Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Березень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

За­вдя­ки сис­те­мі суб­си­дій вда­ло­ся уник­ну­ти со­ці­аль­них бун­тів у зв’яз­ку з під­ви­щен­ням та­ри­фів та за­без­пе­чи­ти май­же сто­від­сот­ко­ву опла­ту на­се­лен­ням ко­му­наль­них по­слуг.…
Ни­ні на Пол­тав­щи­ні про­жи­ва­ють по­над чо­ти­ри ти­ся­чі учас­ни­ків АТО. За ін­фор­ма­цією чи­нов­ни­ків обл­держ­ад­мі­ніс­тра­ції, в лю­то­му 2016 ро­ку при чер­го­вій де­мо­бі­лі­за­ції…
За даними Державної служби зайнятості, 93% безробітних після проходження профнавчання працевлаштовуються. Усього за 11 місяців 2015 року професійне навчання пройшли…
Основні напрями роботи, на яких має зосередитися Державна служба України з питань праці, — це боротьба із недобросовісними роботодавцями, які…
При­єм­ний пе­ред­но­во­річ­ний сюр­приз зро­би­ли спе­ціа­ліс­ти де­пар­та­мен­ту еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Пол­тав­ської ОДА та об­лас­но­го цен­тру за­йня­то­сті тим, хто ви­му­ше­ний був ті­ка­ти на…
Ухва­лен­ня но­вої ре­дак­ції За­ко­ну про со­ці­аль­ні по­слу­ги спри­яти­ме до­ступ­но­сті цих по­слуг та про­зо­ро­сті про­це­су їх на­дан­ня, за­хис­ту прав от­ри­му­ва­чів. На…
Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко ого­ло­сив 2016-й ро­ком вша­ну­ван­ня учас­ни­ків лік­ві­да­ції на­слід­ків ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС і пам’яті жертв Чор­но­биль­ської ка­тас­тро­фи.Про це…
На­род­ні де­пу­та­ти ухва­ли­ли в дру­го­му чи­тан­ні та в ці­ло­му За­кон «Про дер­жав­ну служ­бу», по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.За­кон ре­гу­лює від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у…
Екс­пер­ти Ре­ані­ма­цій­но­го па­ке­та ре­форм (РПР) вва­жа­ють сис­те­му пен­сій­но­го та со­ці­аль­но­го за­хис­ту не­ефек­тив­ною та ко­руп­цій­ною і на­по­ля­га­ють на тер­мі­но­во­му в кон­тек­сті…
З нагоди відзначення в Україні Міжнародного дня людей з інвалідністю Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадського руху…
На­род­ні де­пу­та­ти 8 груд­ня ухва­ли­ли За­кон «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раї­ни «Про гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу» що­до не­до­пу­щен­ня за­тя­гу­ван­ня стро­ків про­ве­ден­ня…
Ос­нов­ним зав­дан­ням Мін­соц­по­лі­ти­ки Ук­раї­ни на на­ступ­ний рік є ро­бо­та над по­си­лен­ням спра­вед­ли­во­сті, до­ступ­но­сті та ад­рес­но­сті сис­те­ми со­ці­аль­но­го за­хис­ту лю­ди­ни, під­ви­щен­ням…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».