№ 22 (24121)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Червень 2016 12:55

Одинадцята вершина «Реала»

Фі­наль­ний матч цьо­го­річ­ної Лі­ги чем­піо­нів не ви­прав­дав спо­ді­ван­ня ба­га­тьох фа­хів­ців, пе­ре­важ­на біль­шість яких про­ро­ку­ва­ла нуд­ний фут­бол із не­ве­ли­кою кіль­кіс­тю не­без­печ­них мо­мен­тів. «Ре­ал» до­сить швид­ко по­вів у ра­хун­ку. Крос зі штраф­но­го по­дав від цен­траль­ної лі­нії, Бейл го­ло­вою про­штовх­нув м’яч у во­ро­тар­ський май­дан­чик, а там Сер­хіо Ра­мос ви­грав бо­роть­бу у Са­ві­ча і про­ки­нув м’яч по­між ніг гол­кі­пе­ра Об­ла­ка.

Щоправда, відеоповтор показав, що Рамос на якісь сантиметри був ближче до воріт, ніж захисник «Атлетико». Але боковий арбітр у цьому епізоді «зіграв» за команду, що перебувала в атаці.
Після цього «вершкові» відійшли у захист. Інколи складалося враження, що команди помінялися футболками, адже всі звикли, що саме «Реал» грає першим номером. Натомість у виконанні підопічних Зідана була дисциплінована гра в обороні.

Published in Футбол
П'ятниця, 03 Червень 2016 12:51

Золотте яблучко Вероніки Марченко

В цен­трі анг­лій­сько­го Нот­тін­ге­ма, на пло­щі Ста­рий Ри­нок, близь­ко 300 су­час­них на­щад­ків Ро­бі­на Гу­да з 44 кра­їн Єв­ро­пи ро­зі­гра­ли на­го­ро­ди чем­піо­на­ту кон­ти­нен­ту зі стріль­би з лу­ка. Рід­не міс­то міс­те­ра Гу­да (а сьо­го­дні ще й го­лов­ний осе­ре­док стріль­би з лу­ка Ве­ли­кої Бри­та­нії) ста­ло щас­ли­вим для ук­ра­їн­ських луч­ниць. У жі­но­чо­му тур­ні­рі з кла­сич­но­го лу­ка «зо­ло­тий» дубль зро­би­ла Ве­ро­ні­ка Мар­чен­ко.

Вперше у кар’єрі 23річна львів’янка стала чемпіонкою в особистій першості. І ще один чемпіонський титул дівчина здобула разом із подругами по команді Анастасією Павловою з Нової Каховки та Лідією Січеніковою з Чернігова.
Ще одну нагороду принесли Україні Анастасія Павлова та Віктор Рубан — у змаганні змішаних пар вони стали бронзовими призерами. У загальнокомандному заліку наші співвітчизники вибороли першість, обійшовши команди Данії та Росії.

П'ятниця, 03 Червень 2016 12:46

Фоменко визначив склад на Євро-2016

Го­лов­ний тре­нер збір­ної Ук­раї­ни з фут­бо­лу Ми­хай­ло Фо­мен­ко ви­зна­чив­ся зі спис­ком грав­ців, які по­їдуть на чем­піо­нат Єв­ро­пи до Фран­ції. На Єв­ро-2016 не зі­гра­ють та­кі фут­бо­ліс­ти з роз­ши­ре­но­го спис­ку «си­ньо-жов­тих»: Олег Гу­сєв, Ар­тем Кра­вець, Ми­ки­та Ка­ме­ню­ка, Єв­ген Ша­хов, Іван Пет­ряк і Мак­сим Ма­ли­шев.

Із розташування збірної у швейцарській Асконі ця шістка вже вирушила додому. Решта 3 червня проведе останній контрольний поєдинок перед стартом першості, суперником буде албанська команда.

Published in Футбол

Люди із синдромом хронічної втоми найбільш схильні придушувати емоції у стресових ситуаціях і не ділитися переживаннями, повідомляють фахівці Лондонського королівського коледжу.
В умовах стресу люди, які страждають на синдром хронічної втоми, активніше протистоять зовнішнім дратівливим факторам. Проте водночас їх втома посилюється. Науковці стверджують, що ця особливість є результатом втечі від проблем, запрограмованої у людини генетично.
Провівши дослідження, фахівці дійшли висновку, що на хронічну втому частіше страждають люди, які пригнічують свої емоції і хвилювання.

Усім, хто має діа­бет 2-го ти­пу, ві­до­мо, що це — хро­ніч­не за­хво­рю­ван­ня, при яко­му по­ру­шує­ть­ся об­мін вуг­ле­во­дів, а рі­вень цук­ру (глю­ко­зи) в кро­ві у хво­ро­го три­має­ть­ся ви­щим за нор­му. Ни­ні у сві­ті по­си­лює­ть­ся епі­де­мія цієї хво­ро­би.
То­му ду­же ці­ка­во, як узя­ти під кон­троль діа­бет 2-го ти­пу, зни­зи­ти цу­кор у кро­ві і три­ма­ти йо­го ста­біль­но нор­маль­ним? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — док­то­ра ме­дич­них на­ук, лі­ка­ря ви­щої ка­те­го­рії Лю­бов Со­ко­ло­ву.

— Як лі­ку­ва­ти діа­бет 2-го ти­пу за до­по­мо­гою діє­ти?
— Дієта при діабеті — велика сила, але всетаки лікування проводиться не тільки за допомогою дієти, не слід самим скасовувати призначені лікарем ліки й уколи інсуліну. Також важлива і фізична активність. І все ж основний засіб — суворо дотримуватися низьковуглеводної дієти.

Освітні центри, що почнуть діяти цього року для абітурієнтів з окупованого Криму та зони АТО, прийматимуть іспити до 26 липня.
Про це повідомила на пресконференції в Укрінформі міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
«Документи для вступу для здобуття вищої освіти за державним замовленням тільки за денною формою навчання приймаються до 18ї години 24 липня. Вступні іспити в освітніх центрах проводяться до 26 липня. А зарахування — не пізніше 12ї години 28 липня», — повідомила Лілія Гриневич.
За її словами, попередньо потрібен час для подання заяви і освітньої декларації, для проведення оцінювання з української мови та історії України, тому для абітурієнтів із цих вразливих груп «усе це буде орієнтовно займати час не пізніше 12 липня».

Published in Освіта

На­пе­ре­до­дні вступ­ної кам­па­нії ба­га­то абі­ту­рі­єн­тів усе ще не зна­йо­мі з де­яки­ми но­ви­ми пра­ви­ла­ми всту­пу в уні­вер­си­те­ти. Щоб по­збу­ти­ся про­бі­лів у по­діб­них орі­єн­ту­ючих знан­нях, чи­тай­те ма­те­рі­ал Укр­ін­фор­му, в яко­му де­таль­но опи­са­но змі­ни в пра­ви­лах всту­пу в 2016 ро­ці, а та­кож є спи­сок до­ку­мен­тів, не­об­хід­них для всту­пу.

Час змін
Перше новаторство, яке чекає майбутніх абітурієнтів, — вступ здійснюватиметься за новим загальним переліком спеціальностей. Кажуть, це потрібно для того, щоб українські дипломи згодом котирувалися за кордоном. Чи так буде колинебудь — невідомо, але деякі потуги для цього Міністерство освіти вже робить.
Також на догоду Болонському процесу в Україні тепер з’являться ступені молодшого бакалавра та доктора філософії. Вони мають замінити ступені молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також кандидата наук. Фахівці, до речі, будуть набиратися в 2016 році востаннє.

Published in Освіта

Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Пет­ра­нюк при­свя­тив своє жит­тя ство­рен­ню у Ки­єві но­во­го ук­ра­їн­сько­го те­ат­ру. З 1982 ро­ку очо­лю­ва­на ним гру­па ен­ту­зі­ас­тів те­ат­раль­но­го мис­тец­тва здій­сню­ва­ла пле­не­ро­ві по­ста­но­вки ви­став і свят на ву­ли­цях і май­да­нах Ки­єва. В то­му чис­лі пан Во­ло­ди­мир ста­вив свя­та го­лов­ної ялин­ки Ук­раї­ни на Май­да­ні та ін­ші свят­ко­ві дій­ства, за що в 1982 ро­ці був на­го­род­же­ний зван­ням ла­уре­ата фес­ти­ва­лю те­ат­раль­них свят.

З 1986 року театр прийняв назву «Дзеркало» і переніс свою діяльність у зону ЧАЕС, у результаті чого народилася перша у світі вистава, присвячена Чорнобильській трагедії, — «Полум’яні автографи». Ця п’єса і постановка Володимира Петранюка визначили спрямування його діяльності як режисера на роки вперед.

Published in Вітальня
П'ятниця, 03 Червень 2016 11:33

Дід Панас, якого знали всі

10 ЧЕРВ­НЯ — 105 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ПЕТ­РА ВЕС­КЛЯ­РО­ВА (1911—1994),

УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО АК­ТО­РА ТЕ­АТ­РУ І КІ­НО, ТЕ­ЛЕ­КАЗ­КА­РЯ

Дід Панас щовечора приходив у кожен дім, де зустрічі з ним чекали впродовж багатьох років не тільки діти, але й дорослі. Діти — зрозуміло чому, адже він їм казку на ніч розповідав.
А ось чому і дорослі часто разом із малюками засиджувались у блакитних екранів? Напевне, тому, що від його колоритного образа народного оповідача віяло щирістю і мудрою простотою, яких так усім нам не вистачало у той час. Він був живий і справжній — на противагу нескінченним балакаючим головам тодішнього ТБ.
Та все це було пізніше, а народився майбутній всенародно відомий теледідусь 28 травня (10 червня за новим стилем) 1911 року в містечку Тальне, нині Черкаська область.

Published in Культура
П'ятниця, 03 Червень 2016 11:31

Музичні мости єднання

У Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ре­ти пе­ріо­дич­но здійс­ню­ють між­на­род­ні про­ек­ти, що не тіль­ки спри­яють твор­чо­му об­мі­ну, а й ін­тег­ру­ють Ук­раї­ну в за­галь­но­єв­ро­пей­ський куль­тур­ний прос­тір.

У квітні в театрі відбувся концерт «Віват, Оффенбах», присвячений творчості великого французького композитора. А нещодавно за підтримки Посольства Угорщини в Україні кияни та гості столиці мали можливість побувати на вечорі угорської музики «Перлини Дунаю».
«Для нас це надзвичайно важливий момент. Ми це робимо не лише задля глядача, а й для зміцнення наших відносин. Музика допомагає Україні стати повноправним членом сім’ї європейських народів. Музика і театр роблять більше у цьому напрямку, ніж політики. Будемо і надалі співпрацювати з нашими угорськими друзями.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».