Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Березень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Упродовж січня 2015 р. послугами Державної служби зайнятості скористалося 588,5 тис. безробітних. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями в цей період, становила…
Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Розенко на­го­ло­шує, що під­ви­щу­ва­ти ці­ни на газ для на­се­лен­ня та жит­ло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги не­мож­ли­во без сут­тє­во­го ре­фор­му­ван­ня…
Стат­тя під та­ким за­го­лов­ком бу­ла вмі­ще­на в га­зе­ті «Де­мо­кра­тич­на Ук­раї­на» 12 ве­рес­ня 2014 ро­ку. На­га­да­ємо: в ній іш­ло­ся про те,…
Під го­ло­ву­ван­ням мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ла Розенка 19 січ­ня п. р. від­бу­ла­ся на­ра­да з фа­хів­ця­ми мі­ніс­тер­ства що­до ле­га­лі­за­ції за­ро­біт­них плат.…
Переважна більшість житлових об’єктів в Україні не підпадає під чинність податку на нерухомість, який буде справлятися з 2015 р.Про це…
Уряд не вва­жає за по­тріб­не під­ви­щу­ва­ти пен­сій­ний вік укра­їн­ців до 65 ро­ків. Про це заявив в інтерв’ю для Укрінформу голова…
Уряд за­пла­ну­вав під­ви­щи­ти со­ці­аль­ні стан­дар­ти — в пер­шу чер­гу мі­ні­маль­ну за­ро­біт­ну пла­ту та про­жит­ко­вий мі­ні­мум— з 1 груд­ня 2015 р.…
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово…
Пен­сій­ний фонд ви­пла­чує пен­сії ли­ше тим пен­сіо­не­рам, які за­ре­єс­тру­ва­ли­ся в ор­га­нах пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хис­ту на те­ри­то­рії, що під­кон­троль­на ук­ра­їн­ській…
З бе­рез­ня 2010 ро­ку в Ук­раї­ні на­бра­ла чин­но­сті Кон­вен­ція ООН про пра­ва ін­ва­лі­дів. Во­на ста­ла пер­шим юри­дич­ним до­ку­мен­том для все­біч­но­го…
Постанова уряду, ухвалена 5 листопада, щодо внесення змін до порядку обчислення одноразової грошової допомоги сім’ям працівників правоохоронних органів, загиблих у…
Жи­те­лі Дон­ба­су, які най­ближ­чим ча­сом ви­яв­лять ба­жан­ня за­ли­ши­ти те­ри­то­рію, під­кон­троль­ну ни­ні бо­йо­ви­кам та се­па­ра­тис­там, мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на га­ран­то­ва­ний дер­жа­вою дах…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».