№ 27 (24230)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський від­зна­чив дер­жав­ни­ми на­го­ро­да­ми чле­нів мо­ло­діж­ної збір­ної коман­ди Ук­раї­ни U-20 з фут­бо­лу та зо­ло­тих ме­да­ліс­тів ІІ Єв­ро­пей­ських ігор, де укра­їн­ці по­сі­ли за­галь­но­ко­манд­не тре­тє міс­це.
Про це по­ві­дом­ляє­ть­ся на сай­ті Гла­ви дер­жа­ви.
Також Глава держави нагородив золотих медалістів ІІ Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.
«Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити — ставлення і до вас, і до спорту», — заявив Зеленський під час вітального слова.

Published in Футбол

В ук­ра­їн­сько­му ганд­бо­лі — кон­флікт між про­від­ни­ми віт­чиз­ня­ни­ми клу­ба­ми і ФГУ. Укр­ін­форм спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся, в чо­му суть кон­флік­ту, роз­пи­тав­ши про це ке­рів­ни­ка — 14-ра­зо­во­го чем­піо­на Ук­раї­ни Олек­сія Ти­щен­ка.

— Олек­сію Ва­си­льо­ви­чу, в но­во­му се­зо­ні в ро­лі го­лов­но­го тре­не­ра ЗТР де­бю­тує Ві­та­лій Ан­дро­нов. Мо­же­те ска­за­ти, скіль­ки кан­ди­да­тів на цей пост бу­ло у вас у шорт-лис­ті?
— Розглядали п’ять кандидатур. Троє з них — зарубіжні фахівці. З Литви та Швейцарії, але всі — зі знанням російської мови. Проте ми зробили вибір на користь нашого співвітчизника. Ми знаємо Віталія Андронова як сильного в недалекому минулому гравця.

П'ятниця, 19 Липень 2019 14:43

Хто така Дарина Снігур?

УК­РА­ЇН­СЬКА ТЕ­НІ­СИСТ­КА ВИ­ГРА­ЛА ЮНАЦЬ­КИЙ ВІМБ­ЛДОН

17-річ­на ки­ян­ка Да­ри­на Сні­гур ста­ла п’я­тим пред­став­ни­ком те­ні­су Ук­раї­ни, який пе­ре­міг на юнаць­ко­му тур­ні­рі най­прес­тиж­ні­шої се­рії Grand Slam. До неї по­діб­на вер­ши­на під­ко­ри­лась Ан­дрію Мед­ве­дє­ву (Ро­лан Гар­рос-1991), Ка­те­ри­ні Бон­да­рен­ко (Вімб­лдон-2004), Елі­ні Сві­то­лі­ній (Ро­лан Гар­рос-2010) та Мар­ті Кос­тюк (Australian Open-2017). 
Дарина опинилась у гідній компанії, адже, за винятком молодої ще Костюк, усі наші переможці зробили сильну дорослу кар’єру в тенісі.

Published in Тенiс

Ко­ли мо­ва за­хо­дить про по­га­ний хо­лес­те­рин, то зав­жди го­во­рять про не­об­хід­ність низь­ко­го рів­ня, при яко­му знач­но мен­шим є ри­зик сер­це­вих за­хво­рю­вань.

Однак нове дослідження вчених із США показує, що занадто низький рівень може загрожувати підвищеним ризиком геморагічного інсульту (розривами судин).
Тобто, як і у багатьох інших аспектах, помірність і баланс є ключовими факторами при визначенні оптимального рівня холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності), зазначив старший автор дослідження доктор Сян Гао, доцент кафедри наук у галузі харчування штату Пенсільванія.

Су­час­на ста­тис­ти­ка що­до бак­те­ріаль­них і ві­рус­них ЗПСШ, як би не ста­ра­ли­ся ста­тис­ти­ки, не по­ка­зує справж­ньої кар­ти­ни за­хво­рю­ва­но­сті. Час­то лю­ди не йдуть до лі­ка­рів то­му, що не зна­ють про свою хво­ро­бу: як­що си­фі­ліс та го­но­рея ві­до­мі спра­дав­на, ма­ють яв­ну симп­то­ма­ти­ку, їх боя­ть­ся і лі­ку­ють, то про та­кі но­ві ве­не­рич­ні за­хво­рю­ван­ня, як хла­мі­ді­оз, три­хо­мо­ні­аз, гар­дне­ре­льоз, мі­коп­лаз­моз, ба­га­то хто на­віть не пі­до­зрює.
Ці ін­фек­ції і про­ті­ка­ють прак­тич­но без­симп­то­мно, осо­бли­во у жі­нок. От­же, які во­ни — но­віт­ні за­хво­рю­ван­ня, що пе­ре­даю­ть­ся ста­те­вим шля­хом?
Про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — лі­ка­рем-ве­не­ро­ло­гом Гри­го­рі­єм Ва­си­льо­ви­чем ГРИ­БОМ.

На­та­лія Мо­ро­зо­ва — акт­ри­са те­ат­ру і кі­но. На­ро­ди­лась у Льво­ві. Успіш­но за­кін­чи­ла фі­ло­ло­гіч­ний фа­куль­тет Львів­сько­го дер­жу­ні­вер­си­те­ту, зго­дом — Хар­ків­ський ін­сти­тут мис­тецтв іме­ні Іва­на Кот­ля­рев­сько­го.
Сво­го ча­су під­ко­рю­ва­ла сце­ни ки­їв­ських те­ат­рів і... до­їха­ла до кра­їни, де схо­дить сон­це. За­раз жи­ве й пра­цює в Япо­нії. Її кре­до: в жит­ті і на сце­ні гра­ти чес­но, від­кри­то і нат­хнен­но. На до­звіл­лі пи­ше вір­ші, лю­бить тан­цю­ва­ти, по­до­ро­жу­ва­ти, смач­но го­ту­ва­ти. Та го­лов­не для неї — сце­на.

Published in Вітальня
П'ятниця, 19 Липень 2019 14:08

Найгучніша прем'єра року

Ки­їв­ський ака­де­міч­ний те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дніп­ра пред­ста­вив ви­ста­ву за п’єсою су­час­но­го ук­ра­їн­сько­го дра­ма­тур­га, ре­жи­се­ра та сце­на­рис­та На­тал­ки Во­рож­бит.

Вистава «Погані дороги» — це шість історій про стосунки жінок і чоловіків, загострені і спотворені війною. Та про переломи, яким ніколи не загоїтися.
— Коли почалася війна в Україні, то це було неймовірно, — розповідає автор. — Ніхто не міг навіть уявити, що в цивілізованій Європі у ХХІ сторіччі може бути війна. Все перевернулося, змінилася свідомість.

Published in Культура

23 ЛИПНЯ — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛЛИ ПЕТРІВНИ КУДЛАЙ (1954), УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ СПІВАЧКИ

На­ро­ди­лась Ал­ла Куд­лай 23 лип­ня 1954 ро­ку у се­лі Ло­си­нів­ка Ні­жин­сько­го райо­ну Чер­ні­гів­ської об­лас­ті.
За­кін­чи­ла Ло­си­нів­ську се­ред­ню шко­лу і в 1971 ро­ці всту­пи­ла до Ні­жин­сько­го пе­да­го­гіч­но­го ін­сти­ту­ту ім. М. Го­го­ля на му­зич­но-пе­да­го­гіч­ний фа­куль­тет.

Після закінчення інституту за конкурсом була прийнята на роботу у Державний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Верьовки. З колективом побувала на гастролях у Канаді, США, Німеччині та інших країнах. Саме працюючи у хорі, співачка здобула видатну професійну підготовку.

Published in Культура
П'ятниця, 19 Липень 2019 13:52

Медреформа: від послуг до фахівців

Змі­ни на те­ре­нах ме­дич­них по­слуг, за­про­по­но­ва­ні Мі­ніс­тер­ством охо­ро­ни здо­ров’я, по-різ­но­му сприй­маю­ть­ся в су­спіль­стві. І хо­ча біль­шість вва­жає, що во­ни по­тріб­ні, у кож­но­го своє ба­чен­ня, які са­ме. Тож і остан­ні но­ви­ни з цієї сфе­ри ко­мусь да­ють на­дію на по­ліп­шен­ня си­ту­ації, а ко­гось дра­ту­ють своєю без­пер­спек­тив­ніс­тю. Хто бу­де пра­вий — по­ка­же час.

Без­плат­на діа­гно­сти­ка
Конституційне право на безплатну медицину ніколи не виконувалося, проте воно й досі записане в Основному Законі й багато хто сприймає його як хоч якусь гарантію доступності лікарських послуг.

Published in Точка зору

ВПРО­ВА­ДЖЕН­НЯ ЗМІН У МОВ­НІЙ СФЕ­РІ ПО­ЧА­ЛОСЬ, АЛЕ ПОВ­НІ­СТЮ ДО­КУ­МЕНТ ІМ­ПЛЕ­МЕН­ТУ­ЮТЬ ЗА КІЛЬ­КА РО­КІВ

16 лип­ня в Ук­раї­ні на­брав чин­но­сті За­кон «Про за­без­пе­чен­ня функ­ціо­ну­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви як дер­жав­ної». «Це на­ше свя­то, свя­то міль­йо­нів лю­дей, об’­єд­на­них ук­ра­їн­ською мо­вою. І ми від­зна­чи­мо йо­го ра­зом, на Схо­ді й на За­хо­ді, у Ки­єві і ма­лень­ких міс­теч­ках, у со­цме­ре­жах і на ву­ли­цях», — ідеть­ся в до­пи­сі фейс­бук-по­дії під на­звою «Мова об’­єд­нує».
Утім, як ві­до­мо, де­які нор­ми до­ку­мен­та по­чи­на­ють ді­яти од­ра­зу, де­які — за кіль­ка мі­ся­ців чи ро­ків, що­би да­ти мож­ли­вість гро­ма­дя­нам, вла­ді та біз­не­су під­го­ту­ва­ти­ся до їх не­ухиль­но­го ви­ко­нан­ня.

Published in Суспільство
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».