№ 11 (24110)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Березень 2016 11:51

Біатлонний сезон фінішує

У російському ХантиМансійську нині перебуває більшість провідних біатлоністів планети, де традиційно відбувається останній, дев’ятий етап Кубка світу. Цього разу на північ Росії спортсмени прибули одразу після завершення чемпіонату світу в Норвегії.
У програмі змагань — спринти, гонки переслідування та масстарти, за підсумками яких остаточно визначаться володарі «Кришталевих глобусів» — як великих, за перемогу в загальному заліку Кубка світу, так і малих, що є нагородами за успіхи в окремих дисциплінах.
На відміну від попереднього сезону, цього разу серед лауреатів не буде українців. До останньої гонки на престижний глобус у заліку естафет претендувала українська жіноча четвірка, але на чемпіонаті світу Валя Семеренко, Ірина Варвинець, Олена Підгрушна та Юлія Джима не змогли виправдати надій уболівальників.

П'ятниця, 18 Березень 2016 11:48

«Динамо» зупинилося в Манчестері

Київські динамівці на стадії 1/8 фіналу завершили участь у головному клубному турнірі континенту — Лізі чемпіонів УЄФА. Зробили це підопічні Сергія Реброва на оптимістичній ноті, не програвши фавориту двоматчевого протистояння на його стадіоні й до останньої секунди зберігаючи шанси навіть на втішну перемогу, але все ж пропустили до чвертьфіналу англійський «Манчестер Сіті».
Оцінювати виступ «Динамо» в цьому сезоні можна порізному. З одного боку, перший за понад півтора десятка років вихід до плейоф Ліги чемпіонів є безумовним позитивом. З іншого — в дуелі з «Манчестер Сіті» все могло бути й поіншому, коли б у лютневому матчі в Києві динамівці не демонстрували футбол, який раніше називали «весняним», — хтось у якомусь епізоді не добіг, хтось ухвалив безвідповідальне рішення, і маєш — 0:2 після першого тайму, 1:3 — загалом у київському поєдинку.

Published in Футбол
П'ятниця, 18 Березень 2016 11:40

Дніпровський удар по «Шахтарю»

Матч «Дніп­ро» — «Шах­тар» став цен­траль­ним у 18 ту­рі чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу. І хо­ча дніп­ро­пет­ров­ська коман­да вже не пре­тен­дує на пер­ше міс­це у цій пер­шо­сті, од­нак на по­єди­нок з до­неч­ча­на­ми на­лаш­ту­ва­ла­ся по-бо­йо­во­му. Крім цьо­го про­ти­сто­ян­ня, вар­то від­зна­чи­ти зу­стріч у Льво­ві між міс­це­ви­ми «Кар­па­та­ми» та сто­лич­ним «Ди­на­мо».

Нарешті відбулося повернення «Карпат» на «Арену Львів», але вийшло зіпсованим. Підтримати їх прийшло до 20 тисяч глядачів. За винятком стартових хвилин, коли «Динамо» мало повну перевагу, господарі вирівняли гру, а на 27й хвилині несподівано вийшли вперед. Чачуа метрів із 16 пробив не сильно, але Шовковський м’яч не втримав, і він від його рук закотився у ворота «Динамо».

Published in Футбол
П'ятниця, 18 Березень 2016 11:34

Геморой як він є

Чо­го тіль­ки не ви­га­ду­ють лю­ди з при­во­ду цьо­го за­хво­рю­ван­ня, скла­да­ючи бай­ки та анек­до­ти. Ось узя­ти хо­ча б жар­тів­ли­ву на­род­ну на­зву не­ду­ги.
Один чо­ло­вік за­пи­тує ін­шо­го:
— Чо­му ге­мо­рой на­зи­ва­ють «не­за­буд­кою»?
— Та то­му, що як ся­деш, так і зга­да­єш! «Не­за­буд­ка», ви­хо­дить...
До­сить час­то у лі­ка­ря-про­кто­ло­га па­ці­єн­ти за­пи­ту­ють: «А чи ми­нає ге­мо­рой сам по со­бі?» Але для то­го, щоб зро­зу­мі­ти від­по­відь лі­ка­ря, що це за­хво­рю­ван­ня ні­ку­ди не зни­кає, слід спо­чат­ку з’ясу­ва­ти, що ж во­но за хво­ро­ба та­ка — ге­мо­рой? Са­ме з цією ме­тою ми й звер­ну­ли­ся по до­по­мо­гу до фа­хів­ця-про­кто­ло­га — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Юрія Ло­зин­сько­го.

24 БЕ­РЕЗ­НЯ — ВСЕ­УК­РА­ЇН­СЬКИЙ ДЕНЬ БО­РОТЬ­БИ ІЗ ЗА­ХВО­РЮ­ВАН­НЯМ НА ТУ­БЕР­КУ­ЛЬОЗ

Як ві­до­мо, епі­де­міч­на си­ту­ація що­до ту­бер­ку­льо­зу в Ук­раї­ні по­ча­ла стрім­ко по­гір­шу­ва­тись у 90-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­літ­тя. До­да­мо, що ту­бер­ку­льоз мо­же хо­ва­ти­ся під «мас­ка­ми» гос­тро­го рес­пі­ра­тор­но­го за­хво­рю­ван­ня, гри­пу, за­гос­трен­ня хро­ніч­но­го брон­хі­ту, пнев­мо­нії.
На від­сут­ність апе­ти­ту, схуд­нен­ня, слаб­кість, роз­би­тість, піт­ли­вість, під­ви­ще­ну втом­лю­ва­ність, зни­жен­ня пра­це­здат­но­сті, блі­дість шкі­ри час­то не звер­та­ють ува­ги. Як­що та­кі симп­то­ми три­ва­ють по­над два тиж­ні, слід про­йти флюо­ро­гра­фіч­не об­сте­жен­ня, на­віть як­що піс­ля остан­ньо­го ми­ну­ло мен­ше ро­ку. Бак­те­ріо­ло­гіч­не об­сте­жен­ня у та­ко­му ра­зі бу­де під­твер­джен­ням діа­гно­зу ту­бер­ку­льо­зу.

П'ятниця, 18 Березень 2016 11:22

«Доброзичливець і добродій»

28 БЕ­РЕЗ­НЯ — 125 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ОЛЕК­СИ СЛІ­СА­РЕН­КА, УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА

Са­ме так від­гу­кує­ть­ся про сво­го стар­шо­го то­ва­ри­ша у сво­їх спо­га­дах ві­до­мий пись­мен­ник Юрій Смо­лич.
«Бу­ла у вда­чі Олек­си Ан­дрі­йо­ви­ча ця не­оці­нен­на для стар­шо­го пись­мен­ни­ка ри­са, — за­зна­чає Смо­лич, — він лю­бив лі­те­ра­тур­ну мо­лодь і віч­но пань­кав­ся з нею. До­сі не збаг­ну — і чо­го він отак мо­ро­чив­ся з Гео Шку­ру­пі­єм, Ми­ко­лою Ба­жа­ном, Юрі­єм Янов­ським, Ва­си­лем Враж­ли­вим, Пав­лом Іва­но­вим або зі мною? Ми ж бо бу­ли то­ді лі­те­ра­тур­ні по­чат­ків­ці, а він — ви­зна­ний метр. Це — рід­кіс­на ри­са і без­цін­не вмін­ня: бу­ти вод­но­час і мет­ром, і на­че по­бра­ти­мом-пе­ре­вес­ни­ком».
А як­що до­да­ти, що для Олек­си Ан­дрі­йо­ви­ча — го­лов­но­го ре­дак­то­ра ви­дав­ниц­тва «Кни­го­спіл­ка» — бу­ло за щас­тя від­най­ти та на­дру­ку­ва­ти пер­шу книж­ку по­чат­ків­ця, то стає зро­зу­мі­лим, чо­му са­ме доб­ро­дієм та доб­ро­зич­лив­цем вва­жа­ли Слі­са­рен­ка у 20–30-ті ро­ки в лі­те­ра­тур­них ко­лах Хар­ко­ва й не тіль­ки.

Published in Духовність

20 БЕ­РЕЗ­НЯ (7-го ЗА СТА­РИМ СТИ­ЛЕМ) — 1695 РО­КІВ ТО­МУ (321) РИМ­СЬКИЙ ІМПЕ­РА­ТОР КОС­ТЯН­ТИН ВЕ­ЛИ­КИЙ ВИ­ДАВ УКАЗ ПРО СВЯТ­КУ­ВАН­НЯ НЕ­ДІЛЬ­НО­ГО ДНЯ, ЯКИЙ СТАВ ОД­НИМ ІЗ НАЙ­ПО­ШИ­РЕ­НІ­ШИХ ХРИС­ТИ­ЯН­СЬКИХ ЗВИ­ЧА­ЇВ

На­пев­не, ба­га­то чи­та­чів бу­дуть зди­во­ва­ні, діз­нав­шись, що до ІV ст. го­лов­ним днем тиж­ня для хрис­ти­ян бу­ла не не­ді­ля, а су­бо­та. Усе змі­нив указ рим­сько­го ім­пе­ра­то­ра Кос­тян­ти­на Ве­ли­ко­го від 7 бе­рез­ня (20-го за но­вим сти­лем) 321 ро­ку.

Указ був такий: «У високошанований день Cонця (перший день тижня) всі місцеві судді та жителі міст повинні відпочивати, і всі майстерні мають бути закриті!»
У ті далекі часи язичницькі традиції в Давньому Римі були дуже сильні.

Published in Духовність

Наш спів­роз­мов­ник — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Са­вель­єв, кі­но­ре­жи­сер, сце­на­рист, про­дю­сер, ак­тор. А ще він є на­род­ним ар­тис­том Аб­ха­зії і на­род­ним ар­тис­том Чу­ва­шії. Улюб­лен­цем у них Во­ло­ди­мир Олек­сі­йо­вич став по пра­ву — він ство­рив філь­ми «Бі­лий баш­лик» про ге­ро­їв Аб­ха­зії і кар­ти­ну «Сес­пель» про на­род­но­го чу­ва­сько­го по­ета

У його творчому доробку — науковопопулярні, документальні та ігрові фільми. Серед них такі широковідомі, як «Капітан Фракасс», «Звинувачення», «Пам’ятай» (в рос. прокаті «Изгой»), «Вперед, за скарбами гетьмана!», «Таємниця Чингісхана».
Картини Володимира Савельєва мають численні нагороди на міжнародних кінофестивалях.
За його словами, вільнолюбна Одеса сформувала в ньому антиімперські погляди.

Published in Вітальня
П'ятниця, 18 Березень 2016 10:55

Кассандра срібного віку

Кіль­ка ро­ків то­му те­ат­раль­на пуб­лі­ка ма­ла змо­гу пе­ре­гля­ну­ти мо­но­спек­такль «Ан­на Ах­ма­то­ва. Са­мот­ність» за учас­тю ар­тист­ки Юлії Сак. А не­що­дав­но у сто­лич­ній Біб­ліо­те­ці іме­ні Ан­ни Ах­ма­то­вої від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція філь­му «Ан­на Ах­ма­то­ва — Кас­санд­ра сріб­но­го ві­ку», що є про­дов­жен­ням про­ек­ту, при­свя­че­но­го ви­дат­ній ро­сій­ській пись­мен­ни­ці.

Проте захід виявився значно ширшим за своєю тематикою, ніж презентація самого фільму, і по суті став творчою зустріччю з актрисою Юлією Сак та режисером Ольгою ТичиноюЯновською. Спочатку всі присутні мали змогу ознайомитися з фотоколажем талановитого фотохудожника Олександра Смоліна «Мистецтво безжурне».

Published in Культура
П'ятниця, 18 Березень 2016 10:50

Народження мистецтва із страждань

Мік­ро­сце­на Ки­їв­ської ака­де­міч­ної май­стер­ні те­ат­раль­но­го мис­тец­тва «Су­зір’я» в остан­ні ро­ки пе­ре­тво­ри­ла­ся на твор­чу ла­бо­ра­то­рію, в якій на­ро­джую­ть­ся екс­пе­ри­мен­таль­ні те­ат­раль­ні про­ек­ти. 
Од­нією з та­ких ро­біт ста­ла по­ста­но­вка мо­ло­до­го ре­жи­се­ра Ар­ту­ра Не­він­ча­но­го «Та­нець Де­лі» за п’єсою су­час­но­го ро­сій­сько­го та поль­сько­го дра­ма­тур­га, ав­то­ра «но­вої дра­ми» Іва­на Ви­ри­па­єва.

«Танець Делі» — це сім новел, що розповідають про танцівницю, яка придумала однойменний танець. У семи коротких історіях показана метафора народження мистецтва з людських страждань.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».