№ 1–2 (24204–24205)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

АБРАМЕНКО, РОМАНЧУК, СВІТОЛІНА ТА БАГАТО БОКСУ

Са­ме без цих по­дій та осо­бис­то­стей не­мож­ли­во уяви­ти цей спор­тив­ний рік. Про зви­тя­ги ук­ра­їн­ських спортс­ме­нів у 2018 ро­ці — да­лі в ог­ля­ді.

Published in Спорт
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 18:51

Спорт-2019. Що подарує нам цей рік?

У роз­кла­ді спор­тив­них по­дій 2019-го не зна­чать­ся го­лов­ні стар­ти пла­не­ти — Олім­пій­ські іг­ри. Втім, у цей не­три­ва­лий пе­рі­од звич­но­го і ціл­ком зро­зу­мі­ло­го цик­ліч­но­го пе­ре­за­ван­та­жен­ня ува­га ба­га­то­міль­йон­ної ауди­то­рії віт­чиз­ня­них ша­ну­валь­ни­ків спор­ту, без­сум­нів­но, бу­де при­ку­та до тур­ні­рів зі ста­ту­сом «олім­пій­ських лі­цен­зій­них» із при­ці­лом на То­кіо-2020.
Се­ред ін­ших за­хоп­лю­ючих ба­та­лій — II Єв­ро­пей­ські іг­ри, жі­но­чий Єв­ро­бас­кет, чем­пі­он­ські бої ук­ра­їн­ських бок­се­рів-про­фе­сіо­на­лів, ква­лі­фі­ка­ція чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2020 з фут­бо­лу.

Published in Спорт

Хто з нас під час застуди не сидів над каструлею з вареною картоплею, накинувши при цьому рушник на голову?
Раніше це вважалося одним із найефективніших методів позбавлення від недуги. Однак сучасна медицина з побоюванням дивиться на подібний спосіб самолікування. Лікарі переконані, що пара від картоплі може завдати шкоди організму людини. Фахівці стверджують, що картопляна пара не здатна боротися з мікробами.

Багато хто думає, що тривалість життя багато в чому визначається генетикою. Однак схоже, що гени відіграють набагато меншу роль, ніж передбачалося раніше.
Замість цього фактори навколишнього середовища, такі як дієта і спосіб життя, вважаються ключовими детермінантами.
Ці три речі, які ви можете зробити, збільшать шанси побачити свій 100-й день народження.

Опа­лю­валь­ний се­зон у са­мо­му роз­па­лі. З при­хо­дом справж­ніх мо­ро­зів на­шим єди­ним по­ря­тун­ком є при­мі­щен­ня, де пра­цю­ють ба­та­реї. Од­нак ми на­віть не пі­до­зрю­ємо, яку за­гро­зу во­ни не­суть здо­ров’ю лю­ди­ни.

Фахівці визначили, які хвороби можуть розвинутись або загостритись у людей через прилади опалення. Найпоширеніша недуга — респіраторні захворювання.

Но­во­річ­ні свя­та люб­лять усі! До­рос­лі ве­се­лять­ся не­мов ді­ти, а ма­ле­ча ко­рис­тує­ть­ся мож­ли­віс­тю і вкла­дає­ть­ся спа­ти ко­ли за­ма­неть­ся, до­схо­чу си­дить пе­ред те­ле­ві­зо­ром та га­дже­та­ми.
Піс­ля три­ва­ло­го пе­ріо­ду пов­ної сво­бо­ди й без­від­по­ві­даль­но­сті важ­ли­во вчас­но по­вер­ну­ти­ся до зви­чай­но­го ре­жи­му сну та хар­чу­ван­ня, увій­ти у ро­бо­чу ко­лію, а іно­ді й ски­ну­ти за­йві кі­ло­гра­ми.
Як слід це ро­би­ти, ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-гі­гі­єніс­та Пет­ра ДАНЬ­КА.

12 СІЧНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА МАЩЕНКА (1929–2013), УКРАЇНСЬКОГО КІНОРЕЖИСЕРА

За ра­дян­ських ча­сів йо­го на­зи­ва­ли спів­цем ро­ман­ти­ки ре­во­лю­ції, мит­цем ви­зна­че­ної гро­ма­дян­ської по­зи­ції, яко­му при­та­ман­на пуб­лі­цис­тич­ність і точ­ність ху­дож­ньо­го вті­лен­ня.
Фільм «Ко­мі­са­ри» де­мон­стру­вав­ся у Пі­зі (Іта­лія) на МКФ «Но­ве в мо­ві кі­но». За фільм «Шлях до Со­фії» ре­жи­сер удо­стоє­ний прес­тиж­них на­го­род у мис­тец­тві Бол­га­рії: на­го­ро­ди Со­фії і ор­де­на свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фо­дія. За фільм «Овід» — ор­де­на Коман­до­ра від пре­зи­ден­та Іта­лії.

Published in Особистість
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 15:22

Лицар театру і вірності

9 СІЧНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАДНІПРОВСЬКОГО (1924–1980), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА

Як­що б вам ви­па­ло меш­ка­ти по­бі­ля Те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка у Ки­єві у 60–80-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­річ­чя, то ви обо­в’яз­ко­во б звер­ну­ли ува­гу на став­но­го кра­се­ня з буй­ною ледь си­вою чуп­ри­ною і ви­раз­ним по­гля­дом си­ніх очей, який час­то-гус­то про­гу­лю­вав­ся у скве­ри­ку тут же або си­дів бі­ля пам’­ят­ни­ка Ка­ме­ня­ре­ві не­по­далік.
Усі міс­це­ві, так би мо­ви­ти, на­віть да­ле­кі від за­хоп­лен­ня те­ат­ром чу­до­во зна­ли — це Ми­хай­ло За­дніп­ров­ський, при­ма Ук­ра­їн­ської дра­ми. Ну а ті, хто від­від­ував те­атр, бу­ли в за­хва­ті від пе­ре­кон­ли­вої, на­віть за­хоп­ли­вої гри-пе­ре­вті­лен­ня ак­то­ра у чис­лен­них ви­ста­вах фран­ків­ців.

Published in Особистість

Українська актриса, народна артистка України Наталія Сумська з’явиться в історичній драмі «Чорний ворон» за мотивами однойменного роману Василя Шкляра. Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.
«Зараз я знімаюсь у повнометражному фільмі за романом Василя Шкляра «Чорний ворон», який створюється телеканалом «1+1» за підтримки Державного агентства з питань кіно. У мене там трохи містична роль провидиці, знахарки, лікувальниці Явдохи», — сказала Сумська.

Published in Культура

На здобуття Премії імені М. Рильського, якою відзначають прозаїків і поетів за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів або за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу, цього року висунули 11 номінантів та 13 художніх творів.
Про це повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 4

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».