Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Квiтень 21, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

НИНІ ПОПРИ ЗАЯВИ КРЕМЛЯ ПРО НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ УКРАЇНИ ПРОТИ НАС ВОЮЮТЬ ТИСЯЧІ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ «Нещодавно з’явилися чечени...»З Анатолієм ми…
За за­галь­ною оцін­кою, Ук­ра­їн­ська ар­мія, яку по­пе­ред­ня вла­да пла­но­мір­но пе­ре­тво­рю­ва­ла на вій­сько для за­бав на па­ра­дах, ни­ні пот­ро­ху на­ро­щує м’язи.…
Пе­ред тим, як зу­стрі­тись, я «ло­вив» пол­ков­ни­ка ме­дич­ної служ­би Все­во­ло­да Стеб­лю­ка по те­ле­фо­ну кіль­ка тиж­нів. На­реш­ті «впій­мав», до­мо­вив­шись про зу­стріч.…
Ни­ні, ко­ли про­ти Ук­раї­ни ве­деть­ся не­ого­ло­ше­на вій­на, зна­чен­ня вій­сь­ко­вої дис­цип­лі­ни, до­три­ман­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства і вій­сь­ко­вих ста­ту­тів у ЗС, ін­ших…
ВОНИ НАДАЛИ ДОПОМОГУ ТИСЯЧАМ ПОРАНЕНИХ І ХВОРИХ БІЙЦІВ, ЯКІ ПРОТИСТОЯТЬ РОСІЙСЬКО-ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРДІ, ВРЯТУВАВШИ БАГАТЬОМ ІЗ НИХ ЖИТТЯ Ус­піх будь-якої вій­сь­ко­вої…
ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ДО ВІЙСЬКА МОБІЛІЗУВАЛИ ТИСЯЧІ ГРОМАДЯН, НЕПРИДАТНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ «Наших хвороб…
6 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Так вва­жа­ють не тіль­ки чи­нов­ни­ки Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни, а й не­за­леж­ні екс­пер­ти, прос­ті сол­да­ти…
Світ по­ба­чи­ла кни­га «Світ­ла пам’­ять Ге­ро­ям по­лег­лим, честь і сла­ва Ге­ро­ям жи­вим», яка бу­ла ство­ре­на ко­лек­ти­вом ав­то­рів Ака­де­мії Су­хо­пут­них військ…
Во­їни-за­ліз­нич­ни­ки, які слу­жать у скла­ді Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної служ­би транс­пор­ту Мі­ніс­тер­ства ін­фра­струк­ту­ри Ук­раї­ни, не звіль­ня­ли оку­по­ва­них міст Дон­ба­су, не сто­ять на…
Він­нич­чи­ну і Дон­бас роз­ді­ля­ють сот­ні кі­ло­мет­рів. Але по­дії, що від­бу­ваю­ть­ся там, не за­ли­ша­ють бай­ду­жи­ми по­до­лян. Че­ка­ють як рід­них...«Жит­тя лю­ди­ни ви­мі­рює­ть­ся…
3 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК За­раз важ­ко уяви­ти ве­ден­ня будь-яких бо­йо­вих дій, не ка­жу­чи вже про ши­ро­ко­масш­таб­ну вій­ну, без…
Ко­ли в зо­ні АТО ук­ра­їн­ські во­яки за­зна­ють по­ра­нень, їм на до­по­мо­гу при­хо­дять вій­сь­ко­ві ме­ди­ки. Стар­ший сер­жант На­цгвар­дії Ук­раї­ни Ва­дим Ко­но­пльов…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».