№ 6 (24209)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Пет­ро Ан­дрій­чук — ху­дож­ній ке­рів­ник за­слу­же­но­го на­род­но­го ан­самб­лю піс­ні і тан­цю Ук­раї­ни «Дар­ни­чан­ка» Цен­тру ху­дож­ньої та тех­ніч­ної твор­чо­сті «Пе­черськ» і на­род­но­го ама­тор­сько­го хо­ру «Кня­жа воль­ни­ця» се­ла Бі­ло­го­род­ка Ки­єво-Свя­то­шин­сько­го райо­ну. Ро­дом із Бор­ще­ва, що на Тер­но­піль­щи­ні.
Про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту куль­ту­ри і мис­тецтв. За­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Ук­раї­ни, ка­ва­лер ор­де­на «За за­слу­ги» ІІІ сту­пе­ня. Не­що­дав­но на­го­род­же­ний ор­де­ном свя­то­го рів­но­апос­толь­но­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го ІІІ сту­пе­ня.

Published in Вітальня

Ви­став­ка «По­дих осе­ні», на якій пред­ста­ви­ли ро­бо­ти на­род­них майс­трів, від­кри­лась у Хар­ків­сько­му об­лас­но­му ор­га­ні­за­цій­но-ме­то­дич­но­му цен­трі куль­ту­ри і мис­тец­тва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, до експозиції увійшли вироби, сплетені із соломи, кукурудзяного листя, трав та інших природних матеріалів.

Published in Культура

У столиці 21 лютого стартує 9-й фестиваль американського кіно «Незалежність».
Протягом тижня глядачі побачать нові стрічки, більшість з яких були презентовані на головних світових кіноподіях і зараз номіновані на «Оскар» у різних категоріях, повідомляється на сайті фестивалю.

Published in Культура
П'ятниця, 08 Лютий 2019 00:33

Музей у Пирогові святкує 50-річчя

6 лю­то­го ви­пов­ни­ло­ся 50 ро­ків із ча­су за­сну­ван­ня На­ціо­наль­но­го му­зею на­род­ної ар­хі­тек­ту­ри та по­бу­ту Ук­раї­ни, біль­ше ві­до­мо­го як Му­зей прос­то не­ба у Пи­ро­го­ві.

6 лютого 1969 року тодішній уряд України ухвалив постанову «Про створення Державного музею народної архітектури та побуту Української РСР», нині — Національний музей народної архітектури та побуту України.

Published in Культура
П'ятниця, 08 Лютий 2019 00:21

Мега шоу Black and White

Впер­ше в Ук­раї­ну при­їхав на гас­тро­лі цирк із Ні­меч­чи­ни з но­вим ме­га­шоу Black and White.

В Європі дуже популярні циркові вистави, там не вважають, що цирк — це виключно дитяча розвага. Німецьке мегашоу переконає в цьому й українців.
 Цю нестандартну, інноваційну, іскрометну виставу з феноменальними спецефектами підготував режисер-постановник, колишній киянин, а нині мешканець Німеччини Дмитро Туркєєв.

Published in Культура

В Ук­раї­ні важ­ко знай­ти хво­ро­го, який би не скар­жив­ся на до­рож­не­чу лі­ків. І хо­ча ап­тек у нас біль­ше ніж до­сить, та й ви­роб­ни­ків на рин­ку мед­пре­па­ра­тів як віт­чиз­ня­них, так і за­ру­біж­них, не бра­кує, ці­ни «ку­саю­ть­ся».

Вартість товару в комунальних та приватних аптеках майже однакова, а якщо й різниться, то не завжди дешевше виходить у комунальних закладах. Хоча саме вони мають преференції від місцевої влади.

Published in Проблема
П'ятниця, 08 Лютий 2019 00:04

Прощавай, військомате?

Уже не­за­ба­ром укра­їн­цям до­ве­деть­ся зви­ка­ти до ще од­нієї но­ва­ції: хви­ля пе­ре­тво­рень до­ко­ти­лась і до військ­ко­ма­тів. Як­що все скла­деть­ся так, як за­мис­ли­ли ав­то­ри ре­фор­ми вій­сь­ко­во­го ві­дом­ства, то військ­ко­ма­ти в Ук­раї­ні... зник­нуть уже че­рез рік.

Замість офіцерів — менеджери...
Військкомати потрапили під приціл суспільства на початку 2014 року, коли на Донбасі почали розгортатися криваві події, котрі вилилися вже в п’ятирічну війну. З тисячами загиблих і поранених та майже двома мільйонами біженців.

Published in Точка зору

На Він­нич­чи­ні ка­над­ці ви­вча­ли по­тре­би міс­це­вих та доб­ро­віль­них по­жеж­них ко­манд в об’­єд­на­них гро­ма­дах для на­дан­ня їм у по­даль­шо­му до­по­мо­ги в на­вчан­ні пер­со­на­лу та за­без­пе­чен­ні об­лад­нан­ням.

«В Україні з кінця січня перебуває місія представників канадських добровільних пожежних команд, які хочуть допомогти розвитку цього руху в Україні і системи цивільного захисту як такої. Адже зараз у ході реформи децентралізації повноваження у сфері пожежогасіння і цивільного захисту в цілому передаються на рівень об’єднаних громад.

Published in Регіони
Четвер, 07 Лютий 2019 23:50

Платіжки спати не дають

Для ха­рак­те­рис­ти­ки ста­ну справ на та­риф­ній ни­ві, ма­буть, най­кра­ще пі­ді­йде на­род­на муд­рість про щу­ку, яка у річ­ці за­для то­го, аби ка­рась не дрі­мав.

Такою «щукою» в нашому випадку виступають облгази, які розіслали побутовим споживачам, у чиїх домівках немає лічильників, платіжки з потрійними сумами. Новина вплелася в ті пристрасті, що спалахнули з приводу суцільного підвищення у 2019 році тарифів чи не на всі послуги.

Published in Регіони
Четвер, 07 Лютий 2019 23:40

Чи є майбутнє у залізниці

У на­шій кра­їні за­ліз­нич­ний транс­порт є стра­те­гіч­ним пріо­ри­те­том се­ред ін­ших ви­дів транс­пор­ту, адже пе­ре­во­зить ве­ли­ку кіль­кість па­са­жи­рів і ве­ли­кі об­ся­ги ван­та­жів.

Україна посідає 12-е місце у світі за протяжністю колій, володіючи 19,8 тис. км залізничних шляхів (США має 235 тис. км, Китай — 124 тис., Росія — 87,2 тис., Німеччина — 43,5 тис., Франція — 29,6 тис. км).

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».