№ 1–2 (24100–24101)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Липень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 15 Сiчень 2016 19:09

Яскрава та трагічна доля жінки

У Мис­тець­ко-кон­церт­но­му цен­трі іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Олек­сандр Крав­чен­ко не­що­дав­но пре­зен­ту­вав те­ат­раль­ний про­ект за тво­ра­ми Ле­сі Укра­їн­ки — «Моя єди­ная лю­бо­ве», що є час­ти­ною знач­но шир­шо­го мис­тець­ко­го про­ек­ту.

«Кілька років тому я підійшов до художнього керівника Національної оперети України Богдана Струтинського з пропозицією створити поетичний театр. Мені пішли назустріч. Так з’явилася музично-літературна вистава «І на оновленій землі...» за творами Тараса Шевченка. Наразі презентуємо постановку, присвячену Лесі Українці. У планах — проекти за творами Івана Франка та Ліни Костенко, також на одному з літературних вечорів збираюся декламувати власні вірші.
Звичайно, у подальшій перспективі є бажання звернутися до світової літератури, але зараз, насамперед, прагну популяризувати національну культуру українського народу. Нині, коли Україна переживає складні часи, українцям вкрай необхідне саме рідне слово. Ми говоримо, що нам тяжко.

Published in Культура
П'ятниця, 15 Сiчень 2016 19:06

Яке наймення отримає літак АН-178?

Ке­рів­ниц­тво ДП «Ан­то­нов» — флаг­ма­на віт­чиз­ня­но­го авіа­бу­ду­ван­ня — іні­ці­юва­ло своє­рід­ний від­кри­тий кон­курс, спря­мо­ва­ний на те, щоб ви­зна­чи­ти, яке ім’я да­ти ство­ре­но­му на цьо­му дер­жав­но­му під­при­єм­стві но­во­му транс­порт­но­му лі­та­ку Ан-178.

Нагадаємо, що перший дослідний зразок «сто сімдесят восьмого» нині проходить льотні випробування, а тим часом на ДП «Антонов» готуються до початку серійного виробництва таких машин.
Що ж до майбутнього імені для Ан-178, то умовою до варіантів, котрі пропонуватимуться, є, як стало відомо кореспондентові «Демократичної України», наявність у слові двох літер АН. Тобто так, як це було, наприклад, коли широкофюзеляжний транспортний літак Ан-22, котрий уперше піднявся в небо 27 лютого 1965 року, нарекли «Антей» (перші дві літери — АН). Або коли важкий транспортний Ан-124, що розпочав свою біографію з першого польоту першої дослідної машини цього типу 24 грудня 1982-го, отримав наймення «Руслан» (дві останні літери — АН).

В один із не­що­дав­ніх груд­не­вих днів у сто­ли­ці Ук­раї­ни бу­ло від­зна­че­но 30-річ­чя пер­шо­го по­льо­ту се­рій­но­го лі­та­ка Ан-124 («Рус­лан»), спо­ру­дже­но­го в 1985-му на Ки­їв­сько­му авіа­за­во­ді (який з 2009-го став скла­до­вою час­ти­ною дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов»).
З цієї на­го­ди в ак­то­вій за­лі се­рій­но­го за­во­ду «Ан­то­но­ва», що у Свя­то­шин­сько­му райо­ні Ки­єва на прос­пек­ті Пе­ре­мо­ги, зі­бра­ли­ся не ли­ше ни­ніш­ні авіа­бу­дів­ни­ки. На свя­то при­їха­ло і чи­ма­ло ве­те­ра­нів цьо­го під­при­єм­ства — ті, хто три де­ся­ти­літ­тя то­му до­кла­дав свої си­ли, до­свід, знан­ня і енер­гію ду­ші для роз­гор­тан­ня се­рій­но­го ви­роб­ниц­тва мо­гут­ніх кри­ла­тих ма­шин, при­зна­че­них для пе­ре­ве­зен­ня на­дваж­ких, ве­ли­ко­га­ба­рит­них і не­стан­дарт­них ван­та­жів. Перш за все — для транс­пор­ту­ван­ня різ­но­ма­ніт­ної вій­сь­ко­вої, а зго­дом — і ци­віль­ної тех­ні­ки за­галь­ною ма­сою — за один рейс — 120 тонн, у по­даль­шо­му — і біль­ше (до 150 тонн). Се­ред гос­тей на уро­чис­тос­тях по­бу­вав ко­рес­пон­дент «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни».

П'ятниця, 15 Сiчень 2016 18:38

Бюждет стабілізації чи зубожіння?

До Но­во­го ро­ку укра­їн­ці от­ри­ма­ли по­да­ру­нок від пар­ла­мен­ту: під ра­нок 25 груд­ня 263 на­род­них об­ран­ці ухва­ли­ли Дер­жав­ний бю­джет на 2016 рік. «За» про­го­ло­су­ва­ли пред­став­ни­ки БПП, «На­род­но­го фрон­ту», «Від­ро­джен­ня», «Во­лі на­ро­ду». Ак­тив­ні кри­ти­ки бю­дже­ту — ра­ди­ка­ли Ляш­ка рап­том пе­ре­ду­ма­ли і під­три­ма­ли кош­то­рис. Не­вбла­ган­ни­ми за­ли­ши­ли­ся де­пу­та­ти «Са­мо­по­мо­чі» й «Бать­ків­щи­ни».

За процесом уважно спостерігали у Москві, Брюсселі й Вашингтоні. Справа затяглася на цілу ніч, лише о четвертій ранку уряду вдалося назбирати необхідну кількість голосів. МВФ попередив: не буде бюджету до Нового року — про фінансову підтримку не варто й мріяти.
У головному кошторисі країни зафіксовані доходи на рівні 595 млрд грн і видатки — 668 млрд. Заплановано дефіцит 3,7%, тож країна витратить на 84 млрд грн більше, ніж заробить. Цю різницю планують закрити за допомогою грошей МВФ та інших кредиторів, додаткової приватизації та підвищення акцизів. Видатки на оборону і безпеку залишаються високими — 5% ВВП.

Published in Економіка

ВОНИ НАДАЛИ ДОПОМОГУ ТИСЯЧАМ ПОРАНЕНИХ І ХВОРИХ БІЙЦІВ, ЯКІ ПРОТИСТОЯТЬ РОСІЙСЬКО-ТЕРОРИСТИЧНІЙ ОРДІ, ВРЯТУВАВШИ БАГАТЬОМ ІЗ НИХ ЖИТТЯ

Ус­піх будь-якої вій­сь­ко­вої опе­ра­ції за­ле­жить не ли­ше від ви­шко­лу сол­да­та, а й ста­ну йо­го здо­ров’я. Ще за си­вої дав­ни­ни в ар­мі­ях Олек­сан­дра Ма­ке­дон­сько­го, Ган­ні­ба­ла бу­ли, ви­сло­влю­ючись су­час­ною тер­мі­но­ло­гією, ме­дич­ні під­роз­ді­ли, які на­да­ва­ли до­по­мо­гу по­ра­не­ним і хво­рим.
Про ме­дич­не за­без­пе­чен­ня сол­да­тів і офі­це­рів, які ни­ні від­сто­юють те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Ук­раї­ни, роз­по­ві­дає на­чаль­ник Цен­траль­но­го вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го управ­лін­ня, на­чаль­ник ме­дич­ної служ­би Зброй­них Сил Ук­раї­ни пол­ков­ник ме­дич­ної служ­би Еду­ард Хо­ро­шун.

— До початку так званої гібридної війни, яку веде проти нас Росія, медичне забезпечення ЗС здійснювалося за територіальним принципом, — зазначив Едуард Миколайович. — Однак війська, які перебувають в районі антитерористичної операції, втратили зв’язок зі своїми територіальними базами постачання, змінилися етапи медичної евакуації. Це спонукало нас до створення іншої, більш досконалої та максимально наближеної до реальних умов, в яких вони опинилися, системи медичного забезпечення.

Published in Військо

13 груд­ня Турк­ме­ни­стан роз­по­чав бу­дів­ниц­тво га­зо­про­во­ду TAPI на влас­ній те­ри­то­рії. Він має про­хо­ди­ти з турк­мен­сько­го міс­та Ма­ри че­рез Аф­га­ніс­тан (Кан­да­гар і Ге­рат) до Па­кис­та­ну та Ін­дії. Дов­жи­на тра­си ста­но­вить при­близ­но 1800 кі­ло­мет­рів, про­пуск­на здат­ність га­зо­про­во­ду — 33 міль­яр­ди ку­бо­мет­рів га­зу що­річ­но. За­вер­шен­ня бу­дів­ниц­тва пе­ред­ба­че­но на гру­день 2019 ро­ку.

У консорціумі, який будує газопровід, беруть участь Аfghan Gas Enterprise, Inter State Systems (Пакистан) і GAIL (Індія), а його лідером є Turkmengaz. За інформацією медіа, консорціум веде переговори про включення до проекту контрольованої владою Об’єднаних Арабських Еміратів фірми Dragon Oil, яка веде роботу на нафтових і газових родовищах у Туркменистані.
Сировинною базою для газопроводу буде газ, видобутий із третьої черги родовища Галкиниш, а рамкове порозуміння Туркменистан підписав із консорціумом японських фірм. Кошти будівництва газопроводу британська фірма Penspen оцінила в 10 мільярдів доларів. Реалізація проекту стала можливою завдяки участі Азіатського банку розвитку (ABR), який допоміг у досягненні порозуміння всіма сторонами, а також фінансував проектні роботи.

П'ятниця, 15 Сiчень 2016 18:06

Бюджет кризи

На по­чат­ку груд­ня ро­сій­ська Держ­ду­ма ухва­ли­ла дер­жав­ний бю­джет на 2016 рік. Йо­го ос­нов­ні за­са­ди до­сить опти­міс­тич­ні, як­що вра­ху­ва­ти масш­таб еко­но­міч­них проб­лем Ро­сії. Бю­джет мо­же за­зна­ти у 2016 ро­ці знач­них змін, пе­ре­до­всім чер­го­во­го ско­ро­чен­ня ви­трат. Їх ди­на­мі­ка бу­де знач­ною мі­рою ви­зна­ча­ти­ся ви­бор­чим ка­лен­да­рем на 2016–2018 ро­ки.

Пріоритетне ставлення до витрат на безпеку і оборону та соціальну політику вказує на намір збереження Кремлем нинішнього курсу у закордонній і внутрішній політиці. Влада все ще має «подушку безпеки» у формі можливостей отримання додаткових доходів і скорочення витрат, але, очевидно, що ухвалений бюджет знизить перспективу виходу з кризи.
Фундаментальна для планування бюджету Росії середньорічна ціна нафти визначена на рівні 50 доларів за барель. Кількість чинників, які впливають у короткій і середній перспективі на динаміку цін на нафту, ускладнює прогнозування, однак ця ціна здається занадто оптимістичною на тлі нинішнього рівня ціни нафти Urals (приблизно 40 доларів за барель) та обережних прогнозів російського міністерства фінансів, яке допускає зниження ціни на нафту нижче 40 доларів за барель.

П'ятниця, 15 Сiчень 2016 13:41

Інтриги попередніх виборів у США

Поточний рік є доленосним для політичного розвитку США. На початку листопада мають відбутися чергові президентські вибори. Наприкінці лютого стартують праймеріз (попередні) вибори кандидатів від Демократичної і Республіканської партій США.
Колишній державний секретар США Гілларі Клінтон вже фактично є переможницею перегонів за право бути висунутою на посаду президента США від Демократичної партії. У неї немає достойного суперника. Утім, на політичні перспективи Гілларі Клінтон впливають дії її колишнього шефа — президента США Барака Обами.
Зокрема, важливою є спроба Обами вплинути на стан справ у сфері вільного обігу вогнепальної зброї. Аргументація посилення контролю над обігом зброї ґрунтується на частоті її використання психічнохворими і терористами.

Пер­ші тиж­ні 2016 ро­ку по­зна­чи­ли­ся сум­ни­ми ре­кор­да­ми на фон­до­вих бір­жах. Ки­тай у спро­бі ва­лют­но-мо­не­тар­но­го сти­му­лю­ван­ня роз­вит­ку своєї еко­но­мі­ки до­сить різ­ко де­валь­ву­вав курс своєї на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці — юаня до аме­ри­кан­сько­го до­ла­ра. 
Очі­ку­ва­но­го по­жвав­лен­ня ді­ло­вої ак­тив­но­сті на тлі еко­но­міч­но­го за­не­па­ду в ін­ших сві­то­вих еко­но­міч­них цен­трах так і не ста­лось, але ки­тай­ське рі­шен­ня спро­во­ку­ва­ло «ефект до­мі­но» на ін­ших фон­до­вих бір­жах.

У підсумку довелося переривати торги акціями, аби збити лихоманку продажів та знецінення цінних паперів. Попри ці адміністративні рішення, негативна біржова лихоманка стала рекордною впродовж усієї історії статистичних спостережень за біржею. Ця ситуація стала лише віддзеркаленням непевних очікувань, яка склалась у світовій економіці.

Одночасно з північнокорейським термоядерним випробуванням набирає обертів чергова фаза близькосхідної кризи. Влада Саудівської Аравії 3 січня 2016 року стратила духовного лідера місцевих шиїтів Ан-Німра. Реакція на ці дії була цілком прогнозованою.
Масові заворушення за участі шиїтів сталися у Саудівській Аравії, Бахрейні, Ємені, Ірані. У Тегерані натовп напав на саудівське посольство. Упродовж тижня силам безпеки в більшості ісламських країн вдалося придушити найбільш емоційну й радикальну стадію шиїтських протестів. Однак загальна політична ситуація в регіоні ще більше погіршилась.
Радикально посилюється напруженість у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном. Саудівська Аравія ініціювала колективні дії інших сунітських монархій Перської затоки проти шиїтського Ірану. Символом цього конфлікту стало визнання обома сторонами неможливості прямого військового протистояння, тому іранці і саудівці з’ясовують стосунки в сирійській війні «за дорученням».

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».