Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 15, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Си­дін­ня про­тя­гом ці­ло­го дня мо­же при­нес­ти ве­ли­чез­ну шко­ду спи­ні та моз­ку. Та­кож це під­ви­щує ри­зи­ки ожи­рін­ня, сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань і ран­ньої смер­ті, то­му до си­дя­чо­го спо­со­бу жит­тя не слід ста­ви­ти­ся лег­ко­важ­но.

Експерти з’ясували, що заміна навіть на півгодини просиджування на день на будь-які види фізичної активності може знизити ризик передчасної смерті на 35%. Це може бути прогулянка під час обідньої перерви або ранкова гімнастика й багато інших простих занять.

Новий протизаплідний пластир, що ліплять на шкіру, може запобігати вагітності протягом шести місяців.
Він наділений крихітними мікроголками, які під шкіру впорскують протизаплідний засіб.
Такі мікроуколи абсолютно безболісні і голки зроблені з того ж матеріалу, що і розчинні шви, які використовують у хірургії, тому вони безпечно поглинаються організмом.

Фахівці рекомендують: контролюйте рівень кальцію, бо він може сигналізувати про ризик серцевих хвороб.
Плями кальцію на стінках серцевої артерії можуть вказувати на ранній ризик серцево-судинних захворювань, особливо у чоловіків, і можуть допомогти у розробці методів лікування, кажуть дослідники.

П'ятниця, 25 Сiчень 2019 18:34

Як пережити зиму із задоволенням

Хо­ча зи­ма при­но­сить усі­ля­кі ра­до­сті — тут і но­во­річ­ні свя­та, і за­пах ман­да­ри­нів, і ви­хід­ні на ков­зан­ці, але най­час­ті­ше ми схиль­ні су­му­ва­ти і «впа­да­ти в спляч­ку» са­ме в цю по­ру ро­ку. Не ви­ста­чає со­няч­но­го світ­ла і сві­жих ягід, одяг стає важ­ким і ба­га­то­ша­ро­вим, про­ки­да­ти­ся все важ­че, а ру­ха­тись і зов­сім не хо­четь­ся.
Про те, як лег­ше пе­ре­жи­ти зи­му, збе­ріг­ши на­стрій і здо­ров’я, ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — сі­мей­ним лі­ка­рем Ген­на­ді­єм Сер­гі­йо­ви­чем БОЙ­КОМ.

П'ятниця, 25 Сiчень 2019 16:05

Дев'ять метрів вишитої історії

Три­піл­ля, Ки­їв­ська Русь, Де­ре­во жит­тя, зір­ки та кос­мос — це фраг­мен­ти пре­зен­то­ва­но­го у дзві­ни­ці Ус­пен­сько­го со­бо­ру На­ціо­наль­но­го Ки­єво-Пе­чер­сько­го іс­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка Руш­ни­ка на­ціо­наль­ної єд­но­сті.

Далі слідує козацьке бароко, серцевиною якого є шишка — символ, що прийшов у козаччину з прадавніх часів.
Два трикутники — це криниця. Два птахи — душі наших предків із гілками слави героїв-борців, які віддали своє життя за Україну.

Published in Духовність
П'ятниця, 25 Сiчень 2019 15:47

Пейзажі Івана Марчука

На­ціо­наль­ний му­зей «Ки­їв­ська кар­тин­на га­ле­рея» за­про­сив на від­крит­тя ви­став­ки все­світ­ньо ві­до­мо­го мит­ця, на­род­но­го ху­дож­ни­ка Ук­раї­ни Іва­на Мар­чу­ка «Зем­ля моя — кра­са моя».

Іван Марчук — лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, кавалер ордена Свободи, почесний громадянин міст Києва, Тернополя та Канева, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

Published in Культура

Вар­тість на­вчан­ня в уні­вер­си­те­тах од­но­го рів­ня ак­ре­ди­та­ції мо­же від­різ­ня­тись у два-три ра­зи. Про це по­ві­дом­ляє Дер­ж­а­удитс­луж­ба.

«Вартість вищої освіти в Україні постійно зростає, щороку збільшуючись приблизно на 10%, але найбільше шокує розбіг цін, коли в ЗВО (заклад вищої освіти. — Авт.) різних міст з одним ступенем акредитації вартість навчання відрізняється удвічі-втричі...

Published in Освіта

У 2019 році учні 9-х класів не здаватимуть державної підсумкової атестації за технологією ЗНО.
Відповідне роз’яснення оприлюднило на своєму сайті Міністерство освіти та науки.
«У 2019 році державну підсумкову атестацію за технологією ЗНО здаватимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої (коледжі та технікуми) та професійної освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти.

Published in Освіта

У Пол­тав­ській ОДА сер­йоз­но за­мис­ли­ли­ся над від­нов­лен­ням бу­ді­вель зем­ських шкіл, які бу­ло зве­де­но в ре­гіо­ні ще у 1910–1914 ро­ках. Біль­шість цих уні­каль­них бу­ді­вель у сти­лі ук­ра­їн­сько­го мо­дер­ну, збу­до­ва­них за про­ек­том ві­до­мо­го ук­ра­їн­сько­го ар­хі­тек­то­ра Опа­на­са Слас­тіо­на — урод­жен­ця Пол­тав­щи­ни, роз­та­шо­ва­ні на те­ри­то­рії Лох­виць­ко­го райо­ну.

Published in Освіта

Жод­ній кра­їні ще не вда­ло­ся лік­ві­ду­ва­ти ко­руп­цію. Хо­ча у роз­ви­ну­тих дер­жа­вах, та­ких як Да­нія, Нор­ве­гія, Авст­ра­лія, Лат­вія, Лит­ва, Ес­то­нія, масш­та­би її не та­кі ве­ли­кі й не впли­ва­ють на за­галь­ні еко­но­міч­ні й по­лі­тич­ні про­це­си. Хо­ча й там є лю­ди, яким уда­єть­ся об­хо­ди­ти за­кон.

Там, де державна влада слабка і люди не довіряють їй, приміром у Латинській Америці, розмах корупції надзвичайно великий. Аби вирішити свої проблеми, латиноамериканці звертаються до наркобаронів-корупціонерів, італійці — до мафіозі.

Published in Проблема
Сторiнка 1 iз 9

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».