Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 29, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

З пер­шо­го січ­ня цьо­го ро­ку під­ви­ще­но ак­циз на си­га­ре­ти на 30%, тож пач­ка си­га­рет здо­рож­ча­ла на дві-сім гри­вень.Від­так кож­но­го ро­ку…
Еко­но­міч­ний ус­піх кра­їни ви­зна­чає­ть­ся на­яв­ніс­тю у ній кон­ку­рен­то­спро­мож­них га­лу­зей і ви­роб­ництв. Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), який розроблений Всесвітнім економічним форумом…
Країни з розвинутою економікою особливу увагу приділяють автомобілебудуванню. Вони не лише випускають власні автомобільні бренди на своїй території, а й…
У нашій країні питаннями, пов’язаними з конкуренцією та її захистом, опікується Антимонопольний комітет України (АМКУ). Від ефективної діяльності цього державного…
Світ — на по­ро­зі чет­вер­тої тех­но­ло­гіч­ної ре­во­лю­ції, яку на­зи­ва­ють ре­во­лю­цією 4.0. Во­на змі­нить аб­со­лют­но все — еко­но­мі­ку, сис­те­му управ­лін­ня біз­не­сом,…
То­рік Ук­раї­на ста­ла дру­гим у сві­ті піс­ля Но­вої Зе­лан­дії (хоч і з ве­ли­ким від­ри­вом) пос­та­чаль­ни­ком вер­шко­во­го мас­ла до ЄС. Са­ме…
Нещодавно експерти центру «Нова Європа» презентували дослідження Індексу європейської інтеграції країн Східного партнерства. Його лідерами названі Молдова, Україна, Грузія, які…
Не­що­дав­но у рам­ках ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Ук­раї­ни мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Іта­лії від­був­ся ук­ра­їн­сько-іта­лій­ський біз­нес-фо­рум. Він став уні­каль­ною на­го­дою для об­го­во­рен­ня…
При­бут­ко­вість ре­аль­но­го сек­то­ра віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки зрос­тає тре­тій рік по­спіль, вва­жа­ють екс­пер­ти: се­ред­ня рен­та­бель­ність під­при­ємств то­рік пе­ре­ви­щу­ва­ла 10%. Нині операційних прибутків…
Віт­чиз­ня­ні під­при­єм­ства бра­ти­муть участь у най­мас­штаб­ні­шій Ки­тай­ській між­на­род­ній ви­став­ці ім­порт­них то­ва­рів, яка про­хо­ди­ти­ме з 5-го по 10 лис­то­па­да 2018 ро­ку…
У сві­ті вже дав­но на­мі­тив­ся курс на енер­го­ефек­тив­ність, до ньо­го праг­не до­лу­чи­ти­ся й Ук­раї­на. У цьо­му нам до­по­ма­гає поль­сько-нор­везь­кий про­ект…
Еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­чи­нає ви­хо­ди­ти з кри­зи. Цьо­го­річ екс­пер­ти очі­ку­ють при­ско­рен­ня її зрос­тан­ня, але уточ­ню­ють, що тем­пи від­нов­лен­ня різ­них сек­то­рів бу­дуть…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».