№ 5 (24208)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Хто б і що не го­во­рив про стан справ у на­шій ар­мії, а її за­без­пе­чен­ня по­рів­ня­но з тим же 2014-м зрос­ло в ра­зи. На­сам­пе­ред у райо­ні про­ве­ден­ня опе­ра­ції Об’­єд­на­них сил. Не­зва­жа­ючи на цей без­за­пе­реч­ний факт, укра­їн­ці про­дов­жу­ють на­да­ва­ти на­шим хлоп­цям до­по­мо­гу.
Усі во­ни різ­ні за сво­їм ста­ту­сом, ві­ро­спо­ві­дан­ням, стат­ка­ми і на­віть по­лі­тич­ни­ми по­гля­да­ми. Єди­ні в од­но­му: у склад­ні ча­си ар­мії, яка сьо­го­дні є чи не най­го­лов­ні­шим га­ран­том збе­ре­жен­ня єди­ної і віль­ної Ук­раї­ни, тре­ба під­ста­ви­ти пле­че до­по­мо­ги. Про де­яких із них і на­ша роз­по­відь.

Published in Iншi роздiли
П'ятниця, 01 Лютий 2019 21:17

Міцні стосунки знижують тиск

Візуалізація близьких вам людей може бути настільки ж корисна, як і присутність їх у кімнаті разом із вами, коли йдеться про керування серцево-судинною реакцією організму на стрес.
Згідно з новим дослідженням, проведеним психологами з Університету Арізони, коли ви стикаєтеся зі стресовою ситуацією, думки про вашу другу половинку допомагають контролювати кров’яний тиск так само ефективно, як коли б ви перебували поряд із нею.

Коли ми хворіємо, то, як правило, виходимо на лікарняний. Лікування вдома допоможе швидше впоратись із недугою й уникнути небажаних наслідків, крім того, ви не будете піддавати ваших колег ризику зараження.
Проте цього негласного правила дотримуються не всі люди. Як же тоді не заразитись, якщо ви зрозуміли, що ваш колега прийшов до офісу хворим?

Серцевий напад у жінок має свої специфічні ознаки, відмінні від серцевих катастроф у чоловіків.
Про це у Facebоok написала в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
«Чоловіки та жінки відрізняються фізіологічно, і серцевий напад може виглядати у жінок не так, як у чоловіків. Через це жінки іноді невчасно звертаються за медичною допомогою і ризикують мати важкий перебіг чи померти. Вміння розпізнати у себе чи в людини поруч проблему із серцем і викликати екстрену допомогу — життєво важливе», — пише Супрун.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 20:59

Сміх здатний подовжувати життя

Напевно, ви чули таке твердження. Виявилося, що це не порожні слова. Учені змогли науково пояснити благотворний вплив сміху на організм людини.
Під час наукового експерименту фахівці з’ясували, що після того як добровольці сміялися над переглядом комедійного фільму, робота їх системи кровообігу помітно поліпшувалась. Ефект тривав протягом доби.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 20:44

Кір знову наступає

За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми Цен­тру гро­мад­сько­го здо­ров’я МОЗ Ук­раї­ни, з кін­ця ми­ну­ло­го ро­ку на кір в Ук­раї­ні за­хво­рі­ли вже по­над 8500 лю­дей. Най­ви­щі по­каз­ни­ки за­хво­рю­ва­но­сті — у Львів­ській, Рів­нен­ській, Він­ниць­кій, Хмель­ниць­кій об­лас­тях та Ки­єві.
Про­тя­гом остан­ніх днів в Ук­раї­ні ще до­да­ло­ся хво­рих на кір. Най­час­ті­ше жерт­ва­ми цієї хво­ро­би ста­ють ді­ти, яким не зро­би­ли щеп­лен­ня. Що ж ро­би­ти? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-ін­фек­ціо­ніс­та Ген­на­дія Ва­си­льо­ви­ча ГУНЬ­КА.

Хто з нас, укра­їн­ців, хо­ча б раз по­бу­вав­ши на кон­цер­ті На­ціо­наль­ної за­слу­же­ної ка­пе­ли бан­ду­рис­тів Ук­раї­ни іме­ні Гри­го­рія Май­бо­ро­ди, за­ли­шив­ся бай­ду­жим до її ви­сту­пу? Ко­ли бу­ло ство­ре­но цей сла­вет­ний твор­чий ко­лек­тив і як йо­му жи­веть­ся сьо­го­дні?
На ці та ін­ші за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли від­по­віс­ти Юрія Ку­ра­ча — ху­дож­ньо­го ке­рів­ни­ка, го­лов­но­го ди­ри­ген­та Ка­пе­ли, до­цен­та На­ціо­наль­ної му­зич­ної ака­де­мії ім. Пет­ра Чай­ков­сько­го, на­род­но­го ар­тис­та Ук­раї­ни.

Published in Вітальня

Комітет з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва визначив лауреатів за 2018 рік у чотирьох номінаціях.
Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Published in Культура

10 ЛЮТОГО — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РОБЕРТА АЛЬБЕРТОВИЧА КЛЯВІНА (1929–2002), УКРАЇНСЬКОГО АРТИСТА БАЛЕТУ, БАЛЕТМЕЙСТЕРА

Ро­берт Аль­бер­то­вич Кля­він (справж­нє пріз­ви­ще Ві­зи­рен­ко) на­ро­див­ся 10 лю­то­го 1929 ро­ку в Оде­сі. У 1949 ро­ці він за­кін­чив Ле­нін­град­ське хо­рео­гра­фіч­не учи­ли­ще (ни­ні Ака­де­мія ро­сій­сько­го ба­ле­ту іме­ні А. Я. Ва­га­но­вої).
Піс­ля за­кін­чен­ня учи­ли­ща пра­цю­вав со­ліс­том ба­ле­ту Ки­їв­сько­го те­ат­ру опе­ри і ба­ле­ту (На­ціо­наль­на опе­ра Ук­раї­ни).
У 1969–1973 і 1979–1985 ро­ках був го­лов­ним ба­лет­мей­сте­ром На­ціо­наль­ної опе­ри. У 1973–1975 ро­ках був ху­дож­нім ке­рів­ни­ком, го­лов­ним ба­лет­мей­сте­ром ук­ра­їн­сько­го Ба­ле­ту на льо­ду.

Published in Культура
П'ятниця, 01 Лютий 2019 19:33

Народження вистави і театру

За­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Люд­ми­ла Ко­ло­со­вич дав­но мрі­яла по­ста­ви­ти ви­ста­ву про ві­до­му мек­си­кан­ську ху­дож­ни­цю Фрі­ду Ка­ло. Вті­ли­ти цей за­дум у жит­тя до­по­мог­ла ві­до­ма су­час­на пись­мен­ни­ця Те­тя­на Іва­щен­ко, яка на­пи­са­ла п’єсу «Ска­же­на го­луб­ка».

За цією п’єсою пані Людмила поставила виставу Frida, що стала спільним проектом Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса та Театру Solo.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».