Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Екс­пер­ти очі­ку­ють, що зрос­тан­ня віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки цьо­го­річ при­ско­рить­ся за­вдя­ки спо­жив­чо­му по­пи­ту та ін­вес­ти­ці­ям. Си­ту­ацію на гло­баль­них рин­ках си­ро­вин­них то­ва­рів та…
Ми­ну­лий рік був успіш­ним для бан­ків­ської сис­те­ми, за­пев­ня­ють фі­нан­со­ві ана­лі­ти­ки. Во­на ста­ла стій­кі­шою та кра­ще ка­пі­та­лі­зо­ва­ною. Бан­ки зно­ву по­ча­ли от­ри­му­ва­ти…
Роз­бу­до­ва сфе­ри енер­го­ефек­тив­но­сті та від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки не ли­ше на­бли­жає Ук­раї­ну до енер­го­не­за­леж­но­сті, а й сприяє еко­но­міч­но­му зміц­нен­ню. Про­ек­ти чис­тої енер­ге­ти­ки…
В Ук­раї­ні граль­ний біз­нес за рам­ка­ми пра­во­во­го по­ля з 2009 ро­ку. Са­ме то­ді, зазна­ча­ють екс­пер­ти, кон’юнк­тур­на по­лі­тич­на хви­ля за лі­че­ні…
За офі­цій­ною ста­тис­ти­кою, в Ук­раї­ні ви­роб­ляє­ть­ся 2,7 млн т мо­ло­ка в ін­дус­трі­аль­но­му сек­то­рі та 8 млн т — у гос­по­дар­ствах…
Не­що­дав­но в Ки­єві за іні­ці­ати­вою Тор­го­во-про­мис­ло­вої па­ла­ти Ук­раї­ни під пат­ро­на­том На­ціо­наль­но­го фо­ру­му з під­трим­ки екс­пор­ту прой­шла Дру­га між­на­род­на кон­фе­рен­ція «Зо­ни…
По­чи­на­ючи з кін­ця 1990-х ро­ків спів­ро­біт­ниц­тво з ЄС пе­ре­тво­ри­ло­ся на го­лов­ний пріо­ри­тет зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки Ук­раї­ни, а єв­ро­пей­ська ін­тег­ра­ція ста­ла важ­ли­вим…
На дум­ку екс­пер­тів, ни­ніш­ньо­го ро­ку сві­то­ві енер­ге­тич­ні рин­ки бу­ли не­ста­біль­ни­ми, тож де­да­лі біль­шої ак­ту­аль­но­сті на­бу­ва­ють пи­тан­ня енер­ге­тич­ної без­пе­ки. По­дії в на­шій…
Як свід­чить сві­жий мас­штаб­ний рей­тинг «500 най­біль­ших ком­па­ній Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи» від ві­до­мої ком­па­нії Deloitte, для біль­шо­сті єв­ро­пей­ських країн…
Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів про­по­нує під­ви­щи­ти спе­ци­фіч­ну став­ку ак­ци­зу на тю­тюн на 30%, ад­ва­лор­ну збіль­ши­ти з 12 до 15%. За роз­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів, це…
Ми вже звик­ли до то­го, що го­лов­ний кош­то­рис кра­їни ухва­лює­ть­ся в ава­рій­но­му по­ряд­ку під Но­вий рік. Та й то за­вдя­ки…
Уве­че­рі 15 ве­рес­ня Ук­раї­на та­ки от­ри­ма­ла транш від МВФ. Про та­ке рі­шен­ня ста­ло ві­до­мо ще за два дні до дов­го­очі­ку­ва­ної…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».