Соціальна політика
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Березень 02, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Три­сто­рон­ній со­ці­аль­ний діа­лог у на­шій кра­їні от­ри­мав но­вий ім­пульс. За учас­тю Прем’­єр-мі­ніс­тра Ук­раї­ни Ар­се­нія Яценюка від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня На­ціо­наль­ної три­сто­рон­ньої со­ці­аль­но-еко­но­міч­ної…
У МВФ високо оцінюють кроки українського уряду, спрямовані на реалізацію програм підтримки вразливих верств населення на тлі важкої економічної ситуації…
Ін­декс спо­жив­чих цін (ін­декс інфля­ції) в січ­ні–лю­то­му 2015 р. ста­но­вив 108,6% (у від­по­від­но­му пе­ріо­ді 2014 р. — 100,8%). Продукти харчування…
Чисельність зареєстрованих безробітних наприкінці лютого 2015 р. становила 523,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю одержували 80,6% осіб, які мали статус…
На суб­си­дії для опла­ти жит­ло­во-кому­наль­них по­слуг з дер­жав­но­го бю­дже­ту для на­се­лен­ня ви­ді­ле­но 24,5 млрд грн. Про це по­ві­до­мив Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни…
Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Ро­зен­ко спо­ді­ває­ть­ся, що об­ме­жен­ня пен­сій для пра­цю­ючих пен­сіо­не­рів на 15% бу­де зня­те вже в на­ступ­но­му ро­ці.…
У трав­ні ук­ра­їн­ські ро­ди­ни, які за­хо­чуть ско­рис­та­ти­ся сво­їм пра­вом на от­ри­ман­ня жит­ло­вих суб­си­дій, змо­жуть пе­ре­ко­на­ти­ся на влас­ній ки­ше­ні, на­скіль­ки діє­вим…
Із пер­шо­го квіт­ня в Ук­раї­ні, від­по­від­но до ухва­ле­но­го пар­ла­мен­том та під­пи­са­но­го Пре­зи­ден­том За­ко­ну «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів…
Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро Поро­шенко за­твер­див до­дат­ко­ві за­хо­ди що­до за­без­пе­чен­ня ви­рі­шен­ня на­галь­них пи­тань со­ці­аль­но­го за­хис­ту і ре­абі­лі­та­ції учас­ни­ків ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції.  Від­по­від­ний…
Збіль­шен­ня та­ри­фів на газ для на­се­лен­ня є ви­му­ше­ним кро­ком вла­ди. Од­нак йо­го на­слід­ки мо­жуть бу­ти не та­ки­ми бо­лю­чи­ми, як­що ук­ра­їн­ські…
Мін­соц­по­лі­ти­ки роз­ро­би­ло спро­ще­ну про­це­ду­ру оформ­лен­ня суб­си­дій. Пред­став­ля­ючи від­по­від­ні змі­ни на за­сі­дан­ні уря­ду, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Розенко на­го­ло­сив, що ре­фор­му­ван­ня…
Невтішні тенденції на ринку праці, причини яких сягають ще двадцятирічної давнини, набирають обертів і нині. Саме тому експерти не виключають,…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».