№ 3 (24154)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАЙБЛИЖЧІ ЗАВДАННЯ НАШОЇ ЗБІРНОЇ З БІАТЛОНУ ЗА МІСЯЦЬ ДО ОЛІМПІАДИ

9 лю­то­го в ко­рей­сько­му Пхенч­ха­ні стар­ту­ють зи­мо­ві Олім­пій­ські іг­ри. За мі­сяць до по­чат­ку го­лов­ної по­дії зи­мо­во­го се­зо­ну Укр­ін­форм ана­лі­зує стан справ на­ших бі­ат­лон­них збір­них. Са­ме від бі­ат­ло­ніс­тів ми і че­ка­ємо ме­да­лей Пхенч­ха­на-2018.

Четвер, 18 Сiчень 2018 22:11

Назустріч Олімпіаді

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що на підготовку спортсменів до ХХІІІ зимових Олімпійських ігор у місті Пхенчхан (Південна Корея) з державного бюджету було виділено загалом 265,5 млн гривень.
Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Четвер, 18 Сiчень 2018 21:54

Новий курс – Східна Європа

ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛІСТИ ОБИРАЮТЬ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ КАР'ЄРИ ЧЕМПІОНАТИ НАШИХ ЗАХІДНИХ СУСІДІВ?

Піс­ля то­ріш­ньої мо­ди на пе­ре­їзд до чем­піо­на­ту Ту­реч­чи­ни (ця мо­да до­сі ак­ту­аль­на) у на­ших фут­бо­ліс­тів но­вий тренд — схід­но­єв­ро­пей­ські клу­би. На­прям не но­вий, але цьо­го се­зо­ну він став осо­бли­во ін­тен­сив­ним. Укр­ін­форм спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся, чо­му ук­ра­їн­ські фут­бо­ліс­ти їдуть у да­ле­ко не най­ба­гат­ші та най­прес­тиж­ні­ші чем­піо­на­ти.

Published in Футбол

Кож­на лю­ди­на ра­но чи піз­но сти­кає­ть­ся з проб­ле­мою не­до­си­пан­ня. Ба­га­то­го­дин­на за­йня­тість про­тя­гом дня і ма­лень­кий від­рі­зок ча­су, кот­рий за­ли­ша­єть­ся для сну, при­зво­дять до то­го, що м’язи лю­ди­ни, нер­во­ві клі­ти­ни, гор­мо­наль­на ре­гу­ля­ція і ме­та­бо­лізм не всти­га­ють від­нов­лю­ва­ти­ся. Крім то­го, но­ве до­слі­джен­ня до­во­дить, що ре­гу­ляр­не не­до­си­пан­ня змен­шує об’­єм го­лов­но­го моз­ку.

Четвер, 18 Сiчень 2018 21:47

Яблуко замінить чашку кави

Фа­хів­ці в га­лу­зі хар­чу­ван­ня ре­ко­мен­ду­ють за­мі­ни­ти ран­ко­ву ка­ву яб­лу­ком. Цей фрукт при­не­се біль­ше ко­рис­ті ор­га­ніз­му лю­ди­ни і до­по­мо­же швид­ше про­ки­ну­ти­ся.
Величезна кількість людей в усьому світі не можуть уявити свій ранок без ранкової чашки кави. Прийнято вважати, що цей напій дозволяє ефективно позбавлятися від сонливості і дарує енергію.

Лон­дон­ський діє­то­лог Ге­ор­гі­ос Те­ніх­ріс­тос до­слі­див влас­ти­во­сті і ко­ристь трьох про­дук­тів — зе­ле­но­го чаю, кур­ку­ми і ка­као.
Спеціаліст у сфері дієтології назвав кращий серед них продукт для підтримки здоров’я — зелений чай.
Щоб визначити, який із них приносить більше користі, він досліджував ключову активну молекулу в кожному продукті, щоб точно назвати більшу кількість переваг.

Єв­ге­нія Сте­фа­нів­на Шуд­ря є од­нією з най­зна­ні­ших майс­тринь де­ко­ра­тив­но­го мис­тец­тва в Ук­раї­ні і вод­но­час це один із най­ґрун­тов­ні­ших куль­ту­ро­ло­гів. От­же, два кри­ла є у твор­чо­сті Єв­ге­нії Шуд­рі — тво­ри­ти ди­во-ви­шив­ки і від­ро­джу­ва­ти на­шу пам’­ять про под­виж­ни­ків на ни­ві мис­тец­тва.

Published in Вітальня

Див­на ме­та­мор­фо­за, яка ста­ла­ся з пол­тав­кою Оль­гою Ки­ри­ло­вою, за­йвий раз пе­ре­ко­нує нас у то­му, що ду­же час­то жит­тє­ва сте­жи­на, якою до­ля ве­де лю­ди­ну, мо­же рап­то­во змі­ни­ти свій на­пря­мок. При­мі­ром, під впли­вом по­та­єм­них здіб­нос­тей, які з на­ро­джен­ня дрі­ма­ють у від­да­ле­них за­ка­пел­ках на­ших душ.

Published in Культура

24 СІЧ­НЯ — 85 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ЄВ­ГЕ­НА МИ­ХАЙ­ЛО­ВИ­ЧА ДУ­ДА­РЯ (1933), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО 
ПИСЬ­МЕН­НИ­КА-СА­ТИ­РИ­КА, АР­ТИС­ТА РОЗ­МОВ­НО­ГО ЖАН­РУ

Не­що­дав­но в од­но­му з ін­тер­в’ю на за­пи­тан­ня: «Який прин­цип спо­ві­ду­єте як жур­на­ліст і пись­мен­ник?» — Єв­ген Ми­хай­ло­вич від­по­вів: «Не бре­ха­ти й не про­да­ва­ти­ся!»

Published in Культура
Четвер, 18 Сiчень 2018 19:39

Таємниці золотоворітської, 7

Зо­ло­то­во­ріт­ська, 7... За цією ад­ре­сою пе­ре­бу­ває Га­лу­зе­вий дер­жав­ний ар­хів СБУ. Які та­єм­ни­ці він збе­рі­гає і чи мо­же прос­та лю­ди­на з ни­ми озна­йо­ми­тись? Як з’ясу­ва­ти до­лю ді­да чи пра­ді­да, яких за­бра­ли по­се­ред но­чі і їх­ні слі­ди за­гу­би­ли­ся на Ко­ли­мі чи у під­ва­лах НКВС? На ці та ін­ші не менш зло­бо­ден­ні за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли від­по­віс­ти ди­рек­то­ра ар­хі­ву Ан­дрія Ко­гу­та.

Published in Пам'ять
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».