Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Березень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Піс­ля вста­нов­лен­ня но­вих та­ри­фів на теп­ло і га­ря­чу во­ду ки­яни змо­жуть по­ми­ти­ся за 78 гри­вень, а зі­грі­ти­ся в опа­лю­валь­ний се­зон…
1 лип­ня в ре­фор­му­ван­ні жит­ло­во­го сек­то­ра має роз­по­ча­ти­ся вель­ми важ­ли­вий етап — пе­ре­дан­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок в управ­лін­ня їх меш­кан­цям. Так пе­ред­ба­че­но…
Уряд га­ран­тує вчас­ну і в пов­но­му об­ся­зі ви­пла­ту пен­сій та під­вищен­ня мі­ні­маль­них пен­сій дві­чі про­тя­гом цьо­го ро­ку.Про це на пресконференції…
Влас­ни­ка­ми ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків їх­ні меш­кан­ці ста­ли по­над 20 ро­ків то­му, ко­ли в Ук­раї­ні про­йшла при­ва­ти­за­ція жит­ла. То­ді при­ва­ти­зо­ву­ва­ли­ся не ли­ше…
Но­во­при­зна­че­ний мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева на­звав п’ять пріо­ри­тет­них змін у ро­бо­ті Мін­соц­по­лі­ти­ки. Він на­го­ло­сив, що ці пріо­ри­те­ти вхо­дять в…
Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ра­зом зі Служ­бою без­пе­ки про­во­дить ро­бо­ту з лік­ві­да­ції шах­рай­ських схем, за ра­ху­нок яких кош­ти дер­жав­но­го бю­дже­ту, при­зна­че­ні…
Минулий рік став для Київського міського центру зайнятості своєрідним випробуванням на міцність. Кількість безробітних, що були зареєстровані в столиці в…
Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко про­по­нує пар­ла­мен­ту від­хи­ли­ти за­кон про вне­сен­ня змін до до­дат­ків № 3 та № 7 За­ко­ну Ук­раї­ни…
За оцінкою регіональних центрів зайнятості, на сьогодні військова служба за контрактом є однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці…
На Пол­тав­щи­ні ви­рі­ши­ли ро­зі­бра­ти­ся з ор­га­ні­за­ці­ями, на­прям ді­яль­но­сті яких по­єд­нує праг­нен­ня опі­ки над учас­ни­ка­ми АТО. Точ­ні­ше, впо­ряд­ку­ва­ти ро­бо­ту низ­ки гро­мад­ських…
Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки спіль­но з офі­сом Аген­ції НА­ТО з під­трим­ки та пос­та­чан­ня (NSPA) під­го­ту­ва­ли 30 пси­хо­ло­гів-тре­не­рів, які здій­сню­ва­ти­муть на­вчан­ня фа­хів­ців…
Пи­тан­ня ком­плек­ту­ван­ня Зброй­них Сил роз­гля­да­ло­ся під час прес-кон­фе­рен­ції в Ки­їв­сько­му місь­ко­му цен­трі за­йня­то­сті, на якій був при­сут­ній вій­сь­ко­вий ко­мі­сар м.…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».