Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Квiтень 20, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Гли­бо­ка мо­дер­ні­за­ція за­ста­рі­лих зраз­ків ра­дян­сько­го озбро­єн­ня і тех­ні­ки сут­тє­во під­ви­щує їх так­ти­ко-тех­ніч­ні ха­рак­те­рис­ти­ки, до­зво­ля­ючи ефек­тив­но бо­ро­тись із во­ро­гом. Верховний головнокомандувач…
УВАГОЮ ТА ПІКЛУВАННЯМ ОТОЧЕНІ ХЛОПЧАКИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОМУ КОМПЛЕКСІ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ ІМ. ІВАНА БОГУНА Мишкові не виповнилось і…
По­точ­ні ви­дат­ки на по­тре­би Зброй­них Сил Ук­раї­ни по­рів­ня­но з 2017 ро­ком збіль­ше­но на 16,8 млрд грн, або на 24,3%. П’яту…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під час ви­ко­нан­ня ни­ми…
Сьо­го­дні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді і є чи не єди­ним на­дій­ним га­ран­том на­шої не­за­леж­но­сті й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Знач­ний вне­сок…
15 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ВША­НУ­ВАН­НЯ УЧАС­НИ­КІВ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ІН­ШИХ ДЕР­ЖАВ 29 ро­ків то­му, 15 лю­то­го 1989 ро­ку, за­кін­чи­ла­ся…
Запи­си та­ко­го зміс­ту че­рез кіль­ка мі­ся­ців служ­би у ро­сій­ській ар­мії з’яви­ли­ся в осо­бо­вих спра­вах ук­ра­їн­ських вій­сь­ко­вих, які на по­чат­ку 2014-го…
Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші…
Пус­ки ук­ра­їн­ських ра­кет, зроб­ле­ні на по­чат­ку зи­ми у Херсон­ській об­лас­ті, зму­си­ли за­нер­ву­ва­ти ро­сій­ську вла­ду: Кремль не ли­ше за­су­див їх, а…
Зу­пи­ни­ти ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ну ор­ду до­по­мог­ли і не­бай­ду­жі укра­їн­ці, на­да­ючи ук­ра­їн­сько­му вій­ську бла­го­дій­но-во­лон­тер­ську до­по­мо­гу.Сло­ва, ви­не­се­ні в за­го­ло­вок, бу­ли ска­за­ні На­по­лео­ном. Про­тя­гом сто­літь,…
6 ГРУД­НЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УК­РАЇ­НИ «Ук­раї­на мі­лі­та­ри­зує­ть­ся...»Усі позитивні зміни, що відбуваються в Україні останнім часом, російські політики (за рідким винятком),…
Все­во­лод Стеб­люк, який на по­чат­ку вій­ни на Дон­ба­сі очо­лю­вав мед­служ­бу доб­ро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець», уря­ту­вав 87 по­ра­не­них во­яків і ви­віз їх…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».