№ 9 (24212)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Червень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Субота, 02 Березень 2019 20:39

Чи впорається канабіс із деменцією?

На­уков­ці ого­ло­си­ли, що у пер­шо­му ве­ли­ко­му ви­про­бу­ван­ні у Ве­ли­ко­бри­та­нії ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти ефек­тив­ність лі­ку­ван­ня ка­на­бі­сом де­ме­нції, яка за­чі­пає ве­ли­чез­ну кіль­кість на­се­лен­ня пла­не­ти.

Препарат на основі канабісу вже призначається пацієнтам із розсіяним склерозом для зняття м’язових судом. Тепер дослідницька група набере 60 добровольців із хворобою Альцгеймера у віці від 55 до 90 років, які прийматимуть ліки протягом місяця.

Субота, 02 Березень 2019 20:28

Авітаміноз: як же бути?

Ось-ось і при­йде вже вес­на. Зда­ва­ло­ся б, ра­ді­ти й гар­но жи­ти, але чо­мусь дош­ку­ляє слаб­кість, без­при­чин­не роз­дра­ту­ван­ня й до всьо­го за­сту­ду ні­як не здо­ла­ти?
У чо­му ж при­чи­на? Ви­яв­ляє­ть­ся, при­чи­на ба­наль­на — ор­га­ніз­му не ви­ста­чає ві­та­мі­нів. Від­чу­ває­ть­ся по­стій­на вто­ма, хи­лить у сон, а на­стрій по­га­ний. Тож вин­ний аві­та­мі­ноз і з цим щось має­мо ро­би­ти.
Які при­чи­ни ви­ник­нен­ня й симп­то­ми аві­та­мі­но­зу та як ефек­тив­но по­до­ла­ти та­кий стан? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-діє­то­ло­га Оле­га Сер­гі­йо­ви­ча СО­БКА.

2 БЕ­РЕЗ­НЯ — 95 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ АН­НИ-ГА­ЛІ ГОР­БАЧ (1924–2011), 
УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ЛІ­ТЕ­РА­ТУ­РОЗ­НАВ­ЦЯ, ПУБ­ЛІ­ЦИС­ТА, ПЕ­РЕ­КЛА­ДА­ЧА

Лі­те­ра­ту­роз­на­вець, пе­ре­кла­дач, гро­мад­ська ді­яч­ка, учас­ни­ця ук­ра­їн­сько­го пра­во­за­хис­но­го ру­ху в Ні­меч­чи­ні Ан­на-Га­ля Гор­бач на­ро­ди­ла­ся 2 бе­рез­ня 1924 ро­ку у се­лі Бро­ди­на на Пів­ден­ній Бу­ко­ви­ні, те­пер Ру­му­нія.

У домі освічених Марії та Николая Луцяків домашня мова була українська, а навчалась Анна-Галя в румунській школі, згодом у румунській дівочій гімназії в Чернівцях.

Published in Особистість
Субота, 02 Березень 2019 19:30

Зоря незгасна: сила серця і таланту

4 БЕРЕЗНЯ — 70 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ІВАСЮКА (1949–1979), УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ТА КОМПОЗИТОРА

Во­ло­ди­мир Іва­сюк на­ро­див­ся в міс­ті Кіц­ма­ні Чер­ні­вець­кої об­лас­ті 4 бе­рез­ня 1949 ро­ку в ро­ди­ні ук­ра­їн­сько­го пись­мен­ни­ка й до­слід­ни­ка іс­то­рії бу­ко­вин­сько­го краю Ми­хай­ла Іва­сю­ка та вчи­тель­ки Со­фії Ка­ря­кі­ної. Че­рез два ро­ки на світ на­ро­ди­ла­ся йо­го мо­лод­ша сес­тра — Га­ли­на, а че­рез оди­над­цять — Окса­на.

Published in Особистість
Субота, 02 Березень 2019 19:19

Пам'яті Ганни Чубач

Ук­ра­їн­ська куль­ту­ра, ук­ра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра за­зна­ли не­по­прав­ної втра­ти: 20 лю­то­го 2019 ро­ку на 79-му ро­ці жит­тя піс­ля тяж­кої, три­ва­лої хво­ро­би по­мер­ла ви­дат­на ук­ра­їн­ська по­ете­са, член Прав­лін­ня Ук­ра­їн­сько­го фон­ду куль­ту­ри іме­ні Бо­ри­са Олій­ни­ка Ган­на Чу­бач.

За 50 років плідної творчої праці Ганна Танасівна Чубач видала понад 80 книг для дорослих і дітей, створила понад 500 пісень.

Published in Культура
Субота, 02 Березень 2019 19:12

Мариуполь готується до фестивалю

Квіт­не­вий Ма­рі­уполь цьо­го ро­ку зно­ву пе­ре­тво­рить­ся на май­дан­чик для про­ве­ден­ня Між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю су­час­но­го мис­тец­тва Го­голь­Fest. Ми­ну­ло­го ро­ку він уже при­ймав чис­лен­них гос­тей цьо­го мас­штаб­но­го дій­ства і цьо­го­річ від­чув не­пе­ре­бор­ну не­об­хід­ність за­крі­пи­ти до­свід.

Published in Культура
Субота, 02 Березень 2019 19:04

Спогад про Небесну Сотню

Ки­їв­ський ака­де­міч­ний те­атр ук­ра­їн­сько­го фольк­ло­ру «Бе­ре­ги­ня» за­про­сив на те­ат­ра­лі­зо­ва­ний кон­церт «Не­бес­на Сот­ня з на­ми». Ав­тор про­гра­ми — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Ми­ко­ла Бу­рав­ський при­свя­тив її по­ді­ям Май­да­ну 2013–2014 ро­ків.

У програмі «Небесна Сотня з нами» прозвучали найкращі народні козацькі твори, історичні, патріотичні, чумацькі, ліричні пісні з поєднанням танцювальних композицій — козацької, похідної, кулеша, греця, гопака, тропака та інших танців під супровід оркестру народних інструментів театру.

Published in Культура
Субота, 02 Березень 2019 18:49

Від боржника – до банкрута

То­рік Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла Ко­декс із про­це­ду­ри бан­крут­ства. Ко­декс ус­та­нов­лює умо­ви й по­ря­док від­нов­лен­ня пла­то­спро­мож­но­сті борж­ни­ка — юри­дич­ної осо­би або ви­знан­ня йо­го бан­кру­том для за­до­во­лен­ня ви­мог кре­ди­то­рів, а та­кож від­нов­лен­ня пла­то­спро­мож­но­сті фі­зич­них осіб.

Мета документа — підвищення ефективності процедури банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, удосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні.

Published in Економіка

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни за­твер­див план за­хо­дів із ре­алі­за­ції Стра­те­гії по­до­лан­ня бід­но­сті на 2019 рік.
Про це по­ві­дом­ляє­ть­ся на Уря­до­во­му пор­та­лі.

Цим документом визначено конкретні заходи щодо підвищення дієвості політики зайнятості, підвищення грошових доходів населення, забезпечення доступу населення до соціальних послуг, мінімізацію ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення.

Субота, 02 Березень 2019 16:04

Яке воно, безробіття-2019?

За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, ста­ном на 1 січ­ня 2019 ро­ку в Ук­раї­ні бу­ло за­ре­єс­тро­ва­но 341,7 тис. без­ро­біт­них (1,3% пра­це­здат­но­го на­се­лен­ня), які що­мі­ся­ця от­ри­му­ва­ли в се­ред­ньо­му 2876 грн до­по­мо­ги. У лю­то­му їх­ня кіль­кість зрос­ла до 364,3 тис. осіб.

Серед тих, хто шукає роботу, трохи більше 190 тис. становлять жінки і понад 173 тис. — чоловіки. При цьому майже однакова кількість тих, хто шукає роботу, проживає у місті та на селі: 188 тис. та 176 тис. відповідно.

Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».