Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Жовтень 25, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У січ­ні—ве­рес­ні 2016 р. по­слу­ги дер­жав­ної служ­би за­йня­то­сті з по­шу­ку ро­бо­ти от­ри­му­ва­ли 1026,6 тис. за­ре­єс­тро­ва­них без­ро­біт­них.За спри­ян­ня служ­би за­йня­то­сті ро­бо­ту…
Про це Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройс­ман ска­зав на за­сі­дан­ні уря­ду в се­ре­ду, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.Він переконаний, що підходи до оплати праці…
Уря­до­ву про­гра­му з енер­го­ефек­тив­но­сті, яка в на­ро­ді от­ри­ма­ла на­зву «теп­лі кре­ди­ти», по­зи­тив­но оці­ни­ли як прос­ті укра­їн­ці — учас­ни­ки цьо­го про­ек­ту,…
Темпи зростання соціальних стандартів у 2017 р. випереджатимуть інфляцію.Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло РОЗЕНКО, повідомляє Урядовий портал.«Ми прогнозуємо, що інфляція…
За да­ни­ми Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки, кіль­кість укра­їн­ців, кот­рі ма­ли офі­цій­ний ста­тус без­ро­біт­но­го в пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку, ста­но­ви­ла 868,7 тис.…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни­ го­то­вий ухва­лю­ва­ти конс­трук­тив­ні про­по­зи­ції від на­род­них де­пу­та­тів, у то­му чис­лі що­до со­ці­аль­них іні­ці­атив, про­те ли­ше за умо­ви…
Усі пе­да­го­гіч­ні пра­ців­ни­ки 8–12 роз­ря­ду ма­ють під­ня­ти­ся вго­ру по та­риф­ній сіт­ці на два роз­ря­ди. Ра­зом із за­галь­ним під­ви­щен­ням зар­пла­ти бю­джет­ни­ків…
Не­впин­но злі­та­ють лист­ки ка­лен­да­ря, на­бли­жа­ючи жов­тень, який ни­ні в ба­га­тьох укра­їн­ців асо­ці­юєть­ся не з по­рою зо­ло­тої осе­ні та ба­би­но­го лі­та,…
Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті Ук­раї­ни та со­ці­аль­ний про­ект із ви­вчен­ня анг­лій­ської мо­ви LingvaSkills, роз­роб­ле­ний коман­дою «Ака­де­мія на­ви­чок», пре­зен­ту­ва­ли про­гра­му без­плат­но­го на­вчан­ня…
Проблем з призначенням субсидій на житловокомунальні послуги для українців у 2016–2017 роках не передбачається, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.«Жодних проблем з призначенням…
Зустріч міністра соціальної політики Андрія Реви з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер почалася з…
Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман про­по­нує ре­фор­му­ва­ти сфе­ру за­йня­то­сті на­се­лен­ня так, щоб дер­жа­ва не сти­му­лю­ва­ла без­ро­біт­тя, а ін­вес­ту­ва­ла у ство­рен­ня ро­бо­чих…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».