Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Березень 03, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ВІЙСЬКОВИКАМ, СХИЛЬНИМ ДО ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ, ЗАГРОЖУЮТЬ СУТТЄВІ ГРОШОВІ САНКЦІЇ Ук­ра­їн­ські бій­ці ни­ні бо­ро­нять на­шу кра­їну від во­ро­га, який праг­не роз­чле­ну­ва­ти…
ЦЕ ВКОТРЕ ЗАСВІДЧИЛА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОЗБРОЄНЬ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ Про­хо­ди­ла во­на — за дав­ньою тра­ди­цією — у…
НА­ТО. За цією аб­ре­ві­ату­рою при­хо­вує­ть­ся най­силь­ні­ша вій­сь­ко­ва ор­га­ні­за­ція сві­ту — Пів­ніч­но­ат­лан­тич­ний блок. Що ми зна­ємо про ньо­го? Упро­довж де­ся­ти­літь укра­їн­ці,…
Зброй­ні Си­ли Ук­раї­ни на­реш­ті по­чи­на­ють від­чу­ва­ти: во­ни є дер­жав­ною струк­ту­рою, яка грає чи не пер­шу скрип­ку у її обо­ро­но­здат­но­сті. Од­не…
То­рік, ко­ли си­ту­ація на Дон­ба­сі за­гос­три­ла­ся, до ЗС, ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань дер­жа­ви бу­ли при­зва­ні чи­ма­ло укра­їн­ців. — Це дозволило підвищити…
Є у скла­ді Зброй­них Сил Ук­раї­ни струк­ту­ра, про яку ма­ло пи­шуть га­зе­тя­рі і май­же не зні­ма­ють сю­же­тів те­ле­ві­зій­ни­ки. Це —…
Ге­рой Ук­раї­ни Ігор Гор­дій­чук — не­ти­по­вий для на­шої ар­мії пол­ков­ник. Упро­довж 20 ро­ків змі­нив 12 місць служ­би. Обі­йма­ючи ге­не­раль­ську по­са­ду,…
Остан­нім ча­сом не ми­нає й го­ди­ни, щоб ук­ра­їн­ські ЗМІ не по­ві­дом­ля­ли про по­дії в зо­ні АТО. І не стіль­ки про…
До­сі си­ту­ація в До­нець­ко­му аеро­пор­ту за­ли­шає­ть­ся кри­тич­ною. По­бли­зу аеро­пор­ту в се­лі Піс­ки дис­ло­кує­ть­ся доб­ро­воль­чий ба­таль­йон ОУН. Про си­ту­ацію на пе­ре­до­вій…
Шос­то­го груд­ня Ук­раї­на від­зна­чає День Зброй­них Сил Ук­раї­ни, вша­но­вує тих, хто зі зброєю в ру­ках за­хи­щає свій на­род від во­ро­гів.…
НИНІШНІ ВОЯКИ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА, ЯК І ЇХНІ ДІДИ ТА ПРАДІДИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ, ЗАХИЩАЮТЬ РІДНУ ЗЕМЛЮ ВІД ВОРОГА Ко­ли…
МЕДИКИ САМОВІДДАНО БОРЮТЬСЯ ЗА ОДУЖАННЯ БІЙЦІВ У хо­ді ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції вій­сь­ко­во­служ­бов­ці Зброй­них Сил Ук­раї­ни за­зна­ють по­ра­нень і по­тре­бу­ють не­гай­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».