Вітальня[col=130]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш спів­роз­мов­ник — Ми­хай­ло На­єн­ко, док­тор фі­ло­ло­гіч­них на­ук, про­фе­сор, ла­уре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни, член На­ціо­наль­них…
Наш спів­роз­мов­ник — Бог­дан Су­шин­ський: пись­мен­ник, на­уко­вець, гро­мад­ський ді­яч. Іс­то­рик та ідео­лог су­час­но­го ук­ра­їн­сько­го ко­зац­тва. Ака­де­мік Між­на­род­ної ака­де­мії на­ук, осві­ти,…
Приводів для цього інтерв’ю було два. По-перше, у поета Олексія Довгого вийшла нова книжка поетично-філософських мініатюр «Срібна роса», заповнена філігранно-глибокими…
Наш спів­роз­мов­ник — Да­ни­ло Ді­ров, ху­дож­ник, ман­дрів­ник, на­род­ний дип­ло­мат (ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту між­на­род­них від­но­син Му­зею твор­чої ди­нас­тії Зно­би-Го­лем­бі­єв­ських).Йо­го ім’я доб­ре ві­до­ме…
Наш спів­роз­мов­ник — ви­дат­ний уче­ний-лі­те­ра­ту­роз­на­вець, му­зей­ний ді­яч Сер­гій Галь­чен­ко, яко­го на­зи­ва­ють лю­ди­ною-ар­хі­вом, лю­ди­ною-му­зе­єм, лю­ди­ною-біб­ліо­те­кою... Своє жит­тя він при­свя­тив по­шу­ку та…
Наш спів­роз­мов­ник — спі­вак, по­ет, ак­тор, ді­яч куль­ту­ри Вік­тор Ва­си­льо­вич Жен­чен­ко.Ві­до­мий опер­ний та ка­мер­ний бас, що пра­цю­вав со­ліс­том До­нець­ко­го те­ат­ру…
Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сій Ко­хан, ві­до­мий ук­ра­їн­ський книж­ко­вий гра­фік, ка­ри­ка­ту­рист, пла­ка­тист, ге­раль­дист. До­не­дав­на — го­лов­ний ху­дож­ник жур­на­лу «Пе­рець». Співпрацював із…
Наш спів­роз­мов­ник — Ан­дрій Кос­тю­чен­ко, по­ет і про­за­їк, кі­но­сце­на­рист, гу­мо­рист, жур­на­ліст, своя лю­ди­на на те­ле­ба­чен­ні та ра­діо.А ще він —…
Ім’я скульп­то­ра Олек­сія Вла­ді­мі­ро­ва доб­ре ві­до­ме як в Ук­раї­ні, так і за її ме­жа­ми. У ньо­го за пле­чи­ма ба­га­то між­на­род­них…
На пись­мо­во­му сто­лі Ми­ко­ли Сла­вин­сько­го ві­ялом ле­жать ру­ко­пи­си, но­тат­ки, книж­ки, флеш­ка, куль­ко­ва руч­ка... Ві­до­мий лі­те­ра­тур­ний кри­тик, про­за­їк, по­ет і пуб­лі­цист…
Во­ло­ди­мир Шов­ко­шит­ний є, пев­но, най­мо­біль­ні­шим і най­кре­атив­ні­шим пись­мен­ни­ком в Ук­раї­ні, що ви­їз­див кра­їну, як ні­хто, від­ві­дав­ши всі об­лас­ні цен­три і…
Наш спів­роз­мов­ник — Ана­то­лій Гай, ук­ра­їн­ський пись­мен­ник (ав­тор по­над три­дця­ти кни­жок для ді­тей і до­рос­лих), гро­мад­ський ді­яч. Ін­фор­ма­цій­ний при­від для…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».