Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Березень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Людина не повинна турбуватися, що в неї через низькі життєві стандарти не вистачає коштів на оплату послуг ЖКГ. Той, кому…
Ре­во­лю­ція гід­но­сті кош­ту­ва­ла укра­їн­цям ве­ли­чез­них зу­силь і люд­ських втрат. І те­пер гро­ма­дя­ни кра­їни спра­вед­ли­во очі­ку­ють на по­зи­тив­ні змі­ни. Про­те в…
Змі­ни до за­ко­ну Ук­раї­ни що­до на­ра­ху­ван­ня суб­си­дій пен­сіо­не­рам та ін­ва­лі­дам, ухва­ле­но­го Вер­хов­ною Ра­дою Ук­раї­ни 19 черв­ня, пе­ред­ба­ча­ють, що оди­но­ким не­пра­цю­ючим…
Нині од­ним з най­більш ак­ту­аль­них пи­тань є за­без­пе­чен­ня на­леж­но­го со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня під час опла­ти жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг.Дер­жав­на до­по­мо­га гро­ма­дя­нам з…
На­пев­не, ви не по­чу­єте сьо­го­дні най­ак­ту­аль­ні­шої те­ми, ніж роз­мо­ви про оформ­лен­ня суб­си­дій на жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги. По це го­во­рять на ро­бо­ті,…
Більше половини творчих працівників редакцій міських, районних і міськрайонних газет постали перед вибором: або продовжувати роботу і, отже, відмовитися від…
За прог­ноз­ни­ми роз­ра­хун­ка­ми ор­га­нів со­ці­аль­но­го за­хис­ту, за суб­си­дією на опла­ту жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг піс­ля пер­шо­трав­не­во­го під­ви­щен­ня та­ри­фів звер­неть­ся прак­тич­но кож­на тре­тя…
Ін­ва­лід­ність з ура­ху­ван­ням лю­дей, які от­ри­ма­ли тяж­кі по­ра­нен­ня в зо­ні АТО, набу­ває в Ук­раї­ні над­зви­чай­них мас­шта­бів.Про це на прес-кон­фе­рен­ції в…
У Вер­хов­ній Ра­ді Ук­раї­ни від­бу­дуть­ся не­прос­ті дис­ку­сії сто­сов­но ухва­лен­ня па­ке­та із чо­ти­рьох за­ко­но­про­ек­тів, які змі­ню­ють прин­ци­пи функ­ціо­ну­ван­ня віт­чиз­ня­ної сис­те­ми пен­сій­но­го…
При­кро кон­ста­ту­ва­ти, але без­ро­біт­тя все глиб­ше за­смок­тує кра­їну, руй­ну­ючи на­дії ти­сяч укра­їн­ців на прис­той­не жит­тя. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би…
21 квітня Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє науковим співробітникам отримувати і наукову пенсію, і зарплату.За це рішення проголосувало…
Про­ект но­во­го за­ко­ну про пен­сій­не за­без­пе­чен­ня бу­де вне­се­ний на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди вже за два тиж­ні, по­ві­до­мив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».