідні три очки вийшли Антунеш, Драгович, Хачеріді, Даніло Сілва, Рибалка, Сидорчук, Гонсалес, Гармаш (Мігель Велозу, 63), Ярмоленко (Гусєв, 18), Мораєс (Теодорчик, 89).

Published in Футбол
П'ятниця, 11 Грудень 2015 18:03

«Шахта𻠘– зимовий чемпіон!

Пе­ре­не­се­ні ба­та­лії 12-го ту­ру на­реш­ті знай­шли своє вті­лен­ня в се­ми мат­чах ко­манд ви­що­го ди­ві­зіо­ну чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу. Цей тур вий­шов без­ком­про­міс­ним — ли­ше в од­но­му по­єдин­ку бу­ла за­фік­со­ва­на ні­чия.

Наприкінці року донецький «Шахтар» набрав непогану ігрову форму. В останніх семи матчах гірники не забивають менше трьох м’ячів. До цього списку потрапили київське «Динамо» та мадридський «Реал». Не обійшлося без трьох забитих м’ячів і у ворота «Карпат», яких футболісти донецького клубу приймали в Одесі.
Донеччани вже з перших хвилин дали зрозуміти, хто буде грати першим номером. Утім, «Карпати» цьому несильно засмутилися.

Published in Футбол
П'ятниця, 11 Грудень 2015 17:55

Неймовірне повернення Підгрушної

Уже зі стар­ту но­вий бі­ат­лон­ний се­зон під­го­ту­вав при­єм­ний сюр­приз для віт­чиз­ня­них при­хиль­ни­ків цьо­го кра­си­во­го спор­ту. Лі­дер збір­ної Ук­раї­ни Оле­на Під­груш­на схо­ди­ла на п’єдес­тал по­ша­ни у двох осо­бис­тих гон­ках на пер­шо­му ета­пі Куб­ка сві­ту, що від­був­ся у швед­сько­му Остер­сун­ді.

Першою в програмі особистих змагань була класична індивідуальна гонка на 20 км. Орієнтир для всіх суперниць установила чешка Габріела Соукалова, яка стріляла ідеально аж до останнього патрона. Але 20-а мішень відмовилася закриватися, і саме цей промах не дав Габі перемогти. Досить скоро увагу привернула Марі Дорен-Абер: вона показала найвищу швидкість. Але француженка припустилася двох помилок на третьому рубежі, які все одно не завадили їй очолити проміжний протокол.

Тренування почуття рівноваги допомагає уникнути розтягнень і вивихів щиколоток, стверджують фахівці клініки Elite Performance Physical Therapy.
Не тільки спортсмени страждають від розтягнень і вивихів. Жінки, одягаючи взуття на високих підборах, або чоловіки, які грають у баскетбол на вихідних, не застраховані від пошкодження такої частини тіла, як щиколотка. Марк Козука, фізіотерапевт Elite Performance Physical Therapy, заявляє, що розвиток м’язів і почуття балансу оберігає від поширених травм — вивихів і розтягувань щиколоток.

П'ятниця, 11 Грудень 2015 17:34

Обережно: ожеледиця!

За­бит­тя, роз­тяг­нен­ня, уда­ри го­ло­вою і пе­ре­ло­ми — най­по­ши­ре­ні­ші зи­мо­ві трав­ми. Лі­ка­рі по­пе­ре­джа­ють: у кож­но­му ви­пад­ку важ­ли­во пра­виль­но на­да­ти пер­шу до­по­мо­гу, аби по­тім не до­ве­ло­ся роз­пла­чу­ва­ти­ся за не­знан­ня пра­вил.
Чи мож­на обій­ти­ся без лі­ка­ря, як­що був удар го­ло­вою? Що ро­би­ти, як­що ви­вих­ну­тий суг­лоб? Як роз­піз­на­ти та як ді­яти при пе­ре­ло­мах? На ці та ін­ші за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли від­по­віс­ти фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Да­рія Бі­дю­ка.

— Найпоширенішою зимовою травмою є забій. При ньому миттєво виникає припухлість і біль у місці травми. Під шкірою з’являються гематоми (синці). При накопиченні під шкірою крові з’являється й випинання (шишка). Потерпілого слід посадовити та підняти догори постраждалу кінцівку. У перші 2–3 години після травми прикладіть на 30 хвилин до місця забою холодний компрес.

19 ГРУДНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ДАНИЛОВИЧА РУДЕНКА (1920–2004),

УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ФІЛОСОФА, ПРАВОЗАХИСНИКА

У Ми­ко­ли Ру­ден­ка бу­ла ти­по­ва для пар­тій­но­го пись­мен­ни­ка ра­дян­ської до­би біо­гра­фія. Він на­ро­див­ся 19 груд­ня 1920 ро­ку в се­лі Юр’­їв­ці на Лу­ган­щи­ні у шах­тар­ській ро­ди­ні. В 6-річ­но­му ві­ці став на­пів­си­ро­тою. У 1927 ро­ці за­ги­нув в ава­рії на шах­ті йо­го бать­ко. Тож ви­рос­тав у злид­нях із сес­трою і ма­тір’ю, яка от­ри­му­ва­ла мі­зер­ну пен­сію за за­гиб­ло­го чо­ло­ві­ка.

1939 року Микола успішно закінчив десятирічку, а батькові друзі прийняли здібного юнака кандидатом у члени ВКП(б) і з шахтарською путівкою відправили на навчання до Київського університету.

Published in Особистість
П'ятниця, 11 Грудень 2015 17:06

Гідний нащадок козацького роду

19 ГРУДНЯ — 185 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДАНИЛА ЛУКИЧА МОРДОВЦЯ (1830–1905), 
УКРАЇНСЬКОГО І РОСІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ІСТОРИКА

Цей ви­дат­ний пись­мен­ник, гід­ний на­ща­док ук­ра­їн­сько­го ко­заць­ко­го ро­ду, за­слу­жив, щоб наш на­род зга­ду­вав йо­го вдяч­ним і доб­рим сло­вом. Йо­го пе­ру на­ле­жать чи­ма­ло ро­ма­нів і по­віс­тей на те­ми з ук­ра­їн­ської іс­то­рії та ук­ра­їн­сько­го жит­тя ХІХ сто­літ­тя.

Він був першим перекладачем творів Гоголя українською мовою, одним із небагатьох, хто наважився писати про постать гетьмана Івана Мазепи (роман «Цар і гетьман»), він залишив гарні спогади про Тараса Шевченка, був оборонцем українського слова та українського театру...

Published in Особистість

Наш спів­роз­мов­ник — Гри­го­рій Бу­лах, май­стер ху­дож­ньо­го сло­ва, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, по­ет, про­за­їк, пе­ре­кла­дач.
Пра­цю­вав із ком­по­зи­то­ра­ми Іго­рем По­кла­дом, Рос­ти­сла­вом Ба­би­чем, Олек­сан­дром Зло­тни­ком, Ва­си­лем Во­ло­щу­ком, Пав­лом Двор­ським.
Знач­ним є йо­го вклад у роз­ви­ток між­на­род­ної куль­тур­ної спів­пра­ці, зок­ре­ма з брат­ньою Сло­вач­чи­ною. Він є без­по­се­ред­нім іні­ці­ато­ром пуб­лі­ка­ції книж­ки сло­ваць­ко­го пись­мен­ни­ка-ук­раї­но­знав­ця, оче­вид­ця і лі­то­пис­ця Пол­тав­ської бит­ви Да­ні­ела Крма­на «По­до­рож­ній що­ден­ник (Itinerarium 1708–1709)», ви­пус­ку ба­га­то­міль­йон­ним ти­ра­жем у Пра­зі юві­лей­них по­што­вих ма­рок Т. Г. Шев­чен­ка і у Ки­єві — сло­ваць­ко­го по­ета П. Й. Ша­фа­ри­ка, праць чесь­ко­го ака­де­мі­ка Мі­ку­ла­ша Не­врло­го.

Published in Вітальня

З 9-го до 22 груд­ня в сто­лич­ній га­ле­реї «Трип­тих Арт» три­ва­ти­ме бла­го­дій­на ви­став­ка Юлії Скрип­ки Art In Heart. Кош­ти, ви­лу­че­ні від про­да­жу ро­біт, під­уть на по­тре­би На­ціо­наль­ної ди­тя­чої спе­ціа­лі­зо­ва­ної лі­кар­ні «Ох­мат­дит».

Для проекту Юлія Скрипка створила окремий цикл робіт, присвячений дітям і тваринам — таємним праведникам в єврейській містичній традиції з притчі «Письмена Бога» Хорхе Луїса Борхеса. Оскільки в даний момент Юлія викладає живопис, малюнок і композицію в київській дитячій школі мистецтв № 5, в експозицію також увійдуть твори її юних учнів.
«Немає нічого більш цінного, ніж життя. Що можна тоді сказати про життя дитини? Час нині настільки непростий, що легко припустити, наскільки звузилося фінансування в галузі медицини.

Published in Культура
П'ятниця, 11 Грудень 2015 16:14

Симфонічний концерт з аншлагом

Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний те­атр опе­ре­ти по­зи­ціо­нує се­бе як те­атр ба­га­то­жан­ро­вий. Крім опе­ре­ти, тут уже дав­но впев­не­но по­чу­ває­ть­ся і мю­зикл. У те­ат­рі по­став­ле­но ви­ста­ву «Кар­мен», що вод­но­час є й опе­рою, і ба­ле­том. Ори­гі­наль­ніс­тю від­зна­чає­ть­ся тан­цю­валь­не шоу — «Тан­го жит­тя».

Окрема сторінка у творчому житті театру — концерти, кожен з яких спрямований на певну аудиторію. А любителів класичної музики нещодавно зібрав симфонічний концерт «Симфонія осені».
«Музичний театр є дуже поліфонічним і вбирає в себе різні жанри, зокрема є такий сильний і серйозний стиль, як класичне і оперне мистецтво. Тому будемо продовжувати робити такі речі.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».