Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 25, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

З мо­мен­ту про­го­ло­шен­ня не­за­леж­но­сті струк­ту­ра ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки силь­но змі­ни­ла­ся, за­зна­ча­ють екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­них до­слі­джень та по­лі­тич­них кон­суль­та­цій — ско­ро­ти­ли­ся част­ки…
Зі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки по­вер­ну­ла­ся де­ле­га­ція Дер­жав­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни, очо­лю­ва­на го­ло­вою ДКАУ Лю­бо­ми­ром Са­ба­до­шем, яка пе­ре­бу­ва­ла у США з…
Уже в не­да­ле­ко­му май­бут­ньо­му Ук­раї­на має пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти се­бе не­об­хід­ною кіль­кіс­тю енер­ге­тич­них ре­сур­сів. Й не тіль­ки при­род­ним га­зом влас­но­го ви­до­бут­ку,…
Як­би в на­шій кра­їні був чес­ний, про­фе­сій­ний аудит, не бу­ло б проб­лем із бан­ків­ською сис­те­мою і чи­ма­ло фі­нус­та­нов не ста­ли…
Ни­ні транс­порт­на сис­те­ма на­шої кра­їни за­до­воль­няє ли­ше ба­зо­ві по­тре­би еко­но­мі­ки та на­се­лен­ня у пе­ре­ве­зен­нях: рі­вень без­пе­ки та по­каз­ни­ки якос­ті пе­ре­ве­зен­ня…
Роз­ви­ток сві­то­вої еко­но­мі­ки у 2016 ро­ці від­бу­ває­ть­ся під впли­вом гео­по­лі­тич­ної не­ста­біль­но­сті, внут­ріш­ніх, на­сам­пе­ред фі­нан­со­вих проб­лем у біль­шо­сті кра­їн, рин­ки яких…
Аби по­ло­жен­ня Уго­ди про асо­ці­ацію з ЄС бу­ли ре­алі­зо­ва­ні, нор­ма­тив­но-пра­во­ві ви­мо­ги й ме­то­ди ве­ден­ня біз­не­су в Ук­раї­ні ма­ють на­бли­зи­ти­ся до…
Упро­довж остан­ніх кіль­кох тиж­нів по­ча­ли справ­джу­ва­ти­ся прог­но­зи опти­міс­тів — грив­ня ві­дво­юва­ла по­зи­ції у до­ла­ра. По­ки здо­бут­ки не над­то вра­жа­ючі —…
Уряд Ар­се­нія Яце­ню­ка під­го­ту­вав укра­їн­цям сут­тє­вий і не­спо­ді­ва­ний по­да­ру­нок — ви­рі­шив не під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи на газ для на­се­лен­ня з пер­шо­го…
На ни­ніш­ній рік Нац­банк має ам­біт­ні пла­ни. Зок­ре­ма, пла­нує за­вер­ши­ти пе­ре­хід до ре­жи­му ін­фля­цій­но­го тар­ге­ту­ван­ня до кін­ця 2016-го. Фа­хів­ці НБУ…
Ви­но­гра­дар­ство і ви­но­роб­ство в Ук­раї­ні зав­жди бу­ли важ­ли­ви­ми ви­да­ми еко­но­міч­ної ді­яль­но­сті, ві­ді­гра­ва­ли сут­тє­ву роль у на­пов­нен­ні дер­жав­но­го та міс­це­вих бю­дже­тів. Ма­ючи…
15 березня народні депутати ухвалили Закон № 3755 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».