Економіка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Липень 16, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

За прог­но­за­ми НБУ, в ни­ніш­ньо­му ро­ці еко­но­міч­не зрос­тан­ня в на­шій кра­їні упо­віль­нить­ся до 2,5%. Ос­нов­ні стри­му­ючі чин­ни­ки — ви­пла­та за…
То­рік на­ша кра­їна знач­но роз­ши­ри­ла гео­гра­фію екс­пор­ту аг­ро­про­дук­ції — віт­чиз­ня­ні ви­роб­ни­ки від­кри­ли для се­бе 85 но­вих за­кор­дон­них рин­ків. Ук­раї­на по­сі­ла…
Про­хо­джен­ня мит­но­го кон­тро­лю ча­сом схо­же на ло­те­рею, за­пев­ня­ють біз­нес­ме­ни, які з ним сти­ка­ли­ся. По­при те що всі су­про­від­ні до­ку­мен­ти на­да­ні…
ХІІ міжнародний молочний конгрес, який нещодавно пройшов у Києві, вразив своїми масштабами й змістовністю, він був технологічним, ефективним, професійним, інтернаціональним.…
Зарегульованість усього й усіх не на користь ні бізнесу, ні споживачу, ні державі. Однак і раптова відмова від неї часто…
Скіль­ки ра­зів в Ук­раї­ні змі­ню­ва­ли по­дат­ко­ве за­ко­но­дав­ство, під­ра­ху­ва­ти не змо­же ні­хто. І хо­ча якісь вдос­ко­на­лен­ня чин­ної сис­те­ми бу­ли на ко­ристь,…
То­рік Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла Ко­декс із про­це­ду­ри бан­крут­ства. Ко­декс ус­та­нов­лює умо­ви й по­ря­док від­нов­лен­ня пла­то­спро­мож­но­сті борж­ни­ка — юри­дич­ної осо­би або…
Фа­хів­ці під­ра­ху­ва­ли, що цьо­го­річ ко­жен ук­раї­нець має від­да­ти 8548 грн, або біль­ше 300 дол., аби Ук­раї­на змог­ла роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми.…
У на­шій кра­їні за­ліз­нич­ний транс­порт є стра­те­гіч­ним пріо­ри­те­том се­ред ін­ших ви­дів транс­пор­ту, адже пе­ре­во­зить ве­ли­ку кіль­кість па­са­жи­рів і ве­ли­кі об­ся­ги…
Та­кий прин­цип поч­не ді­яти у сфе­рі ва­лют­них опе­ра­цій з 7 лю­то­го 2019 ро­ку, ко­ли на­бу­де чин­но­сті За­кон «Про ва­лю­ту і…
Уряд роз­ро­бив план дій і ви­зна­чив го­лов­ні пріо­ри­те­ти на 2019 рік. Перш за все — це еко­но­міч­не зрос­тан­ня. Одним із…
Гла­ва Пред­став­ниц­тва ЄС в Ук­раї­ні Хюг Мін­га­рел­лі пе­ре­ко­на­ний, що енер­гія з від­нов­лю­валь­них дже­рел спри­яти­ме ста­нов­лен­ню кон­ку­рент­но­го і ста­ло­го рин­ку елек­тро­енер­гії…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».