№ 46 (24145)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Во­се­ни, як за­зна­ча­ють лі­ка­рі, страж­дає у пер­шу чер­гу здо­ров’я емо­цій­но сприй­нят­ли­вих лю­дей. Змі­ни по­го­ди, пе­ре­хід від со­няч­них теп­лих до до­що­вих і хо­лод­них днів справ­ля­ють не­га­тив­ний вплив на пси­хі­ку.
Хто біль­ше схиль­ний до се­зон­них за­гос­трень і що мож­на зро­би­ти для по­м’як­шен­ня си­ту­ації? Нам про це роз­по­вів фа­хі­вець — про­фе­сор, док­тор ме­дич­них на­ук Во­ло­ди­мир КО­РО­СТІЙ.

— На психічні розлади страждає багато хто і це не залежить від статі людини. Найчастіше страждають емоційні люди. Вважається, що головною причиною зростання кількості психічних захворювань є постійні стреси. Навколишній світ зумовлює важкі випробування, які не кожна людина здатна витримати. Багато людей перебувають у стані страху перед майбутнім, на їхню психіку впливає важке економічне становище, нестабільна політична обстановка.

П'ятниця, 18 Листопад 2016 14:27

Дві перемоги в листопаді

На за­вер­шен­ня стар­то­во­го від­різ­ку від­бір­но­го цик­лу чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку під­опіч­ні Ан­дрія Шев­чен­ка здо­бу­ли дві пе­ре­мо­ги — в офі­цій­но­му мат­чі з коман­дою Фін­лян­дії і в то­ва­ри­ській зу­стрі­чі зі збір­ною Сер­бії.

До поєдинку в Одесі збірна України після зіграних трьох турів мала у своєму активі п’ять пунктів, і ще до стартового свистка наші футболісти знали результат матчу прямих конкурентів за вихід із групи І — Хорватії та Ісландії. Хорвати здобули домашню перемогу (2:0), і до мотивації підопічних Шевченка додався ще один стимул — обійти ісландців і піти на зимову перерву на другій сходинці.
Боротьбу за три очки в поєдинку з фінами українці вели в такому складі: П’ятов — у воротах, Бутко, Кучер, Ракицький, Соболь — у захисті, Степаненко, Ярмоленко, Зінченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Коноплянка (Циганков, 83) — у півзахисті, Кравець був єдиним форвардом.

Published in Футбол
П'ятниця, 18 Листопад 2016 14:23

Дві збірні без втрат

У від­бо­рі на чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку ли­ше дві збір­ні — Ні­меч­чи­ни та Швей­ца­рії у чо­ти­рьох ту­рах здо­бу­ли мак­си­маль­ну кіль­кість очок — 12 і зро­би­ли ва­го­му за­яв­ку до фі­наль­ної час­ти­ни.

ГРУПА А
Франція, обігравши шведів (2:1), захопила лідерство в групі. «Ле Бле» пропустили першими, коли Льоріс не зреагував на прямий удар Форсберга зі штрафного. Щоправда, вже через три хвилини рахунок знову був рівним — постарався Погба. А переможний гол у середині другого тайму забив Пайєт, якому асистував Грізманн.
Франція — Швеція — 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 — Форсберг (55), 1:1 — Погба (58), 2:1 — Пайєт (65)
Люксембург — Нідерланди — 1:3 (1:1)

Published in Футбол

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Пе­ре­хо­жук, зна­ний ху­дож­ник і пе­да­гог, учень ви­дат­но­го майс­тра Ми­ко­ли Сто­ро­жен­ка. Пра­цю­вав в ар­хео­ло­гіч­них екс­пе­ди­ці­ях на роз­ко­пках скіф­ських кур­га­нів.
Рес­тав­рує і роз­пи­сує церк­ви, праг­ну­чи від­ро­ди­ти дух хра­мо­во­го ук­ра­їн­сько­го ма­ляр­ства до­мо­сков­ської до­би, по­єд­на­ти кіль­ка сти­лів у са­мо­бут­ньо­му оздоб­лен­ні церк­ви. Май­стер з ви­го­тов­лен­ня на­род­них інст­ру­мен­тів — бан­ду­ри, коб­зи, лі­ри, тор­ба­на.

— Сергію Павловичу, на чому нині найбільш зосереджені?
— Я викладаю в школі мистецтв. Цій справі нині віддаю багато часу, але це не якийсь обов’язок, а робота, що приносить мені моральне задоволення, хоча, можливо, для когось із художників це ніби трата часу, який доводиться відривати від творчої праці.

Published in Вітальня

Нещодавно відбулася презентація книги «100 експрес-уроків української» та відкритий урок від автора і ведучого постійної рубрики «Сніданку з 1+1» Олександра Авраменка, повідомляє tsn.ua. Ілюстрована книжка у цікавій формі навчить грамоті як найменших учнів, так і старше покоління.
Під час презентації посібника «100 експрес-уроків української» Олександр розповів, чому був обраний саме кишеньковий формат книги, як підбирали теми уроків для книги, а також розповів про те, як створювались ілюстрації.
«Сьогодні все більше людей хочуть розмовляти українською, і вкрай важливо виростити покоління, яке буде розмовляти справжньою, грамотною українською мовою. Саме тому з’явився посібник «100 експрес-уроків української», який написав Олександр Авраменко. А видавництво #Книголав спільно зі студією «Сніданок з 1+1» допомогли йому побачити світ.

Published in Освіта

— А конкретніше — кожен третій іноземець, котрий вибрав Україну для здобуття вищої освіти, вчиться в столиці Слобожанщини, — так вважає директор департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.
Такий кількісний ривок фактично зроблено за останні роки. Успіху досягли переважно завдяки зростанню географії країн і континентів, які прагнуть опанувати вищу освіту в Україні і зокрема у Харкові.
Це — переважно європейські держави, азійські, африканські, американські. Поки що повністю не освоїли Австралію, але наполегливо шукаємо шляхи і методи, аби й звідти прибували до нас за освітою і наукою молоді люди. Великою популярністю в іноземної молоді користуються насамперед такі вузи — каразінський, медичний, фармацевтичний, економічний.
— Кілька років тому у Харкові відбувся перший в Україні форум, в якому взяли участь 234 випускники слобожанських вузів різних років з 48 країн світу.

Published in Освіта
П'ятниця, 18 Листопад 2016 13:48

Субсидії: на папері і у житті

Як і прог­но­зу­ва­ли ана­лі­ти­ки, збої у ро­бо­ті на­чеб­то без­до­ган­но від­ла­го­дже­но­го дер­жав­но­го ме­ха­ніз­му з на­ра­ху­ван­ня та ви­пла­ти суб­си­дій, який на всі го­ло­си роз­хва­лю­ва­ли чи­нов­ни­ки, про­яв­лять­ся од­ра­зу піс­ля по­чат­ку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Коли укра­їн­ці от­ри­ма­ють пер­ші пла­тіж­ки за спо­жи­ті теп­ло, га­ря­чу во­ду, газ та елек­три­ку з не­під­йом­ни­ми для їх­ніх га­ман­ців су­ма­ми і ма­со­во по­тяг­нуть­ся до управ­лінь со­ці­аль­но­го за­хис­ту...

«Ска­со­ву­ємо мі­фи про суб­си­дії...»
Схоже, так і сталося, адже практично з усіх регіонів України надходять повідомлення про те, що соціальні служби, де оформлюють субсидії, наразі працюють на межі своїх можливостей. А подекуди навіть понад силу і понад робочий час, бо по субсидії щодня звертається дедалі більше українців. А процес їхнього оформлення може будь-якої миті загальмуватися через надмірну кількість нужденних.
Приміром, лише у Київському районі Полтави кількість тих, хто оформив субсидії після нечуваного подорожчання комунальних послуг, одразу зросла в 23 (!) рази.

Published in Проблема

Рей­сом Ки­їв — Ба­ку з між­на­род­но­го аеро­пор­ту «Бо­рис­піль» не­що­дав­но, у 20-х чис­лах жовт­ня, ви­ле­тів до Азер­бай­джа­ну ши­ро­ко ві­до­мий у сві­то­во­му лі­та­ко­бу­ду­ван­ні авіа­конс­трук­тор і вче­ний Дмит­ро Кі­ва — Ге­рой Ук­раї­ни, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни, док­тор тех­ніч­них на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни, ла­уре­ат Дер­жав­ної пре­мії Ук­раї­ни в га­лу­зі на­уки і тех­ні­ки.

Інтерв’ю на «нейтральній території»

Напередодні свого відльоту до азербайджанської столиці Дмитро Семенович погодився дати ексклюзивне інтерв’ю для «Демократичної України». Воно відбулося в Києві, тривало понад годину — й у тій бесіді йшлося не лише про причини, що спонукали знаного авіаконструктора вирушити з Києва до Баку, але й було порушено чимало гострих проблем, які є значущими для вітчизняної авіабудівної галузі та її майбутнього.

П'ятниця, 18 Листопад 2016 13:23

Від падіння – до зростання

Як свід­чить сві­жий мас­штаб­ний рей­тинг «500 най­біль­ших ком­па­ній Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи» від ві­до­мої ком­па­нії Deloitte, для біль­шо­сті єв­ро­пей­ських країн кри­за за­ли­ши­лась у ми­ну­ло­му і роз­по­чав­ся пе­рі­од еко­но­міч­но­го від­ро­джен­ня. При цьо­му ана­лі­ти­ки Deloitte за­зна­ча­ють, що се­ред­ня ди­на­мі­ка по ре­гіо­ну бу­ла б ще ви­щою, як­би не Ук­раї­на з її ВВП, що впав ми­ну­ло­го ро­ку на 9,9%.

Перші ознаки відновлення економік країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), зафіксовані у минулорічному рейтингу ТОП-500 на рівні 0,3%, змінилися стрімким та впевненим зростанням. Середній приріст доходів 500 найбільших компаній ЦСЄ за підсумками 2015 року сягнув 3,5% (5,2% — у місцевих валютах). Свої доходи збільшили 333 компанії, тобто 66,6% усіх компаній рейтингу.
Лідерами за динамікою зростання у регіоні стали Чехія (+4,6%), Румунія (+3,8%), Польща (+3,6%), Угорщина (+2,9%). Маючи левову частку (74%) від загальної кількості компаній, ці країни позитивно вплинули на загальні результати цьогорічного рейтингу.

Published in Економіка

Прой­шло біль­ше мі­ся­ця з ча­су прий­нят­тя (11 жовт­ня) та два тиж­ні — з мо­мен­ту опуб­лі­ку­ван­ня (7 лис­то­па­да) на офі­цій­но­му сай­ті Каб­мі­ну уря­до­вої по­ста­но­ви № 780, якою за­твер­дже­но но­вий спо­жив­чий ко­шик для укра­їн­ців.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що його уряд якісно переглянув переліки, збільшивши обсяги споживання деяких продуктів харчування та скоротивши терміни їх використання. У самому повідомленні, яке супроводжує текст постанови, зазначається, що урядовим рішенням збільшено обсяги споживання деяких харчових продуктів (крупи, м’ясо, фрукти), кількість окремих товарних позицій у наборах непродовольчих товарів (одяг, взуття) і скорочено терміни їх використання.
Про набори предметів першої необхідності, санітарії та ліків, житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку сказано, що вони переглянуті. У який бік, розберемося пізніше.

Сторiнка 1 iз 2

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».