№ 47 (24094)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 20 Листопад 2015 11:50

Спорт і допінг: боротьба триває

Спортс­ме­нів-лег­ко­ат­ле­тів із Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, як і прог­но­зу­ва­ло­ся, від­сто­ро­ни­ли від усіх зма­гань Між­на­род­ної фе­де­ра­ції лег­кої ат­ле­ти­ки (IAAF). Рі­шен­ня Ра­ди IAAF по­в’яза­но з до­пін­го­вим скан­да­лом, роз­слі­ду­ван­ням яко­го за­йма­ла­ся не­за­леж­на ко­мі­сія Все­світ­ньо­го ан­ти­до­пін­го­во­го агент­ства.

Росіяни не зможуть взяти участь у літній Олімпіаді-2016, якщо цю дискваліфікацію доти не знімуть, як і в інших легкоатлетичних змаганнях під егідою цієї міжнародної асоціації. За відсторонення проголосували 22 з 24 членів Ради, проти — всього один. Член Ради IAAF генеральний секретар Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Михайло Бутов у голосуванні не брав участі.

Збір­на Ук­раї­ни з фут­бо­лу впер­ше в іс­то­рії влас­ни­ми си­ла­ми по­до­ла­ла плей-оф і ви­йшла до фі­наль­ної час­ти­ни чем­піо­на­ту Єв­ро­пи. Це ста­ло­ся у прин­ци­по­во­му про­ти­сто­ян­ні — 16 ро­ків то­му у зу­стрі­чах зі збір­ною Сло­ве­нії коман­да на чо­лі з Ан­дрі­єм Шев­чен­ком та Сер­гі­єм Реб­ро­вим втра­ти­ла шанс зі­гра­ти на Єв­ро-2000. Те­пер ко­лек­тив, лі­де­ра­ми яко­го є Єв­ген Ко­ноп­ля­нка та Ан­дрій Яр­мо­лен­ко, сло­вен­ський бар’­єр узяв, хо­ча без нер­вів і ва­лі­до­лу для вбо­лі­валь­ни­ків не обій­шло­ся й цьо­го ра­зу.

І досі прихильники збірної України з болем згадують давню поразку «синьо-жовтих» — просто перед очима стоїть найгірша, мабуть, помилка голкіпера Олександра Шовковського за всю кар’єру і блискавична й точна реакція Міленко Ачімовича на необачно залишені ворота.

Published in Футбол

Ни­ні все біль­ше лю­дей, які зму­ше­ні пе­ре­мі­ща­ти­ся на віз­ках, ви­би­раю­ть­ся з чо­ти­рьох стін сво­їх осель у світ. Су­час­не су­спіль­ство стає все більш від­кри­тим і до­ступ­ним. Гас­ло «Ук­раї­на — це Єв­ро­па» хоч і по­віль­но, але все ж та­ки по­сту­по­во на­пов­ню­єть­ся ре­аль­ним зміс­том.
У Єв­ро­пі та США лю­ди на віз­ках — зви­чай­на кар­ти­на. Їх мож­на по­ба­чи­ти скрізь — у су­пер­мар­ке­тах, біб­ліо­те­ках, пар­ках, спор­тив­них ком­плек­сах... Во­ни спіл­кую­ть­ся і на­со­ло­джую­ть­ся жит­тям на­рів­ні з усі­ма. Спо­ді­ва­ємо­ся, що ско­ро так бу­де і в Ук­раї­ні, хо­ча ще ду­же ба­га­то сте­рео­ти­пів тре­ба по­до­ла­ти.

П'ятниця, 20 Листопад 2015 11:22

Поліомєліт: бедьте пильні!

За­хво­рю­ван­ня, яке дав­но по­до­ла­ли у на­шій кра­їні, не­що­дав­но зно­ву за­яви­ло про се­бе. Кіль­ка мі­ся­ців то­му МОЗ от­ри­мав із же­нев­ської ла­бо­ра­то­рії ВО­ОЗ під­твер­джен­ня двох ви­пад­ків за­хво­рю­ван­ня на по­лі­омі­єліт у За­кар­пат­ській об­лас­ті. На мо­мент ви­яв­лен­ня па­ра­лі­чу од­ній ди­ти­ні бу­ло чо­ти­ри ро­ки, ін­шій — 10 мі­ся­ців. Обид­ві ди­ти­ни не бу­ли вак­ци­но­ва­ні від по­лі­омі­єлі­ту.
Не ми­ну­ло й трьох тиж­нів піс­ля цієї по­дії, як в Ук­раї­ні по­ча­ла­ся до­дат­ко­ва вак­ци­на­ція од­но­час­но по всій кра­їні, і від­бу­ває­ть­ся во­на тіль­ки у ме­дич­них ус­та­но­вах, де є ста­ціо­нар­ні або мо­біль­ні вак­ци­наль­ні ка­бі­не­ти.
Зда­ва­ло­ся б, під­став для три­во­ги не­має, але во­ро­га все ж має­мо зна­ти в об­лич­чя. А то­му ми звер­ну­ли­ся за роз’­яс­нен­ня­ми до фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ні­ни Олій­ник.

Столичні медики б’ють на сполох — за їхніми даними, в Києві почастішали випадки гепатиту А. За останні 8 років ці показники захворюваності вважаються найвищими. Як повідомила СЕС м. Київ, торік кияни в аналогічний період року хворіли значно менше: 263 випадки порівняно із 367.
Головлікар Київської СЕС Олег Рубан заявив, що показник гепатиту А в столиці перевищив показник захворюваності по країні у 2,3 разу лише за 9 місяців. Подібна ситуація була зафіксована у 2006 році. Незважаючи на загрозливу, здавалося б, статистику, медики запевняють, що такі підйоми захворюваності є звичними, оскільки будь-який епідемічний процес — циклічний.

У людей у стані депресії або в здорових людей у пригніченому настрої з’являються тривожні думки, які довше утримуються людиною в голові і більше обмірковуються. Такі думки перешкоджають запам’ятовуванню та утримуванню в пам’яті корисної інформації, заявив автор дослідження доктор Барт Ріпма.
Після тестування, проведеного за участю 30 студентів із симптомами депресії і 45 студентів з нормальним психічним станом, виявилося, що люди з пригніченим настроєм не могли згадати інформацію, надану в тесті для запам’ятовування. Фахівці пояснюють це тим, що в людини є фіксований обсяг інформації, який вона може утримувати в пам’яті певний період часу.

Навіть знаючи про те, яка кількість калорій міститься у порції їжі, відвідувачі ресторанів швидкого харчування не зменшують свого раціону.
Про це розповіли дослідники Університету Лангон та Нью-Йоркської вищої школи державної служби.
З 2008 року ресторани швидкого харчування у Нью-Йорку розміщують інформацію про калорійність раціону в меню. До грудня 2016 року в США планується реалізувати подібне інформування в меню кожного ресторану чи кафе незалежно від штату.
Однак у результаті опитування понад 8 тисяч осіб виявилося, що інформація про калорійність їжі спонукала людей з’їдати менше лише ненадовго.

П'ятниця, 20 Листопад 2015 11:07

Ангіна: наскільки вона небезпечна?

Поч­не­мо з то­го, що близь­ко 50% усь­ого на­шо­го на­се­лен­ня зна­ють про ан­гі­ну не з тео­рії, а з осо­бис­то­го до­сві­ду, тоб­то на ан­гі­ну хво­рі­ли. Мож­ли­ві за­пе­ре­чен­ня, мов­ляв, ста­тис­ти­ка не сум­на, а над­то опти­міс­тич­на і не­прав­ди­ва, ос­кіль­ки чер­во­не гор­ло, яке бо­лить, ра­но чи піз­но бу­ває у всіх.
Од­нак фа­хів­ці у від­по­відь на та­кі за­пе­ре­чен­ня за­зна­ча­ють: 99% на­се­лен­ня по­нят­тя не ма­ють, що та­ке ан­гі­на, то­му спе­ре­ча­ти­ся не бу­де­мо, а спро­бу­ємо з’ясу­ва­ти. У цьо­му до­по­мо­же нам фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент Ан­дрій Ци­мар.

— Що таке мигдалини — знають усі. Достатньо підійти до дзеркала і широко відкрити рота. У глибині порожнини за дужками, що обмежують вхід у глотку, містяться напівкруглі утворення — мигдалини. Вони складаються з лімфоїдної тканини і є одним із головних органів лімфоїдної системи, беруть участь у виробленні імунітету і дуже часто запалюються.

26 ЛИСТОПАДА — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОПАНАСА ІВАНОВИЧА ЗАЛИВАХИ (1925–2007), УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ, ВІДОМОГО ПРАВОЗАХИСНИКА-ШІСТДЕСЯТНИКА

На­ро­див­ся він на Хар­ків­щи­ні 26 лис­то­па­да 1925 ро­ку. Го­лод­но­го 1933 ро­ку сім’ї вда­ло­ся ви­їха­ти з Ук­раї­ни на Да­ле­кий Схід.
Про ті ро­ки Опа­нас Іва­но­вич зга­ду­вав так: «При­га­дую глей, чер­во­няс­тий, зер­нис­тий, він під­ко­рив­ся кож­но­му мо­єму до­то­рко­ві — м’який і теп­лий... і пер­ше, що я хо­тів злі­пи­ти, — це люд­ську под­обу, і щоб во­на бу­ла схо­жа до мо­го бать­ка, яко­го ме­ні так бра­ку­ва­ло і яко­го си­лу­вав­ся при­га­да­ти. Я злі­пив йо­го, а ко­ли ма­ти взя­ла ме­не за ру­ку й по­ве­ла на по­ба­чен­ня з бать­ком (він то­ді си­дів у ДО­ПРі), я взяв і свій злі­пок із со­бою, щоб по­ка­за­ти бать­ко­ві і щоб са­мо­му пе­ре­ко­на­ти­ся, що по­діб­ний. Бать­ко по­тра­пив під го­рез­віс­ну чист­ку за те, ма­буть, що слу­жив у цар­ській ар­мії на Кав­ка­зі, де був три­чі на­го­род­же­ний «Ге­ор­гі­єм». Зго­дом йо­го ви­пус­ти­ли на во­лю.

Published in Культура
П'ятниця, 20 Листопад 2015 10:59

Три погляди з трьох сторін

Життя біля моря, навіть якщо доля потім звертає у бік континенту, завжди залишає відбиток на уяві митця. Підтвердженням цьому покликана стати виставка «Три сторони» у залах київського Будинку художника.
Експозиційний простір надано роботам трьох молодих авторів — Катерини Спіртус, Антона Гудзікевича та Михайла Томасика. Їх батьківщиною є Крим, хоча нині кожен із них мешкає поза півостровом. Тим не менш у полотнах художників так чи інакше знаходять відображення теми, пов’язані із сонцем і морем, які вони інтерпретують відповідно до своєї творчої манери.
Усі три сторони, тобто троє митців, продовжують зосереджуватися на вічних темах і наближувати глядача до невигадливих життєвих істин, втілюючи їх чи то у статичних мариністичних пейзажах Катерини Спіртус та Антона Гудзікевича, чи у динамічно-алегоричних сюжетах Михайла Томасика.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».