Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Квiтень 21, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

ТО­ВА­РИ­СТВО СПРИ­ЯН­НЯ ОБО­РО­НІ УК­РАЇ­НИ, НА­ДА­ЮЧИ ЗАХИСНИКАМ РІД­НОЇ ЗЕМ­ЛІ ПО­СИЛЬ­НУ ДО­ПО­МО­ГУ, ПРИ­СКО­РЮЄ ПЕ­РЕ­МО­ГУ НАД РО­СІЙ­СЬКО-ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НОЮ ОР­ДОЮ «Ви­сло­влю­ємо щи­ру по­дя­ку за на­да­ну ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу во­їнам Зброй­них…
По­над рік вій­сь­ко­ві бо­ро­нять кор­до­ни Ук­раї­ни. Вже прий­шов час їх за­мі­ню­ва­ти но­ви­ми си­ла­ми, про­те ін­тен­сив­ність мо­бі­лі­за­ції не дає мож­ли­во­сті всіх…
Ціна зради – квартири...Історія неоголошеної війни Росії проти України знає безліч яскравих прикладів героїзму українських воїнів, які ціною власних життів…
У зо­ні АТО во­юють як штат­ні вій­сь­ко­ві, так і доб­ро­воль­ці. Усім на­шим пат­ріо­там не­об­хід­ний вій­сь­ко­вий при­клад з ук­ра­їн­ської іс­то­рії. В…
16-а окре­ма бри­га­да ар­мій­ської авіа­ції Су­хо­пут­них військ Зброй­них Сил Ук­раї­ни, яка дис­ло­кує­ть­ся в Бро­дах, по­стій­но бе­ре участь у ми­ро­твор­чих мі­сі­ях…
У Льво­ві в Ака­де­мії су­хо­пут­них військ ім. геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го від­бу­ла­ся між­на­род­на на­уко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Пер­спек­ти­ви роз­вит­ку озбро­єн­ня та вій­сь­ко­вої тех­ні­ки…
По­над рік три­ва­ють бо­йо­ві дії в зо­ні АТО. В кра­їні від­бу­ває­ть­ся де­мо­бі­лі­за­ція вій­сь­ко­во­служ­бов­ців. Лі­ка­рі по­чи­на­ють сти­ка­ти­ся з по­ствій­сько­ви­ми пси­хо­ло­гіч­ни­ми син­дро­ма­ми…
Ук­ра­їн­ські вій­сь­ко­ві час­ти­ни до­сі ма­ють у сво­їх на­звах ра­дян­ські ат­ри­бу­ти. Їх уже дав­но слід змі­ню­ва­ти. Як це зро­би­ти — роз­по­ві­ли…
В Ук­раї­ні від­бу­ває­ть­ся ро­та­ція во­яків. Про­те дум­ки про вій­ну не по­ли­ша­ють на­ших бій­ців і на мир­ній те­ри­то­рії у се­бе вдо­ма.…
У Льво­ві у Між­на­род­но­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки Ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го офі­цій­но стар­ту­вав пер­ший етап ук­ра­їн­сько-аме­ри­кан­ських…
Чет­вер­та хви­ля мо­бі­лі­за­ції в Ук­раї­ні три­ва­ти­ме 210 днів і скла­дає­ть­ся з трьох ета­пів. Остан­ній її етап за­вер­шить­ся у серп­ні. Що…
Цьо­го­річ Ук­раї­на на сво­їй те­ри­то­рії про­ве­де п’ять між­на­род­них вій­сь­ко­вих на­вчань за учас­ті аме­ри­кан­ських і поль­ських вій­сь­ко­вих. З аме­ри­кан­ськи­ми вій­сь­ко­ви­ми про­ве­дуть…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».