№ 1–2 (24100–24101)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Роз­по­чав­ся рік го­ло­ву­ван­ня Ні­меч­чи­ни в Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки і спів­ро­біт­ниц­тва в Єв­ро­пі (ОБ­СЄ). Од­но­час­но Ук­раї­на на два най­ближ­чі ро­ки ста­ла не­по­стій­ним чле­ном Ра­ди Без­пе­ки Ор­га­ні­за­ції Об’­єд­на­них На­цій (ООН). Зви­чай­но, це роз­ши­рює дип­ло­ма­тич­ні мож­ли­во­сті для вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту на Дон­ба­сі.

Німецькі політики, які вдома опинилися під негативним тиском громадськості через новорічну скандальну поведінку молодиків-біженців у багатьох німецьких містах та неспроможність поліції не допустити цього, більш оптимістично налаштовані щодо позитивного впливу ФРН на міжнародній арені.
Однак будь-яке врегулювання неможливе без доброї волі учасників протистояння. Формальне продовження на 2016 рік періоду виконання Мінських угод 2015 року залишило незмінними непогоджені питання замирення. Серед них — стабільне дотримання припинення вогню, яке періодично порушується переважно військовими «ДНР–ЛНР», обмін полоненими за принципом «всіх на всіх». Ще минулого року від виконання цих вимог залежала реалізація наступних політичних положень Мінських угод, однак відтоді помітних позитивних зрушень так і не відбулося.

КРЕМЛЬ НЕ МОЖЕ «ЗАМОРОЗИТИ» ВІЙНУ НА ДОНБАСІ

Про при­літ Бо­ри­са Гриз­ло­ва — пред­став­ни­ка Ро­сії у мін­ській кон­такт­ній гру­пі — до Ки­єва бу­ло вкрай ма­ло офі­цій­ної ін­фор­ма­ції, ска­за­ти б — ні­якої. 
Мож­на бу­ло б лег­ко уяви­ти, що Гриз­лов при­віз ук­ра­їн­ській сто­ро­ні про­по­зи­цію, ви­кла­де­ну то­го ж дня Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним в ін­тер­в’ю ні­мець­кій га­зе­ті Bild, а са­ме: спо­чат­ку за­кріп­лен­ня в Кон­сти­ту­ції Ук­раї­ни осо­бли­во­го (ав­то­ном­но­го? фе­де­ра­тив­но­го?) ста­ту­су Дон­ба­су, ви­бо­ри і ам­ніс­тія, і ли­ше по­тім Ро­сія від­дасть Ук­раї­ні кон­троль над її кор­до­ном. 
Про­по­зи­ція, яка рад­ше схо­жа на уль­ти­ма­тум. Влас­не, так дех­то у нас і про­ко­мен­ту­вав при­літ Гриз­ло­ва — мов­ляв, при­віз уль­ти­ма­тум Пу­ті­на.

Однак зовсім не обов’язково публічні заяви Путіна один в один повторюються на неофіційних переговорах, задля яких посланець Кремля прибув до Києва. Власне, якби так було цього разу, тоді навіщо взагалі прилітати? Висловив свій ультиматум — і чекай на відповідь (приміром, на приліт українського міністра закордонних справ до Москви), як-то кажуть — м’яч тепер на полі суперника. Тож, схоже, Гризлов привіз до Києва все-таки трохи іншу інформацію, яку, звісно, Путін не оприлюднює заздалегідь або не оприлюднить ніколи.

Published in Суспільство
П'ятниця, 15 Сiчень 2016 00:01

Якою буде Україна-2016?

Різд­вя­но-но­во­річ­ний цикл свят май­же за­вер­шив­ся. Пер­ші дні 2016 ро­ку для на­шої дер­жа­ви ми­ну­ли від­нос­но спо­кій­но і без осо­бли­вих не­спо­ді­ва­нок. Зви­чай­но, клю­чо­ві по­дії ро­ку ще по­пе­ре­ду, при­чо­му си­ту­ація як у на­шій дер­жа­ві, так і за її ме­жа­ми, за­раз та­ка, що ма­ло хто бе­реть­ся до­сте­мен­но спрог­но­зу­ва­ти на­віть най­ближ­чі ві­хи...
І все ж та­ки в пер­ші дні но­во­го ро­ку не за­ва­дить, бо­дай, спро­бу­ва­ти зро­би­ти не­ве­лич­кий прог­ноз. Пе­ред­усім, спро­буй­мо уяви­ти вер­сію по­лі­тич­но­го прог­но­зу-2016, ви­хо­дя­чи з тих зав­дань і проб­лем, які на­ле­жить ви­рі­шу­ва­ти ук­ра­їн­ським по­лі­ти­кам цьо­го ро­ку, і тих фак­то­рів і тен­ден­цій у віт­чиз­ня­ній та між­на­род­ній по­лі­ти­ці, які бу­дуть впли­ва­ти на про­це­си в на­шій кра­їні.
Чи не най­біль­ша іро­нія ни­ніш­ньої по­лі­тич­ної си­ту­ації по­ля­гає в то­му, що у 2016 ро­ці на­ле­жить ви­рі­шу­ва­ти ті ж зав­дан­ня і проб­ле­ми, що й у 2015-му. Не­об­хід­но бу­де ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, не зроб­ле­ну або не за­вер­ше­ну до кін­ця ми­ну­ло­го ро­ку. А це озна­чає, що клю­чо­ва те­за то­ріш­ньо­го прог­но­зу, кот­ра зво­ди­ла­ся до при­пу­щен­ня про за­тяж­ну й три­ва­лу фа­зу ни­ніш­ніх змін, у сво­їй біль­шо­сті, справ­ди­ла­ся. Йдеть­ся про ре­фор­ми, бо­роть­бу з ко­руп­цією, вста­нов­лен­ня ми­ру в зо­ні вій­сь­ко­во-по­лі­тич­но­го кон­флік­ту на Схо­ді Ук­раї­ни...

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».