Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 30, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Уже до­во­лі дов­го по­зи­чаль­ни­ки че­ка­ють за­ко­ну про ре­струк­ту­ри­за­цію ва­лют­них кре­ди­тів для оста­точ­но­го за­вер­шен­ня ви­рі­шен­ня пи­тань що­до афе­ри ма­со­во­го ва­лют­но­го кре­ди­ту­ван­ня…
Ни­ніш­ній рік бу­де склад­ним, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти. Ук­раї­на фак­тич­но пе­ре­бу­ває в ста­ні дер­жав­но­го де­фол­ту з ве­ли­чез­ним зов­ніш­нім бор­гом і пер­спек­ти­вою втра­ти…
Сут­тє­вим до­сяг­нен­ням у ді­яль­но­сті Нац­бан­ку йо­го фа­хів­ці вва­жа­ють по­си­лен­ня ефек­тив­но­сті пру­ден­цій­но­го на­гля­ду, який спри­яв очи­щен­ню бан­ків­сько­го сек­то­ра. Ще пів­то­ра ро­ку…
Як під­ра­ху­ва­ли фа­хів­ці Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції з міг­ра­ції (МОМ), на­ші тру­до­ві міг­ран­ти є най­біль­ши­ми ін­вес­то­ра­ми у віт­чиз­ня­ну еко­но­мі­ку. Об­сяг кош­тів, які…
Сві­то­ва еко­но­мі­ка під­по­ряд­ко­ва­на за­ко­нам цик­ліч­но­сті, на­га­ду­ють уче­ні, з їх­ні­ми па­дін­ня­ми і під­не­сен­ня­ми. Над­то бо­лю­чи­ми для сві­то­вої еко­но­мі­ки бу­ли цик­ли, спри­чи­не­ні…
Чи­ма­ло екс­пер­тів пе­ре­ко­ну­ють, що де­валь­ва­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти сприяє екс­пор­ту віт­чиз­ня­ної про­дук­ції. З цим по­го­джує­ть­ся й ди­рек­тор Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­них до­слі­джень і…
Онов­ле­на ре­дак­ція Енер­ге­тич­ної стра­те­гії Ук­раї­ни до 2030 ро­ку бу­ла ухва­ле­на Ка­бі­не­том Мі­ніс­трів у лип­ні 2013 ро­ку і од­ра­зу по­тра­пи­ла під…
По­дії, по­в’яза­ні з аг­ре­сією Ро­сії про­ти Ук­раї­ни, ще раз за­свід­чи­ли, що га­зо­вий сек­тор є од­ним із клю­чо­вих для енер­ге­тич­ної без­пе­ки…
Зві­ту­ючи про ді­яль­ність Нац­бан­ку в 2015-му, йо­го фа­хів­ці ос­нов­ним здо­бут­ком на­зи­ва­ли до­сяг­нен­ня фі­нан­со­вої ста­бі­лі­за­ції. Бу­ло за­вер­ше­но ос­нов­ний етап очи­щен­ня бан­ків­ської…
Новий тариф на транспортування російського газу українською газотранспортною системою становить 4,5 дол. за 100 км.Про це 19 січня на брифінгу…
З 1 лю­то­го «Укрпош­та» до­став­ля­ти­ме ве­ли­ко­ва­го­ві ван­та­жі. Йдеть­ся про ван­та­жі від 30 до 400 кг. До­став­ля­ти­муть їх ав­то­мо­бі­ля­ми під­при­єм­ства між…
2016 рік по­чи­нає­ть­ся з но­вих ви­про­бу­вань для ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки: окрім ем­бар­го на про­до­воль­чу про­дук­цію з Ук­раї­ни, з пер­шо­го січ­ня Ро­сія…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».