Наука і техніка
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Серпень 04, 2020

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Чо­ти­ри дні то­му — 22 черв­ня — на ук­ра­їн­ській ан­тарк­тич­ній стан­ції «Ака­де­мік Вер­над­ський» її два­на­дцять зи­мів­ни­ків від­зна­чи­ли Мід­він­тер (у пе­ре­кла­ді…
Че­рез три дні — в по­не­ді­лок, 15 черв­ня, у Фран­ції від­криє­ть­ся й про­тя­гом тиж­ня пра­цю­ва­ти­ме най­біль­ший у сві­ті між­на­род­ний авіа­цій­но-кос­міч­ний…
У но­ме­рі «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни» від 15 трав­ня бу­ло вмі­ще­но по­ча­ток екс­клю­зив­но­го ін­тер­в’ю, яке дав для на­шої га­зе­ти но­во­при­зна­че­ний го­ло­ва Дер­жав­но­го…
Ми­ну­ло тро­хи біль­ше, ніж три мі­ся­ці від­то­ді, як го­ло­вою Дер­жав­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни (ДКАУ) бу­ло при­зна­че­но Оле­га Уру­сько­го. Пер­шим екс­клю­зив­ним…
По­дія, яку «Де­мо­кра­тич­на Ук­раї­на» стис­ло про­анон­су­ва­ла кіль­ка тиж­нів то­му (в но­ме­рі за 10 квіт­ня), — що­до за­вер­шен­ня скла­дан­ня в Ки­єві…
Дня­ми в сто­ли­ці Ук­раї­ни на те­ри­то­рії флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го лі­та­ко­бу­ду­ван­ня — ДП «Ан­то­нов» — має від­бу­ти­ся зна­ко­ва не ли­ше для ко­лек­ти­ву…
Лі­че­ні дні за­ли­ши­ли­ся до по­чат­ку юві­лей­ної — 20-ї за лі­ком — ук­ра­їн­ської ан­тарк­тич­ної екс­пе­ди­ції. Це­ре­мо­нія її офі­цій­них про­во­дів від­бу­деть­ся в…
У пер­ший мі­сяць 2015-го від­бу­ла­ся — на­реш­ті! — дов­го­очі­ку­ва­на по­дія, яка по­ра­ду­ва­ла всіх, ко­му не бай­ду­жа до­ля віт­чиз­ня­но­го авіа­бу­ду­ван­ня і…
У Ки­єві в один із лис­то­па­до­вих днів від­бу­ло­ся спіль­не за­сі­дан­ня На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни (НА­НУ) і Між­на­род­ної ака­де­мії ас­тро­на­вти­ки (МАА),…
Те, що ста­ло­ся у лис­то­па­ді ни­ніш­ньо­го ро­ку на від­ста­ні близь­ко 500 міль­йо­нів кі­ло­мет­рів від Зем­лі, мож­на без пе­ре­біль­шен­ня оці­ни­ти, як…
У то­му, що ви­не­се­но у за­го­ло­вок цієї пуб­лі­ка­ції, йдеть­ся не вза­га­лі про два різ­них ти­пи кос­міч­них ра­кет-но­сі­їв — «Дніп­ро» та…
«Ко­лек­тив ДП «Ан­то­нов» і всі, ко­му не бай­ду­жа до­ля віт­чиз­ня­но­го авіа­бу­ду­ван­ня та пер­спек­ти­ви йо­го роз­вит­ку, спо­ді­ваю­ть­ся, що ке­рів­ниц­тво Ук­раї­ни та…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».