№ 27 (24074)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Липень 2015 23:40

Туманне майбутнє суперліги

Ще на по­чат­ку черв­ня Фе­де­ра­ція бас­кет­бо­лу Ук­раї­ни звер­ну­ла­ся до клу­бів із про­хан­ням під­твер­ди­ти участь у на­ступ­но­му се­зо­ні. Свою го­тов­ність то­ді ви­сло­ви­ли ві­сім ко­манд. По­пе­ред­ні за­яв­ки у ФБУ на­ді­сла­ли: ки­їв­ський «Бу­ді­вель­ник», «Чер­кась­кі Мав­пи», юж­нен­ський «Хі­мік», МБК «Ми­ко­ла­їв», БК «Ки­їв», «Фер­ро-ЗНТУ» та львів­ська «По­лі­тех­ні­ка».

За словами генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського, це була не остаточна заявочна кампанія. Її мета — дізнатися приблизну кількість команд, які мають намір брати участь у сезоні суперліги 2015/16.

Published in Баскетбол
П'ятниця, 03 Липень 2015 23:37

Зоряний час Віктора Скрипника

За під­сум­ка­ми остан­ньо­го се­зо­ну у ні­мець­кій бун­дес­лі­зі ук­ра­їн­сько­го тре­не­ра бре­мен­сько­го «Вер­де­ра» Вік­то­ра Скрип­ни­ка на­зва­но най­кра­щим на­став­ни­ком чем­піо­на­ту. Не по­свя­че­ній у спра­ви ні­мець­ко­го фут­бо­лу лю­ди­ні зро­зу­мі­ти, чо­му ж Вік­тор Скрип­ник, який по­сів зі своєю коман­дою міс­це ли­ше в се­ре­ди­ні таб­ли­ці й не здо­був жод­но­го тро­фею, є справж­нім ге­ро­єм у сві­ті фут­бо­лу, на­про­чуд важ­ко. Про­те на це є ва­го­мі при­чи­ни.

Published in Футбол
П'ятниця, 03 Липень 2015 22:33

Європіада Ільхама Алієва

У Ба­ку за­вер­ши­ли­ся Єв­ро­пей­ські іг­ри, на яких про­тя­гом 16 днів у 30 ви­дах спор­ту ро­зі­гру­ва­ли­ся 253 ком­плек­ти на­го­род. У тур­ні­рі взя­ли участь по­над шість ти­сяч спортс­ме­нів з 50 кра­їн Єв­ро­пи, пе­ре­мож­ців ви­зна­ча­ли на­віть у нео­лі­мпій­ських ви­дах, як то сам­бо, ка­ра­те, стріт­бол чи пляж­ний фут­бол. Та й са­мі ці зма­ган­ня для Ста­ро­го сві­ту не­тра­ди­цій­ні, хо­ча на ін­ших кон­ти­нен­тах та­кі іг­ри від­бу­ва­ли­ся вже не раз.

«З п’яти олімпійських кілець було відсутнє тільки наше, європейське. Є Африканські, Азійські, Панамериканські та Ігри Співдружності Океанії. Дивно, що у Європи досі не було своїх континентальних ігор. Це слід було зробити давно. Ми раді, що нарешті і наше кільце матиме своє місце», — розповів президент Європейського олімпійського комітету Патрік Хіккі.

Активні фізичні навантаження більш як чотири години на день можуть призвести до потрапляння у кров кишкових бактерій і викликати зараження крові. Це засвідчило нове дослідження співробітників університету Монаша в Австралії.
Науковці зробили забір крові в учасників різних змагань на витривалість, у тому числі 24-годинних марафонів і багатоступеневих ультра-марафонів, до їх початку і після закінчення. Отримані зразки дослідники проаналізували і порівняли із зразками контрольної групи.

Речовина, що додає кориці специфічного аромату і смаку, здатна впоратися з колоректальним раком, стверджують американські дослідники з університету Арізони.
Учені провели досліди на мишах. Вони додали коричний альдегід до раціону гризунів. Спостереження за тваринами показало, що ця сполука захищала мишей від колоректального раку. Завдяки коричному альдегіду клітини, які зазнали впливу канцерогену, змогли нейтралізувати токсичні речовини і відновитися.

Науковці виявили хімічну сполуку в крові, яка вказує, чи зіткнеться людина зі зниженням функції головного мозку, повідомляє ВВС.
Спостерігаючи ранні ознаки хвороби Альцгеймера, дослідники проаналізували 1129 білків, що циркулюють у крові 200 близнюків. Потім отримані результати порівняли з даними когнітивно-функціональних тестів протягом наступного десятиліття.

П'ятниця, 03 Липень 2015 17:17

Як правильно харчуватися у спеку

Лі­то — пе­рі­од від­пус­ток, по­до­ро­жей, від­по­чин­ку на при­ро­ді. Час на­со­ло­джу­ва­ти­ся жит­тям. Але до­ку­чає і спе­ка. А в літ­ню спе­ку не те що пра­цю­ва­ти важ­ко, а на­віть від­по­чи­ва­ти. У най­спе­кот­ні­ший пе­рі­од ро­ку, як ствер­джу­ють фа­хів­ці, зни­жую­ть­ся апе­тит та за­сво­юва­ність їжі, по­тре­ба в енер­гії (ка­ло­рій­ність до­бо­во­го ра­ціо­ну хар­чу­ван­ня) змен­шує­ть­ся при­близ­но на п’ять від­сот­ків.
У спе­ку та­кож втра­чає­ть­ся ба­га­то рі­ди­ни че­рез знач­не по­то­ви­ді­лен­ня, а ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра при­ско­рює втра­ту й ви­ве­ден­ня з по­том ві­та­мі­нів та мік­ро­еле­мен­тів. Втра­та рі­ди­ни з по­том змен­шує сли­но­ви­ді­лен­ня вдві­чі, че­рез це ви­ни­кає від­чут­тя су­хо­сті в ро­ті.
Як же до­по­мог­ти на­шо­му ор­га­ніз­му? З цією проб­ле­мою ми звер­ну­ли­ся до фа­хів­ця — лі­ка­ря-діє­то­ло­га Вла­ди­сла­ва Слас­ті­на.

П'ятниця, 03 Липень 2015 13:11

Управдом повертається?

Піс­ля ухва­лен­ня За­ко­ну Ук­раї­ни «Про осо­бли­во­сті здійс­нен­ня пра­ва влас­но­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку», який пе­ред­ба­чає но­ву фа­зу ре­фор­му­ван­ня жит­ло­во-ко­му­наль­ної сфе­ри, у ба­га­тьох ви­ни­ка­ють пи­тан­ня — ко­му від­да­ти в управ­лін­ня свою ба­га­то­по­вер­хів­ку і де знай­ти для цьо­го спе­ціа­ліс­та, який мо­же ста­ти ді­ло­вим парт­не­ром, на­дій­ним по­міч­ни­ком та за­хис­ни­ком у бо­роть­бі з не­лег­ки­ми по­бу­то­ви­ми буд­ня­ми.
Про­фе­сія упра­ви­те­ля ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку зно­ву стає за­тре­бу­ва­ною. Які су­час­ні під­хо­ди до управ­лін­ня ба­га­то­квар­тир­ни­ми бу­дин­ка­ми і до до­бо­ру про­фе­сій­них кад­рів, здат­них цим за­йма­ти­ся? По­го­во­ри­ти про це ми за­про­по­ну­ва­ли пре­зи­ден­ту Асо­ці­ації упра­ви­те­лів жит­ла Ва­си­лю Лі­ма­ну.

Published in Суспільство

Наш спів­роз­мов­ник — Ігор Ґур­ґу­ла, ук­ра­їн­ський про­за­їк, по­ет, дра­ма­тург, пуб­лі­цист і ви­да­вець. Ре­дак­тор мис­тець­ко­го ча­со­пи­су «Но­ва Не­ді­ля». Ав­тор п’ят­над­ця­ти кни­жок.
Не­що­дав­но очо­лив Львів­ську ор­га­ні­за­цію На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни. То­рік став ви­пус­ка­ти фрон­то­ву га­зе­ту «Честь Віт­чиз­ни», от­же — по­ча­ли­ся від­ря­джен­ня в зо­ну АТО. Ви­йшла но­ва книж­ка смс-по­езій «Три­кут­ник». Сло­вом, у твор­чо­му са­мо­по­чут­ті па­на Іго­ря ба­га­то но­вих барв і «сві­жих, час­то тра­гіч­них віт­рів».

Published in Вітальня
П'ятниця, 03 Липень 2015 22:10

Мрія холостяка

Най­більш від­по­ві­даль­на мить у жит­ті те­ат­ру — прем’­єра. Хви­лю­ють­ся ар­тис­ти, хви­лює­ть­ся ре­жи­сер, хви­люю­ть­ся гля­да­чі. Адже по­пе­ре­ду зу­стріч із но­вим, не­зві­да­ним. Що че­кає зов­сім ско­ро, які сюр­при­зи го­ту­ють те­ат­раль­ні лаш­тун­ки?
Са­ме та­ка ат­мо­сфе­ра дня­ми па­ну­ва­ла у Цен­трі мис­тецтв «Но­вий ук­ра­їн­ський те­атр», де ху­дож­ній ке­рів­ник те­ат­ру Ві­та­лій Кі­но здійс­нив по­ста­но­вку ви­ста­ви «Що по­тріб­но хо­лос­тя­ку» за п’єсою Вік­то­ра Ри­ба­чу­ка «Со­ло на двох».

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».