Безпека
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Про необхідність упорядкувати обіг зброї в українському суспільстві говорять давно. Особливої актуальності ця проблема набула з часу російської агресії, відколи…
Дотепер людству не вдається позбутися такого негативного явища, як торгівля людьми. На жаль, воно торкається й України. Щороку чимало наших…
За ін­фор­ма­цією Ук­ра­їн­сько­го на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту ци­віль­но­го за­хис­ту, у 2018 ро­ці в Ук­раї­ні ста­ло­ся 78608 по­жеж, що по­рів­ня­но з 2017 ро­ком…
На ка­лен­да­рі — ли­пень. А на ук­ра­їн­ських во­до­ймах уже за­ги­ну­ли сот­ні лю­дей. Ос­нов­на при­чи­на — не­до­три­ман­ня пра­вил по­ве­дін­ки на во­ді.…
ЖО­ДЕН ДЕНЬ НЕ ОБ­ХО­ДИТЬ­СЯ В УК­РАЇ­НІ БЕЗ ДО­РОЖ­НЬО-ТРАНС­ПОРТ­НИХ ПРИ­ГОД, ЩО ВІД­БИ­РА­ЮТЬ ЛЮД­СЬКІ ЖИТ­ТЯ 18 жовт­ня 2017 ро­ку. Центр Хар­ко­ва. По­за­шля­хо­вик…
Зу­бо­жін­ня знач­ної час­ти­ни на­шо­го су­спіль­ства при­зве­ло до то­го, що ос­нов­ний чин­ник, за яким за­зви­чай лю­ди оби­ра­ють про­дук­ти хар­чу­ван­ня, ві­дій­шов на…
УкомплектованістьСтаном на 1 січня 2018 року Міністерство оборони України створило оперативний резерв військовозобов’язаних чисельністю 140 тисяч осіб. Із них понад…
Міни та інші вибухонебезпечні предмети, встановлені на Донбасі російськими найманцями, за 4 роки неоголошеної війни забрали 2558 людських життів. Із…
Вкот­ре Дер­жав­на служ­ба з пи­тань над­зви­чай­них си­ту­ацій Ук­раї­ни вда­ла­ся до но­ва­цій: від­те­пер там ви­рі­ши­ли по­ча­ти чер­го­ве ре­фор­му­ван­ня сис­те­ми дер­жав­ної по­жеж­ної…
За ро­ки не­за­леж­но­сті ми ба­га­то чо­го роз­гу­би­ли зі спад­щи­ни СРСР. Із чи­мось роз­ста­ва­лись за­над­то лег­ко: мов­ляв, цьо­го вза­га­лі нам не…
На Ук­раї­ну на­су­ну­ло­ся ли­хо, вбе­рег­ти­ся від яко­го не прос­то на­віть в еко­но­міч­но силь­них дер­жа­вах, де на бо­роть­бу з бі­дою по­діб­но­го…
НАЙЧАСТІШЕ ПОЖЕЖІ ВИНИКАЮТЬ З ВИНИ ЛЮДЕЙ, ОСОБЛИВО ТОДІ, КОЛИ ВОНИ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ Сум­на ста­тис­ти­каНаша країна який рік поспіль…
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».