Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 17, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Червень 2015 03:15

Новий порядок призначення житлових субсидій

Rate this item
(0 votes)

Нині од­ним з най­більш ак­ту­аль­них пи­тань є за­без­пе­чен­ня на­леж­но­го со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня під час опла­ти жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг.
Дер­жав­на до­по­мо­га гро­ма­дя­нам з опла­ти жит­ло­во-ко­му­наль­них по­слуг на­дає­ть­ся у ви­гля­ді жит­ло­вих суб­си­дій, які при­зна­чаю­ть­ся з ура­ху­ван­ням су­куп­но­го до­хо­ду та май­но­во­го ста­ну сім’ї.
Про но­ва­ції і но­вий по­ря­док їх­ньо­го при­зна­чен­ня роз­по­ві­дає ди­рек­тор Де­пар­та­мен­ту дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги Мі­ніс­тер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни Ві­та­лій Музиченко.

Через Програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах нормативів споживання послуг, що перевищують обсяг обов’язкового платежу.
Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги одержувачів субсидій визначається для всіх категорій домогосподарств за єдиною формулою і залежить лише від доходу сім’ї.

Тобто чим більші доходи сім’ї, тим більший відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.
Слід зазначити, що до 1 жовтня 2014 р. субсидія розраховувалася виходячи з фактичного споживання послуг у попередньому періоді, але не більша від установлених норм споживання. Її остаточний розмір розраховувався після закінчення терміну субсидії на підставі даних про фактичне споживання послуг (унаслідок перерахунку розмір субсидії зменшувався відповідно до факту споживання або збільшувався, але не був більший від норм).
Оскільки зараз субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування ЖКП, перерахунок її розміру за фактичними обсягами споживання послуг не проводиться. Такий підхід стимулює одержувачів субсидій до енергозбереження, оскільки сума субсидії (виходячи з розміру соціальних нормативів), яку органами соціального захисту населення перераховано на рахунки надавачів комунальних послуг, унаслідок економного споживання послуг (менш ніж за нормативами) зараховуватиметься як плата за послуги на наступні розрахункові періоди.
У зв’язку з підвищенням з 1 квітня 2015 р. цін і тарифів на газ і електроенергію уряд ухвалив рішення (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 р. № 106) щодо суттєвого спрощення процедури призначення житлової субсидії.
Для призначення субсидії з 1 травня 2015 р. слід подати лише два документи — заяву про призначення житлової субсидії (далі — Заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за її призначенням (далі — Декларація).
Важливим є те, що сьогодні не передбачено потреби подавати довідки про доходи зареєстрованих осіб, відповідна інформація зазначається в Декларації.
Особам, які одержували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 р., субсидія на наступний період призначатиметься на підставі раніше поданих документів, без потреби подавати Заяву і Декларацію.
Субсидія призначається на 12 місяців (раніше — на шість місяців) за відомостями про доходи, зазначеними в Декларації, а на наступний період — без звернення, на підставі отриманої інформації про доходи від ДФС, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів. При цьому, якщо оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період чи за двоставковим тарифом або для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.
Для призначення субсидії враховуються доходи без податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначається в I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року. Якщо дохід заявника зменшився порівняно з попереднім календарним роком, житлова субсидія може бути призначена на підставі доходів за останні шість місяців за умови подання довідки до органу соціального захисту населення про доходи таких осіб за цей період.
З 1 травня 2015 р. під час надання житлової субсидії не має значення майновий стан сім’ї (наявність у володінні житлових приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок, здача в оренду житлового приміщення тощо). Винятком є купівля майна або оплата послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.
Скасовано потребу обов’язкового працевлаштування працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості (до розрахунку сукупного доходу береться дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Також право на субсидію отримали особи, які проживають у житловому приміщенні за договором найму (оренди) житла і на яких відкрито особові рахунки зі сплати ЖКП. Таким особам разом з Декларацією та Заявою потрібно подати копію договору оренди житла.
При цьому слід наголосити, що рішенням уряду заборонено вимагати від громадян додаткові документи та довідки для призначення субсидії, не передбачені відповідним Порядком.
З метою вирішення питання фінансового забезпечення надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг Верховною Радою України 2 березня 2015 р. унесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», згідно з якими обсяг відповідної субвенції збільшено на 12,5 млрд — до 24,4 млрд грн.
За статистичними даними, у квітні 2015 р. субсидію на оплату житлово-комунальних послуг одержувало 1248,2 тис. сімей, що становить майже 8% загального числа сімей в Україні. При цьому порівняно з аналогічним періодом 2014 р. в Україні чисельність одержувачів субсидії збільшилася на 24,4%, а без урахування Донецької та Луганської областей — майже на 50%.
Найбільша чисельність одержувачів житлових субсидій у квітні 2015 р. була у Харківській області (119,2 тис.), Дніпропетровській (107,6 тис.), Сумській (94,2 тис.) та Донецькій (82,7 тис. сімей). При цьому найбільше зросла чисельність одержувачів субсидій у квітні 2015 р. щодо квітня 2014 р. у Київській області (у 3,2 разу), Рівненській (у 2,6 разу), Тернопільській (у 2,2 разу).
Середній розмір призначених у квітні 2015 р. субсидій становив 335,20 грн, що в 4,7 разу більше, ніж у квітні 2014 р. (71,60 грн).
Для забезпечення інформування громадян про програму житлових субсидій пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 р. № 106 доручено Мінрегіону та Міненерговугілля разом з Мінінфраструктури забезпечити виготовлення та доставку кожному споживачеві спрощених форм Заяви та Декларації, а також інструкції щодо їхнього заповнення.
За даними облдержадміністрацій, відповідну роботу було завершено вчасно та в повному обсязі. Тобто понад 16 млн споживачів одержали на свою адресу бланки Заяви та Декларації для звернення за субсидією.
При цьому для одержання субсидії громадянам необов’язково звертатися особисто до органу соціального захисту населення. Відповідні документи можуть бути надіслані поштою або передані через уповноважених сільських та селищних рад.
На сайті Мінсоцполітики розроблено та розміщено калькулятор розрахунку субсидії, який дозволяє громадянам зорієнтуватися щодо участі в програмі житлових субсидій.
Для організації обміну інформацією про доходи громадян, які звертаються за призначенням субсидії, Мінсоцполітики разом з Мінфіном затверджено відповідний порядок обміну інформацією між органами соціального захисту населення та Державною фіскальною службою (наказ Мінсоцполітики та Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 431/447, зареєстрований у Мін’юсті 30.04.2015 р. за № 485/26930).

 

ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ
Заяву заповнює той, на кого відкрито особовий рахунок на сплату житлово-комунальних послуг, і в ній потрібно підкреслити, на які з них призначати субсидію. Якщо йдеться не про всі витрати, а, наприклад, лише на придбання скрапленого газу або ж побутового палива, то ці послуги й підкреслюються. У графі «Номер особового рахунку» вказується той номер, що міститься в договорі про надання відповідної послуги або є в платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці). У цих самих первинних документах заповнюється графа «Найменування організації, що надає послуги». У примітках зазначається, чи є лічильник.
У Декларацію потрібно внести прізвища всіх зареєстрованих у помешканні осіб або тих, хто орендує в ньому житло. Розділ ІІ фіксує дані щодо кожної особи про її доходи (заробітна плата, пенсія, допомога (крім одноразової, яка виплачується при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати за договорами цивільно-правового характеру, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо). Дані наводяться за попередній календарний рік (12 місяців) із конкретизацією установи, організації, де одержується дохід. При цьому, якщо у сім’ї зменшилися доходи, на її бажання для призначення субсидії можна декларувати доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення. У такому разі доходи мають бути підтверджені довідками.
І нарешті, в ІІІ розділі зазначаються такі придбання протягом останніх 12 місяців, обсяг яких на час купівлі (оплати) становив понад 50 тис. грн.
За даними щотижневого моніторингу стану призначення житлових субсидій, запровадженого Міністерством, на 5 червня 2015 р. за новим порядком призначення житлових субсидій до органів соціального захисту населення звернулося майже 925,8 тис. сімей, було призначено житлову субсидію понад 346,1 тис. сімей.
Найбільша кількість звернень за призначенням субсидії — у Львівській області (72,8 тис.), Дніпропетровській (69,4 тис.), Харківській (65,1 тис.), Полтавській (51,7 тис.) та м. Києві (52,1 тис.).
Ураховуючи викладене, основним завданням місцевих органів влади є організація роботи органів соціального захисту населення щодо забезпечення приймання та призначення субсидій значній чисельності домогосподарств за спрощеним порядком. Має бути також забезпечено злагоджену роботу місцевих органів соціального захисту населення з іншими органами, підприємствами та організаціями на місцях, зокрема щодо отримання інформації про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях, забезпеченість житлово-комунальними послугами, їхню вартість.
Крім цього, слід тримати на постійному контролі питання кадрового та матеріально-технічного забезпечення органів соціального захисту населення.
При цьому під час практичної реалізації спрощеного порядку призначення житлових субсидій виявляються неврегульовані питання.
Нині Міністерством підготовлено комплексне рішення щодо внесення змін до порядку надання житлових субсидій. Відповідні зміни напрацьовано з урахуванням пропозицій, що надходять від органів соціального захисту населення та громадян, і найближчим часом будуть винесені на розгляд Кабінету Міністрів України.
Питання призначення житлових субсидій населенню перебуває на постійному контролі Міністерства соціальної політики України та уряду.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».