№ 10 (24213)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Усі ми в кур­сі, що іму­ні­тет під­три­мує на­ше здо­ров’я на на­леж­но­му рів­ні, дає змо­гу ра­ді­ти жит­тю, на­вча­ти­ся, доб­ре пра­цю­ва­ти, тво­ри­ти, рос­ти­ти ді­тей. Іму­ні­тет — це здат­ність на­шо­го ор­га­ніз­му про­ти­стоя­ти ін­фек­цій­ним та ін­шим шкід­ли­вим фак­то­рам у до­вкіл­лі.
Піс­ля мо­роз­ної зи­ми, яка по­віль­но від­сту­пає й уреш­ті-решт від­дасть пра­ва вес­ні, своє­час­но бу­де всім нам под­ба­ти про гар­ний іму­ні­тет. Бо різ­кі змі­ни тем­пе­ра­ту­ри, вог­ка, кап­риз­на по­го­да ран­ньої вес­ни не­се не­без­пе­ку для на­шо­го здо­ров’я що­до ви­ник­нен­ня гос­трих рес­пі­ра­тор­них ін­фек­цій, гри­пу та їх ус­клад­нен­ня.
Що ж та­ке іму­ні­тет та як йо­го зміц­ню­ва­ти сві­до­мо? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-іму­но­ло­га Гри­го­рія Фе­до­ро­ви­ча ОКУН­ЦЯ.

Субота, 16 Березень 2019 11:00

Піонер жанрів телевізійних

24 БЕРЕЗНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА ОДИНЦЯ (1929), УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА І РЕЖИСЕРА

Жит­тє­вий шлях Олек­сія Сер­гі­йо­ви­ча Один­ця — це роз­по­відь про вчи­те­ля іс­то­рії, ар­тис­та та ре­жи­се­ра-по­ста­но­вни­ка в од­ній осо­бі.
Він є пер­шим в Ук­раї­ні ре­жи­се­ром, який по­чав зні­ма­ти у жан­рі до­ку­мен­таль­но­го ві­део, за­вдя­ки йо­му в іс­то­рії те­ле­ба­чен­ня Ук­раї­ни з’явив­ся тер­мін «ві­део­фільм». Сьо­го­дні уч­ні Олек­сія Сер­гі­йо­ви­ча пра­цю­ють по всій Ук­раї­ні, ко­рис­ту­ючись уро­ка­ми та­ла­но­ви­то­го майс­тра.

Published in Особистість
Субота, 16 Березень 2019 11:00

«Великий Чакі»

18 БЕРЕЗНЯ — 50 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА ІВАНЧУКА (1969), УКРАЇНСЬКОГО ШАХІСТА

На­ро­див­ся Ва­силь Іван­чук 18 бе­рез­ня 1969 ро­ку в міс­ті Ко­пи­чин­цях Тер­но­піль­ської об­лас­ті. Бать­ко, юрист за осві­тою, пра­цю­вав у різ­них міс­тах Тер­но­піль­щи­ни — Бу­ча­чі, Бе­ре­жа­нах, Ко­зо­ві, Шум­ську. Са­ме він і на­вчив хлоп­ця у шес­ти­річ­но­му ві­ці гра­ти в ша­хи. Роз­вит­ку ло­гі­ки Ва­си­ля спри­яла ма­ма, вчи­тель­ка фі­зи­ки.
Май­бут­ній грос­мей­стер ще з ди­тин­ства має чу­до­ву пам’­ять, на­при­клад, пам’­ятає всі пар­тії ре­корд­но­го мат­чу на пер­шість сві­ту (48 пар­тій) Кар­пов — Кас­па­ров 1984/85 ро­ку.

Published in Особистість

Під­при­єм­ці з різ­них сег­мен­тів у сво­їй ді­яль­но­сті сти­каю­ть­ся з труд­но­ща­ми, і аг­ро­біз­нес — не ви­ня­ток. Біль­ше то­го, сіль­ське гос­по­дар­ство по­в’яза­не з низ­кою спе­ци­фіч­них ри­зи­ків, та­ких як по­го­да, пи­тан­ня якос­ті чи ці­ни про­дук­ції, ло­гіс­тич­ні об­ме­жен­ня то­що.
З по­зи­ції фер­ме­рів — ці ри­зи­ки впли­ва­ють на за­галь­ний ре­зуль­тат та мож­ли­вість роз­ви­ва­ти під­при­єм­ство. З по­зи­ції кре­ди­то­рів — це пи­тан­ня по­вер­нен­ня сво­їх ре­сур­сів, на­да­них фер­ме­рам у ви­гля­ді гро­шей чи то­ва­ру на кре­дит­них умо­вах.
Аг­рар­ні роз­пи­ски — це мож­ли­вість для обох сто­рін пра­цю­ва­ти на взає­мо­ви­гід­них умо­вах, за­хис­ти­ти свої пра­ва та по­чу­ва­ти­ся впев­не­но. Зок­ре­ма, для кре­ди­то­рів це ре­алі­зує­ть­ся че­рез пе­ред­ба­че­ну в За­ко­ні «Про аг­рар­ні роз­пи­ски» про­це­ду­ру при­му­со­во­го ви­ко­нан­ня.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 15 Березень 2019 19:17

8 березня: святкуємо чи відзначаємо?

Уже не пер­ший рік в Ук­раї­ні то­чить­ся дис­ку­сія про те, чи тре­ба нам від­зна­ча­ти свя­то 8 бе­рез­ня. Який зміст ми тра­ди­цій­но вкла­да­ємо в по­нят­тя «жі­но­чий день» і чи вар­тий він то­го, щоб бу­ти ви­хід­ним?
Чи має це свя­то за­ста­рі­лий по­лі­тич­ний під­текст, чи прос­то ло­бі­юєть­ся сприт­ни­ми про­дав­ця­ми кві­тів та со­ло­до­щів? І чо­му лю­ди в різ­них кра­їнах сві­ту ви­хо­дять цьо­го дня на мі­тин­ги та ма­ні­фес­та­ції?
Об­го­во­рю­ємо ці пи­тан­ня з Уря­до­вою упов­но­ва­же­ною з пи­тань ген­дер­ної по­лі­ти­ки Ка­те­ри­ною ЛЕВ­ЧЕН­КО та з ке­рів­ни­цею Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­но­го жі­но­чо­го цен­тру Оле­ною СУСЛО­ВОЮ.

Published in Точка зору
П'ятниця, 15 Березень 2019 19:12

У добру путь, сержанте!

Взяв­ши курс на за­про­ва­джен­ня стан­дар­тів НАТО в ук­ра­їн­ській ар­мії, її коман­ду­ван­ня по­кла­дає ве­ли­кі на­дії на роль сер­жан­тів — най­ближ­чих до стро­ко­ви­ків і кон­трак­тни­ків коман­ди­рів. Са­ме від мо­лод­ших коман­ди­рів в ар­мі­ях Аль­ян­су за­ле­жить ду­же ба­га­то.

Вони не лише відмінні майстри своєї справи, але й досвідчені наставники і авторитетні вихователі рядового складу. Сержант в армії НАТО має беззаперечний авторитет як серед своїх підлеглих, так і в офіцерів. Тож підготовці сержантів там приділяють дуже велике значення.

Published in Військо
П'ятниця, 15 Березень 2019 19:01

Військовий резерв України

Що це та­ке — вій­сь­ко­вий ре­зерв дер­жа­ви? Для ви­ко­нан­ня яких зав­дань він при­зна­че­ний і скіль­ки укра­їн­ців сьо­го­дні про­хо­дять у ньо­му служ­бу? Як, вреш­ті-решт, ста­ти ре­зер­віс­том?
Від­по­віс­ти на ці за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли пол­ков­ни­ка Ми­хай­ла Щер­бі­ну — на­чаль­ни­ка від­ді­лу впро­ва­джен­ня служ­би в ре­зер­ві мо­бі­лі­за­цій­но­го управ­лін­ня Го­лов­но­го управ­лін­ня пер­со­на­лом Ге­не­раль­но­го шта­бу ЗС Ук­раї­ни.

Published in Військо

Як­що до­ля за­не­се вас до Пол­та­ви, знай­діть час і про­гу­ляй­те­ся ву­ли­цею Мар­ша­ла Бі­рю­зо­ва. Там, на­впро­ти се­ред­ньої шко­ли № 11, що по­ряд із ко­лиш­нім міс­теч­ком вій­сь­ко­вих авіа­то­рів, по­ба­чи­те не­звич­ний пам’­ят­ник — ве­ли­ку гра­ніт­ну бри­лу з про­пе­ле­ром від вій­сь­ко­во­го лі­та­ка.
Дво­ма мо­ва­ми — ук­ра­їн­ською та анг­лій­ською на ме­мо­рі­аль­ній пли­ті ви­кар­бу­ва­ні сло­ва, які спо­ві­ща­ють, що цей пам’­ят­ний знак ус­та­нов­ле­но 1994 ро­ку на честь 50-річ­чя ра­дян­сько-аме­ри­кан­ської стра­те­гіч­ної опе­ра­ції «Френ­тик» під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни...

Published in Пам'ять

Скіль­ки ра­зів в Ук­раї­ні змі­ню­ва­ли по­дат­ко­ве за­ко­но­дав­ство, під­ра­ху­ва­ти не змо­же ні­хто. І хо­ча якісь вдос­ко­на­лен­ня чин­ної сис­те­ми бу­ли на ко­ристь, чи­ма­ло змін обер­та­ли­ся бу­ме­ран­гом.

Нині у суспільстві ведеться затята суперечка стосовно нових ініціатив Міністерства соціальної політики, передбачених у проекті Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці».

Published in Економіка
П'ятниця, 15 Березень 2019 18:20

Маємо хліб і багато чого до хліба

Ук­раї­на увій­шла до п’ятір­ки лі­де­рів дер­жав — екс­пор­те­рів аг­рар­ної про­дук­ції до Єв­ро­со­юзу. Най­біль­ши­ми пос­та­чаль­ни­ка­ми сіль­госп­про­дук­ції до ЄС за­ли­шаю­ть­ся Бра­зи­лія і США. За ни­ми йдуть Ки­тай, Ар­ген­ти­на, Ук­раї­на, Швей­ца­рія, Ту­реч­чи­на, Ін­до­не­зія. На кож­ну з цих кра­їн при­па­дає від 4,5 млрд до 5,5 млрд єв­ро екс­порт­ної ви­руч­ки.

Published in Проблема
Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».