Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник (по­ет, кри­тик, пе­ре­кла­дач, сце­на­рист, ро­ма­ніст, пуб­лі­цист) Вік­тор Гра­бов­ський. Еру­дит, ве­ли­кий пат­рі­от Ук­раї­ни, щи­ра й доб­ра ду­ша,…
Наш гість — Олек­сандр Гор­дон: по­ет, про­за­їк, пе­ре­кла­дач, лі­те­ра­тур­ний кри­тик, а та­кож еко­но­міст, спе­ціа­ліст зі стра­те­гіч­но­го ме­не­джмен­ту. Львів’­янин за ду­хом,…
Наш спів­роз­мов­ник — ху­дож­ник Вла­ди­слав За­двор­ський.Є, пе­ред­усім, мі­ні­мум чо­ти­ри при­тя­галь­ні об­ста­ви­ни. По-пер­ше, він — учень ви­дат­но­го майс­тра ака­де­мі­ка Ми­ко­ли Сто­ро­жен­ка. По-дру­ге,…
Наш спів­роз­мов­ник — пись­мен­ник Сер­гій Ку­лі­да пи­ше ці­ка­ві книж­ки, в яких не­ймо­вір­ні де­тек­тив­но-при­год­ниць­кі ко­лі­зії під­да­ні іс­то­рич­ним роз­слі­ду­ван­ням. За сло­ва­ми ра­дян­сько­го…
Наш гість — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни, ху­дож­ній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Лу­ка­шев.У твор­чо­му до­роб­ку В. Лу­ка­ше­ва — 100 опер­них…
Наш спів­роз­мов­ник — Дмит­ро Дроз­дов­ський, кри­тик, лі­те­ра­ту­роз­на­вець, пе­ре­кла­дач, по­ет, про­за­їк. Кан­ди­дат фі­ло­ло­гіч­них на­ук. Член двох На­ціо­наль­них спі­лок Ук­раї­ни — жур­на­ліс­тів…
Наш спів­роз­мов­ник — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни спі­вак Гри­го­рій Гар­ку­ша. Ви­різ­няє­ть­ся рід­кіс­ним умін­ням твор­чо ін­тер­пре­ту­ва­ти ка­мер­ні тво­ри та на­род­ні піс­ні. У…
Наш спів­роз­мов­ник — Пет­ро За­сен­ко, жи­вий кла­сик ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. За­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Ук­раї­ни. Ла­уре­ат пре­мій ім. П. Ти­чи­ни, ім. А.…
Наш спів­роз­мов­ник — на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Са­вель­єв, кі­но­ре­жи­сер, сце­на­рист, про­дю­сер, ак­тор. А ще він є на­род­ним ар­тис­том Аб­ха­зії і…
Наш спів­роз­мов­ник — за­слу­же­ний ді­яч куль­ту­ри і мис­тецтв ху­дож­ник Ге­ор­гій Ба­бій­чук. Ску­пий на по­хва­ли по­ет-ака­де­мік Бо­рис Олій­ник про ньо­го на­пи­сав:…
От і зно­ву ми на­бли­жа­ємо­ся до днів на­ро­джен­ня і смер­ті (9-го і 10 бе­рез­ня) Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча Шев­чен­ка. Тож на­шим спів­роз­мов­ни­ком…
Наш спів­роз­мов­ник — спі­вак, по­ет і ви­ко­на­вець Во­ло­ди­мир Хо­мен­ко. Реш­ту про се­бе він роз­по­вість сам. За­зна­чи­мо ли­ше, що при­во­дом до…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».