Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Грудень 04, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 05 Червень 2015 06:57

Гроші з... диму

Rate this item
(0 votes)

Ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни в єв­ро­пей­ський еко­но­міч­ний прос­тір ста­вить пе­ред ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди низ­ку ви­кли­ків що­до про­ве­ден­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих та ін­сти­ту­цій­них змін май­же в усіх сфе­рах су­спіль­но-еко­но­міч­но­го жит­тя, під­крес­лю­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го цен­тру пер­спек­тив­них до­слі­джень. Ос­нов­ною ме­тою Уго­ди про асо­ці­ацію між Ук­раї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­юзом (УА) є ство­рен­ня по­глиб­ле­ної та все­осяж­ної зо­ни віль­ної тор­гів­лі і по­сту­по­ва ін­тег­ра­ція Ук­раї­ни у внут­ріш­ній ри­нок Єв­ро­со­юзу.

Одним із ключових положень УА є наближення вітчизняної податкової системи до європейської, у першу чергу щодо адміністрування основних податків і зборів, а також розмірів податкових ставок. При цьому особливий акцент робиться на поступовому зближенні акцизних ставок на тютюнові вироби шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби із тютюнопалінням 2003 року.

Аби втілити це завдання, Україна має імплементувати низку Директив ЄС, які регулюють податкове законодавство.
Особливості оподаткування тютюнових виробів визначаються Податковим кодексом, який установлює такі види податків на тютюнові вироби, як акцизний збір, ПДВ і митний збір при імпорті продукції. Основним податком, яким оподатковуються тютюнові вироби, є акциз. Він традиційно справляється з високорентабельних та монопольних товарів, ним не оподатковуються роботи і послуги. При цьому об’єктом оподаткування акцизним податком є реалізація підакцизних товарів.
Акцизне оподаткування тютюнових виробів забезпечує значні надходження до бюджету, оскільки податкове навантаження на них є одним із найбільших серед споживачів товарів. Проте нинішній розмір акцизного оподаткування значно відрізняється від відповідних показників у провідних країнах ЄС.
Для тютюнової продукції застосовується комбінована ставка податку (встановлюють одночасно за ставками у відсотках до вартості товару та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару): адвалорна (податковий платіж на основі фіксованої процентної ставки з вартості товару) і специфічна (встановлюється у грошовому виразі на одиницю товару, представлену у фізичних одиницях виміру).

 

ІСТОРІЯ
Акциз на тютюнові вироби був запроваджений в Україні у грудні 1991 року та справляється із січня 1992 року. У 1992–1995 роках розмір акцизного збору встановлювався у відсотках від відпускної ціни товару, у 1996–1999 рр. — у валютній одиниці європейської валютної системи (екю). З грудня 1999-го специфічна ставка акцизу встановлюється у гривнях. Специфічна ставка акцизного податку з 2008 року постійно зростає.
При виробництві тютюнових виробів на митній території України чи ввезенні їх на митну територію країни платники податку зобов’язані забезпечити їх маркування марками. Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці тютюнового виробу є однією з умов ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
Відповідно до змін до ст. 222 Податкового кодексу, запроваджених із січня 2013-го, суми податку виробниками тютюнових виробів перераховують до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, обчислену з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, які діють відповідно до норм ПК. До того ж із доплатою (у разі потреби) на день подання податкової або митної декларації.
Раніше суми податку виробниками тютюнових виробів перераховували до бюджету при поданні декларацій, тобто фактично акцизи почали сплачуватися наперед, хоча згідно зі ст. 216 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, або дата подання контролюючому органу митної декларації при ввезенні підакцизних товарів на митну територію України.

 

ДИНАМІКА
Ринок тютюнових виробів в Україні має довгу історію. Тому попит на продукцію значною мірою вже сформований і змінюється відносно плавно. Різні організації, які вивчають рівень споживання та виробництва сигарет, як і самі виробники, по-різному оцінюють параметри ринку тютюнових виробів в Україні. Проте загальні тенденції є спільними для всіх.
Оцінити реальне споживання тютюну жителями України досить важко, зауважують експерти МЦПД, бо статистичні дані щодо продажу тютюнових виробів представляють лише частину легального ринку тютюну. Для оцінки споживання тютюнових виробів аналітики використовують такі показники, як легальний обіг (виробництво + імпорт - експорт) та продаж оподаткованих сигарет (реалізація сигарет тютюновими фабриками для внутрішнього споживання + імпорт).
Відповідно до другого національного звіту «Контроль над тютюном в Україні» легальний обіг у 2008–2013 роках зменшився майже на 51 млрд сигарет, або на 41% — з 124,7 до 73,6 млрд шт., а продаж оподаткованих сигарет скоротився з 124,1 млрд шт. у 2008-му до 75,2 млрд у 2013-му. Показники легального обігу або продажу оподаткованих сигарет можуть відрізнятися від реального рівня споживання, зауважують експерти. Легальний обіг може бути меншим, ніж справжнє споживання (коли контрабанда до країни висока, як це було в Україні у 1999–2000 рр.), і він може бути вищим, ніж справжнє споживання (коли контрабанда з країни висока, як це відбувається в Україні з 2003-го).
Експерти зазначають, що з 2008 року в Україні скорочується обсяг виробництва сигарет: загальне падіння за 2008–2013 роки становило 44 млрд шт., або 34%. У січні-жовтні 2014-го, за даними Держстату, виробництво сигарет у країні сягало 73,2 млрд шт., що на 3,2% більше, ніж за відповідний період 2013-го.
Експорт сигарет з України у 2007–2013 роках зріс на 8,7 млрд шт., а імпорт — лише на 1,3 млрд шт. Грошовий баланс торгівлі сигаретами в ці роки був позитивним і збільшився від 54 млн дол. у 2007 році до 151 млн дол. у 2013-му. Експортуємо сигарети переважно до країн колишнього СРСР — у 2006–2013 роках обсяг легального експорту з України до Грузії, Азербайджану, Молдови, Вірменії, за даними Держстату, зріс із 5 млрд до 16 млрд сигарет.
Більша частина сигарет імпортується до України з Росії — у січні-вересні 2013-го з РФ було імпортовано 1,8 млрд сигарет, у січні-вересні 2014-го — 3 млрд шт. Із Росії ввозяться переважно сигарети тих самих транснаціональних торгових марок, які працюють в Україні, бо їм простіше виготовляти деякі марки або різновиди марок сигарет на своїх фабриках у Росії, а потім завозити до України, користуючись статусом безмитної торгівлі.


КОТРАБАНДА
Не обходиться й без сигаретної контрабанди: у 2009-му зареєстровано 61 такий злочин, у 2010-му — 59, у 2011-му — 46, у 2012-му — три. Також у 2011 році вилучено тютюнових виробів на підприємствах агропромислового комплексу та споживчого ринку — 83418 пачок, 2012 року — 21186 пачок.
У 2009–2010 роках відомості про вилучення тютюнових виробів у статистичних звітах не передбачались, тобто активні дії правоохоронними органами у боротьбі з контрабандою та контрафактом або не проводились, або рівень відкритості органу мав би бути кращим. Державна фіскальна служба в контексті оцінки контрабанди надає інформацію про порушення митних правил, де предметами порушень були тютюнові вироби.
Дані свідчать, що на митницях затримується лише невелика частина контрабанди з країни, позаторік рівень контрабанди сигарет в Україну зменшився. Загалом у структурі виявлених порушень митних правил більша частина припадає на порушення правил при ввезенні продукції. Це пояснюється специфікою роботи митних органів, вони більш прискіпливо контролюють ввезення продукції на відміну від вивезення з України.
Нині точиться чимало дискусій щодо реального обсягу контрабанди тютюнових виробів. Так, відповідно до проведеного у 2009–2010 роках глобального опитування дорослих про вживання тютюну (GATS) частка осіб, які показали нелегально ввезені пачки сигарет, сягала 1,5%. Проте оцінки тютюнових компаній щодо контрабанди є дещо вищими.
Так, у звіті Міжнародного центру податків та інвестицій (ITIC), профінансованому тютюновими корпораціями, визначено, що частку нелегально завезених в Україну сигарет у загальному споживанні оцінено у 3–3,5% у жовтні 2011-го. Проте методика оцінки не наведена, що є характерним для більшості подібних досліджень.
За даними корпорації JTI, у 2012-му більше 4% українських курців вживали нелегальну тютюнову продукцію, а за даними корпорації БАТ — 4,3%. Однак експерти зазначають, що для представників тютюнової індустрії рівень контрабанди є одним із найчастіших аргументів проти підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби.
Обсяг контрабанди з України перевищує обсяги контрабанди в Україну. Проте оцінити ці обсяги складно, кажуть експерти. Відповідно до розрахунків Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ у 2012-му незаконно вивезли 20 млрд сигарет. За даними Всесвітньої митної організації (ВМО), Україна посіла перше місце за кількістю конфіскацій великих партій сигарет.
За звітом ВМО щодо незаконної торгівлі у 2013-му, Україна посідала друге місце у світі за кількістю конфіскованих партій сигарет. Експерти нагадують, що впродовж 2008–2013 років мінімальна ставка акцизу на сигарети з фільтром в Україні зросла з 18 до 218 грн на 1000 сигарет, тобто в 12 разів. Це призвело до скорочення легального обігу сигарет зі 124 млрд шт. у 2008-му до 75 млрд шт. у 2013-му.
Контрабанда сигарет з України до інших країн є відносно високою, хоча з 2008-го до 2013-го вона скоротилася вдвічі (приблизно з 40 млрд сигарет до 16 млрд) завдяки зменшенню різниці ставок акцизу в Україні та сусідніх країнах.


ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ
Протягом 2012–2014 років було втілено низку законодавчих змін, які стосувалися підвищення акцизних податків на тютюнові вироби. З 2012-го ставки акцизного податку зросли відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 2011-го. Наступні зміни зафіксовано через рік аналогічним законом.
Найбільшим його нововведенням було запровадження авансових платежів, що вже тривалий час застосовують і до інших податків, зокрема — податку на прибуток. Ці зміни спровокували значне зростання надходжень до держбюджету у січні-квітні 2013-го (на 2,6 млрд грн). Підтвердженням цього є те, що тоді обсяг реалізації сигарет майже не змінився.
Із січня 2014 року переглянули ставки лише на зміну індексу споживчих цін, оскільки інші зміни до Податкового кодексу до кінця 2013 року не вносилися. Перегляд акцизних ставок на тютюнові вироби зафіксовано у Законі України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні» у торішньому березні. Востаннє переглянули акциз у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України».

СУТТЄВИЙ ВНЕСОК
Акцизні податки займають важливе місце у наповненні бюджету, а тютюнові акцизи забезпечують серед усіх акцизів найбільшу частку. Незважаючи на те що кожного року структура бюджетних надходжень змінюється (приміром, з 2012-го суттєво зросли надходження від податку на доходи фізичних осіб, за січень-серпень 2014-го зросла частка ПДВ), акциз із тютюнових виробів стабільно забезпечує 4–6% надходжень до бюджету.
Впродовж 2007–2013 років надходження від акцизного збору до бюджету повагомішали більш ніж у шість разів. Це позитивно вплинуло на дохідну частину держбюджету і дало змогу збільшити частку акцизу на тютюн серед інших податків більш ніж уп’ятеро. Крім того, внаслідок зростання ціни на тютюнові вироби збільшилися надходження від ПДВ.
Акцизний податок із тютюну забезпечує найбільше надходжень порівняно з іншими акцизами. Головна причина переваги в тому, що в ціні сигарет акциз становить 40–50%, тоді як частка акцизу в ціні інших підакцизних товарів набагато менша.
Специфічна ставка становить основну частину надходжень через її значне податкове навантаження на тютюнові вироби. Порівнюючи часовий ряд 2012–2014 років, експерти зазначають, що позаторік надходження від специфічної ставки становили більше 12 млрд грн. Це на 45% більше, ніж у 2012-му, коли вони сягали 8,83 млрд. Адвалорна ставка дала набагато менше надходжень до держбюджету після зниження ставки позаторік з 25% до 12% для сигарет із фільтром та з 20% до 12% без фільтру. Позаторішній спад порівняно з 2012-м був 35%.
Торішня ситуація дещо змінилася через те, що акцизи активніше підвищували. Але попри очікування значного зростання доходів за перше півріччя минулого року бюджет отримав від тютюнових акцизів на 1,7 млрд грн менше, ніж у першому півріччі 2013-го. Основною причиною формального скорочення надходжень є те, що минулорічні надходження порівнювалися зі штучно завищеними (завдяки авансовим платежам) надходженнями перших місяців 2013-го. Утім, фактично надходження були приблизно такими, як і у 2013-му.
Елла НОВАК

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».