Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Липень 04, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

До Но­во­го ро­ку укра­їн­ці от­ри­ма­ли по­да­ру­нок від пар­ла­мен­ту: під ра­нок 25 груд­ня 263 на­род­них об­ран­ці ухва­ли­ли Дер­жав­ний бю­джет на 2016…
За­галь­но­ві­до­мо, що у ст. 13 Кон­сти­ту­ції Ук­раї­ни запи­са­но: зем­ля, її на­дра, ат­мо­сфер­не по­віт­ря, вод­ні та ін­ші при­род­ні ре­сур­си на­ле­жать на­ро­ду.…
Ни­ні якіс­ні па­ра­мет­ри еко­но­міч­ної сис­те­ми Ук­раї­ни ні­ве­лю­ють­cя не­га­тив­ни­ми яви­ща­ми, під­крес­лю­ють екс­пер­ти Між­на­род­но­го цен­тру пер­спек­тив­них до­слі­джень (МЦПД). Во­ни ство­рю­ють пе­ре­шко­ди для…
Ни­ніш­ній рік став важ­ли­вим для сис­те­ми держ­за­ку­пі­вель. Бу­ло роз­роб­ле­но стра­те­гію та­ких за­ку­пі­вель, вне­се­но іс­тот­ні змі­ни до За­ко­ну «Про здійс­нен­ня дер­жав­них…
Се­ред го­лов­них ви­кли­ків су­час­но­сті екс­пер­ти Цен­тру Ра­зум­ко­ва ви­зна­ча­ють проб­ле­ми, по­в’яза­ні зі ста­ном дер­жав­них фі­нан­сів, їх де­фі­ци­та­ми та на­ко­пи­че­ни­ми бор­га­ми. Упродовж…
Іс­то­рія під­крес­лює той факт, що у біль­шо­сті роз­ви­не­них кра­їн са­ме по­шта бу­ла цен­траль­ним най­по­туж­ні­шим ме­ха­ніз­мом зв’яз­ку, який під­три­мує дер­жа­ва. Як­що…
З пер­шо­го січ­ня 2016 ро­ку має за­пра­цю­ва­ти зо­на віль­ної тор­гів­лі (ЗВТ) між Ук­раї­ною та Єв­ро­со­юзом. ЄС го­то­вий до без­бар’­єр­ної тор­гів­лі…
Аг­рар­на га­лузь є од­нією з най­по­туж­ні­ших в Ук­раї­ні. Про­дук­ція АПК ста­но­вить 15% ВВП, у вар­тіс­но­му ви­ра­зі — це 14–15 млрд…
У Мі­ніс­тер­стві еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі під­ра­ху­ва­ли, що дер­жав­ні під­при­єм­ства зав­да­ють Ук­раї­ні міль­ярд­них збит­ків, які зрос­та­ють з кож­ним ро­ком. Як­що…
З на­ступ­но­го ро­ку Мін­фін пла­нує під­ня­ти ак­циз на тю­тю­но­ві ви­ро­би на 40%. Та­ким чи­ном у мі­ніс­тер­стві хо­чуть збіль­ши­ти над­хо­джен­ня до…
У но­во­му рей­тин­гу кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті Все­світ­ньо­го еко­но­міч­но­го фо­ру­му Ук­раї­на опус­ти­ла­ся на три по­зи­ції по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, по­сів­ши 79 міс­це се­ред…
Ни­ні екс­пер­ти з обе­реж­ніс­тю го­во­рять про тен­ден­цію по­сту­по­во­го від­нов­лен­ня еко­но­мік біль­шо­сті кра­їн Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи (ЦСЄ). Впер­ше за остан­ні…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».