№ 29 (24076)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 17 Липень 2015 19:50

Вімблдон для Джоковича і Вільямс

Переможцями головного тенісного змагання на трав’яних кортах, Вімблдонського турніру, стали у 2015 році серб Новак Джокович і американка Серена Вільямс. Жодного сюрпризу в цих тріумфах не було — саме ці видатні спортсмени ще перед стартом змагання вважалися його фаворитами.
У чоловічому фіналі Джокович зустрівся з титулованим швейцарцем Роджером Федерером, для якого Вімблдон — турнір мало не домашній. У період з 2003 до 2007 років Федерер тріумфував у Лондоні п’ять разів поспіль, а згодом вигравав головний турнір на траві ще двічі — у 2009 і 2012 роках. Але нині Роджер уже має 33 роки, це критичний вік у чоловічому тенісі, де важить не тільки майстерність, а й витривалість у багатогодинних протистояннях із рівними суперниками.

Published in Тенiс
П'ятниця, 17 Липень 2015 19:45

Одеський тріумф "ШАХТАРЯ"

В Оде­су на­реш­ті по­вер­нув­ся ве­ли­кий фут­бол. У 2015 ро­ці жи­те­лі цьо­го міс­та не ма­ли змо­ги спос­те­рі­га­ти за мат­ча­ми Прем’­єр-лі­ги та Куб­ка Ук­раї­ни. І ось но­вий очіль­ник оде­сько­го ре­гіо­ну Мі­ха­їл Са­акаш­ві­лі га­ран­ту­вав на­реш­ті без­пе­ку на ста­діо­ні «Чор­но­мо­рець», і пер­ший матч се­зо­ну ви­рі­ше­но бу­ло про­вес­ти у Пів­ден­ній Паль­мі­рі. У мат­чі за Су­пер­ку­бок, вже тра­ди­цій­но, зі­йшли­ся ки­їв­ське «Ди­на­мо» та до­нець­кий «Шах­тар».

Перед початком гри керівництво Федерації футболу України нагородило найкращих футболістів та тренерів за підсумками минулого сезону. Найбільше у воротах суперника зміг відзначитися гравець ФК «Шахтар» Алекс Тейшейра.

Published in Футбол

Американські дослідники з Університету Джорджії встановили, що у людей, які намагалися вчинити або замишляли суїцид, у крові та у мозку підвищені рівні цитокінів, що беруть участь в імунній відповіді, повідомляє Meddaily.
Попереднє дослідження засвідчило, що цитокіни вивільняються в умовах психологічного стресу. Подібне запалення у мозку призводить до депресії. Під час нового дослідження науковці вивчили дані 18 досліджень, в яких взяли участь 583 пацієнти психіатричних лікарень з підвищеним ризиком суїциду, 315 осіб із психічними розладами, що не думали і не намагалися вчинити суїцид, і 845 здорових людей як контрольна група.

П'ятниця, 17 Липень 2015 19:34

Найкращий тренажер – власне тіло

Хто зі справж­ніх убо­лі­валь­ни­ків не зу­стрі­чав із ра­діс­ним за­хоп­лен­ням швид­ке по­вер­нен­ня до лав сво­їх ку­ми­рів піс­ля важ­ких травм та за­хво­рю­вань?

Завдяки видатним досягненням вітчизняної спортивної медицини за лічені тижні після ушкоджень знову виходив на поле незрівнянний Олег Блохін, повертався до сектора метання молота олімпійський чемпіон Анатолій Бондарчук або відновлювався для турнірів Великого шолома найуспішніший український тенісист Андрій Медведєв.
Але чи обмежуються завдання сучасної спортивної медицини лише обслуговуванням професіоналів? Тож найперше наше запитання до лікаря вищої категорії, відомого спеціаліста-реабілітолога, спортивного медика Володимира НИЧИПОРУКА звучало так: що це за розділ такий — «спортивна медицина»?

Не­од­но­ра­зо­во в Ук­раї­ні і за її ме­жами під­ні­ма­ла­ся проб­ле­ма не­без­печ­них від­хо­дів гек­са­хлор­бен­зо­лу, що іс­нує у Ка­лу­ші, який ви­ко­рис­то­ву­вав­ся для про­мис­ло­во­го ви­роб­ниц­тва. Піс­ля ви­ве­зен­ня ре­чо­ви­ни з Ка­лу­сько­го по­лі­го­ну еко­ло­ги за­фік­су­ва­ли знач­не пе­ре­ви­щен­ня гек­са­хлор­бен­зо­лу. Фак­тич­но Ка­луш зно­ву став зо­ною під­ви­ще­ної еко­ло­гіч­ної не­без­пе­ки.

 

Шо­ку­ючі ре­зуль­та­ти до­слі­джень
Захоронення гексахлорбензолу на полігоні у Калуському районі здійснювалося у 1973–2000 роках внаслідок виробництва чотирихлористого вуглецю ВО «Хлорвініл» (концерн ВАТ «Оріана»). Виробництво чотирихлористого вуглецю припинилося у зв’язку з ратифікацією Угоди про грант Всесвітнього екологічного фонду (проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Published in Екологія
П'ятниця, 17 Липень 2015 19:19

Соломія: я іду своїм шляхом

Наш спів­роз­мов­ник — Со­ло­мія (Оле­на Кар­пен­ко), спів­ач­ка й по­ете­са, от­же, ви­ко­на­ви­ця ав­тор­ських пі­сень.
У сво­їх піс­нях Solomia по­єд­нує кла­сич­не зву­чан­ня го­ло­су із су­час­ни­ми му­зич­ни­ми сти­ля­ми (поп, блюз, рок/аль­тер­на­ти­ва, фольк). Це по­єд­нан­ня ство­рює осо­бли­вий му­зич­ний стиль.

У дитинстві була солісткою хору Держтелерадіо України. З 1998 р. її пісня «Зроби свій крок!» — гімн одного з українських конкурсів краси. 2004-го пісня Соломії «Канатоходець» стала однією з пісень майдану Помаранчевої революції і увійшла до збірки «Молоді зірочки України» (2005). Пісні «Зроби свій крок!», «Канатоходець», «Тетріс», «Кохання моє!» і «I Realize» звучать у національному та міжнародному радіоефірі.

Published in Вітальня

Во­се­ни Ук­раї­на пла­нує роз­по­ча­ти ши­ро­ко­масш­таб­ну ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ну ре­фор­му. Вна­слі­док її про­ве­ден­ня зі звич­них для нас назв ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­них оди­ниць — об­лас­тей, райо­нів, міст, се­лищ та сіл — у вжит­ку за­ли­шать­ся ли­ше райо­ни. Втім, спра­ва не об­ме­жить­ся ли­ше за­про­ва­джен­ням но­вих назв те­ри­то­рі­аль­них оди­ниць. До­ко­рін­но має змі­ни­ти­ся не ли­ше ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ний ус­трій дер­жа­ви, а й чин­на сис­те­ма управ­лін­ня спра­ва­ми су­спіль­ства. Во­на, зок­ре­ма, пе­ред­ба­чає мак­си­маль­ну де­цен­тра­лі­за­цію вла­ди, фор­му­ван­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад на прин­ци­по­во но­вих за­са­дах, пе­ре­да­чу до­дат­ко­вих пов­но­ва­жень міс­це­вим ор­га­нам вла­ди.

Published in Земля і люди

Ціна зради – квартири...
Історія неоголошеної війни Росії проти України знає безліч яскравих прикладів героїзму українських воїнів, які ціною власних життів боронять рідну землю від російсько-терористичних військ, діляться з жителями Донбасу останнім шматком хліба. Але, на жаль, є й інші приклади.
Навесні 2014 року українське суспільство було шоковане вчинком адмірала Дениса Березовського: призначений 1 березня командувачем Військово-морських сил України, вже наступного дня він... присягнув на вірність Аксьонову — самопроголошеному прем’єру Криму!.. Відразу після цього обійняв посаду заступника командувача Чорноморського флоту.

Published in Військо

або ЯК ОД­НА ІНІ­ЦІ­АТИ­ВА МО­ЖЕ ОБІ­ГРІ­ТИ БА­ГА­ТО­КВАР­ТИР­НИЙ БУ­ДИ­НОК

Це бу­ло у Льво­ві кіль­ка ро­ків то­му. Зи­ма, хо­лод­но та си­ро. На од­но­му із шо­се стоять кіль­ка де­сят­ків лю­дей. Дех­то прий­шов із діть­ми — во­ни пла­чуть, бо ві­тер не­ла­гід­ний. Ось гру­па лю­дей по­чи­нає бло­ку­ва­ти рух — ав­то­мо­бі­лі сиг­на­лять, во­дії кри­чать, опу­скаю­чи на мить біч­не скло ма­шин...
Ті, хто ри­зик­нув ви­йти з теп­ло­го са­ло­ну, пи­та­ють: що від­бу­ває­ть­ся, хто тут го­лов­ний? На­пе­ред ви­хо­дить не­мо­ло­да жін­ка: «Ми не має­мо ви­бо­ру — район­на ко­тель­ня за­кри­та з не­ві­до­мих при­чин на не­ви­зна­че­ний тер­мін. Ли­ше так ми мо­же­мо при­вер­ну­ти ува­гу вла­ди до сво­їх проб­лем. Ви­бач­те, та сьо­го­дні вам до­ве­деть­ся їха­ти ін­шою до­ро­гою. Ми стоя­ти­ме­мо тут».
Але то­ді все бу­ло мар­но... От я на­пи­са­ла це і за­мис­ли­ла­ся — але ж ні, не мар­но. Це був пер­ший крок. Крок на шля­ху до пе­ре­мо­ги.

Published in Проблема
П'ятниця, 17 Липень 2015 18:52

Податковий наступ на АПК

Не­що­дав­но Каб­мін роз­ро­бив два сце­на­рії еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Ук­раї­ни на на­ступ­ний рік — опти­міс­тич­ний і пе­си­міс­тич­ний. За пер­шим, ВВП зрос­те в кін­ці 2016 ро­ку на 2%, ін­фля­ція сяг­не 14,2%, а ці­ни ви­роб­ни­ків по­ва­го­мі­ша­ють на 10,4%. Цьо­го­річ на на­шу еко­но­мі­ку очі­кує по­глиб­лен­ня ре­це­сії, ВВП, за уря­до­ви­ми роз­ра­хун­ка­ми, впа­де на 7,5%, а, за оцін­ка­ми Нац­бан­ку, на 9,5%.
На­ступ­но­го ро­ку укра­їн­ці от­ри­му­ва­ти­муть за свою пра­цю всьо­го на 2,3% біль­ше. Але не всі, адже без­ро­біт­тя зрос­те до 10,4%, ни­ні во­но пе­ре­ви­щує 9,3%.

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».