Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Сiчень 24, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Як ві­до­мо, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­струк­ції і роз­ви­тку є фі­нан­со­вою ін­сти­ту­цією, яка під­три­мує про­ек­ти у 29 кра­їнах Цен­траль­ної Єв­ро­пи та Азії.У…
Остан­нім ча­сом укра­їн­ці ак­тив­но кри­ти­ку­ють вла­ду за мля­вість ре­форм, за те, що змі­ни не по­кра­щу­ють їх­ньо­го жит­тя. Ви­яв­ляє­ть­ся, не все так…
Кри­зу, яку ни­ні пе­ре­жи­ває Ук­раї­на, спри­чи­ни­ли не тіль­ки зов­ніш­ні по­лі­тич­ні та еко­но­міч­ні чин­ни­ки, а й внут­ріш­ні, по­в’яза­ні з про­бук­со­ву­ван­ням еко­но­міч­них…
Ни­ні в су­спіль­стві та екс­перт­но­му се­ре­до­ви­щі ак­тив­но об­го­во­рює­ть­ся ді­яль­ність онов­ле­но­го Каб­мі­ну. Че­рез 100 днів уже мож­на оці­ни­ти пер­ші ре­зуль­та­ти ро­бо­ти…
На те­ре­нах дер­жав­них за­ку­пі­вель усе має змі­ни­ти­ся на кра­ще. При­най­мні так спо­ді­ваю­ть­ся уряд і пар­ла­мент, по­кла­да­ючи на­дії на За­кон Ук­раї­ни…
Вер­хов­на Ра­да ство­рює най­біль­ші пе­ре­шко­ди для ви­ко­нан­ня Ук­раї­ною Уго­ди про асо­ці­ацію з ЄС, галь­му­ючи ухва­лен­ня важ­ли­вих за­ко­нів. Та­кож сут­тє­во не­до­пра­цьо­ву­ють від­по­ві­даль­ні…
Впро­довж 2014–2015 ро­ків ук­ра­їн­ська еко­но­мі­ка та бан­ків­ська сис­те­ма прой­шли най­глиб­шу кри­зу ча­сів не­за­леж­но­сті, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти. Во­на бу­ла обу­мов­ле­на вій­сь­ко­вим кон­флік­том…
Вла­да не­од­но­ра­зо­во обі­ця­ла на­вес­ти лад на дер­жав­ній мит­ни­ці, але да­лі слів спра­ва не ру­ха­ла­ся. Про це свід­чать чи не що­ден­ні…
Уря­дов­ці й екс­пер­ти вже ба­га­то ро­ків об­го­во­рю­ють до­ціль­ність вве­ден­ня се­ред­ньо­стро­ко­во­го бю­джет­но­го пла­ну­ван­ня (СБП). На жаль, жо­ден уряд не вдав­ся до…
На­при­кін­ці трав­ня Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див умо­ви про­да­жу Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду. Дер­жав­ний па­кет ак­цій не­за­леж­ні екс­пер­ти оці­ни­ли у 13 млрд 175…
Як ві­до­мо, кон­ку­рен­то­спро­мож­ність на­ціо­наль­них еко­но­мік є ре­зуль­та­том склад­но­го взає­мо­зв’яз­ку кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті ви­роб­ни­ків то­ва­рів і пос­та­чаль­ни­ків по­слуг та кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті на­ціо­наль­ної по­лі­ти­ки спри­ян­ня…
Ко­му­наль­ні та­ри­фи під­ви­щую­ть­ся для бла­га укра­їн­ців, за­пев­ня­ють уря­дов­ці. Лю­ди в це не ві­рять і з ос­тра­хом че­ка­ють на ко­му­наль­ні пла­тіж­ки,…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».