Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 30, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 16 Жовтень 2015 12:16

Наш Борис Ілліч

22 ЖОВТНЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 80 РОКІВ БОРИСУ ОЛІЙНИКУ, УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТОВІ, ГРОМАДСЬКОМУ ДІЯЧЕВІ, АКАДЕМІКУ
АН УРСР, ЛАУРЕАТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ СРСР, ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УРСР ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА, ГЕРОЮ УКРАЇНИ

Він на­ле­жить до лю­дей, яких сприй­ма­єш од­ра­зу або не сприй­ма­єш уза­га­лі. Він ці­лі­сний в усьо­му. Він — по­слі­дов­ний. По­чи­на­ючи з йо­го пол­тав­сько­го м’яко­го «л», від­да­но­сті рід­ній зем­лі, ві­рі у си­лу люд­сько­го ду­ху й твор­чо­сті і за­вер­шу­ючи гро­мад­сько-по­лі­тич­ни­ми спра­ва­ми з від­кри­тою по­зи­цією пат­ріо­та.

От хоч би взяти його виступ у липні 1988 року на XIX конференції КПРС у Москві в доповіді про сталінський терор 1937–1938 років. Цілком не очікувано для присутніх завершив він тему так: «А оскільки в нашій республіці гоніння почалися задовго до 1937-го, треба з’ясувати ще й причини голоду 1933-го, який позбавив життя мільйони українців, назвати поіменно тих, із чиєї вини сталася ця трагедія». Тобто саме він першим на державному рівні у Кремлівському палаці сказав про Голодомор в Україні, запропонувавши створити «білу книгу» про чорні діла 1932–1933 років.

Published in Особистість

Наш спів­роз­мов­ник — ви­дат­ний уче­ний-лі­те­ра­ту­роз­на­вець, му­зей­ний ді­яч Сер­гій Галь­чен­ко, яко­го на­зи­ва­ють лю­ди­ною-ар­хі­вом, лю­ди­ною-му­зе­єм, лю­ди­ною-біб­ліо­те­кою... Своє жит­тя він при­свя­тив по­шу­ку та до­слі­джен­ню ар­хів­них до­ку­мен­тів.

Сергій Анастасійович — заступник директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, автор сценаріїв і ведучий радіо- і телепередач літератури мистецького спрямування, заслужений працівник культури України.
Науковець упорядкував твори Т. Шевченка, В. Винниченка, В. Сосюри, Остапа Вишні, М. Вороного, М. Драй-Хмари та інших.
Ним написані книжки, численні наукові статті про творчість Т. Шевченка, І. Квітки-Основ’яненка, В. Винниченка, П. Тичини, В. Сосюри, О. Вишні, М. Івченка, М. Драй-Хмари, М. Вороного, О. Гончара. Ю. Яновського, В. Стуса...

Published in Вітальня

Як­що те­атр бе­ре до ін­сце­ні­за­ції доб­ре ві­до­мий твір, то це по­кла­дає на йо­го ко­лек­тив осо­бли­ву від­по­ві­даль­ність, адже при­скіп­ли­ві гля­да­чі зав­жди бу­дуть по­рів­ню­ва­ти гру ак­то­рів з те­ат­раль­ни­ми чи кі­не­ма­то­гра­фіч­ни­ми ро­бо­та­ми ві­до­мих по­пе­ред­ни­ків.

У Класичному Художньому Альтернативному Театрі ніколи не боялися складних завдань. Свідчення цьому — постановка уславленої «Собаки на сіні». А нещодавно заслужений артист України Віктор Кошель та Катаріна Сінчілло поставили тут романтичну комедію «Безіменна зірка» за однойменним твором Міхая Себастіана.
Нагадаємо, що п’єса румунського письменника була написана у 1943 році і відразу після виходу мала шалений успіх. У 1968-му на екрани вийшов художній фільм «Мона, безіменна зірка» з Мариною Владі у головній ролі. А 1979-го побачила світ нині вже легендарна картина Михайла Козакова «Безіменна зірка», в якій головні ролі виконали Анастасія Вертинська, Ігор Костолевський, Світлана Крючкова і сам Михайло Козаков.

Published in Культура

Му­зей­ний ком­плекс у Пе­ре­со­пни­ці, що ви­со­чіє се­ред по­лів, на­че храм над роз­кри­тою кни­гою, вид­но зда­ле­ку. Три яру­си три­дця­ти­мет­ро­вої спо­ру­ди з ог­ля­до­ви­ми май­дан­чи­ка­ми (ав­тор про­ек­ту — ар­хі­тек­тор Вік­тор Ко­валь­чук) міс­тять Му­зей Пер­шо­кни­ги, при­свя­че­ний іс­то­рії ство­рен­ня Пе­ре­со­пниць­ко­го Єван­ге­лія, кон­фе­ренц-зал та ар­хео­ло­гіч­ний му­зей.

В експозиції представлено факсимільне відтворення національної реліквії, унікальної за своїм мистецьким оформленням. Вона стала головною книгою України: саме на ній присягають на вірність народові новообрані президенти.
Перша літописна згадка про Пересопницю датована 1149 роком. Нині скромне село, у Х-ХІІІ ст. Пересопниця була княжою столицею удільного князівства Київської Русі та Галицько-Волинської держави. На початку ХІІІ ст. удільним князем у Пересопниці був Мстислав Ярославович Німий. Саме він побудував монастир Різдва Пресвятої Богородиці, в якому протягом 1557–1561 рр. було здійснено один із перших перекладів канонічного тексту четвероєвангелія з церковнослов’янської староукраїнською мовою.

Published in Культура

Та­кий ме­ха­нізм на роз­гляд гро­мад­сько­сті не­вдов­зі ма­ють за­про­по­ну­ва­ти фа­хів­ці про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест». Во­ни роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект «Про обіг зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня», вва­жа­ючи цю ро­бо­ту вкрай ак­ту­аль­ною, бо 1 січ­ня 2016 ро­ку мо­же бу­ти ска­со­ва­ний мо­ра­то­рій на ку­пів­лю-про­даж зе­мель сіль­сько­гос­по­дар­сько­го при­зна­чен­ня в Ук­раї­ні.
Про осо­бли­во­сті но­во­го за­ко­но­про­ек­ту та пер­спек­ти­ви йо­го ухва­лен­ня роз­мов­ля­ємо з го­лов­ним юри­дич­ним рад­ни­ком про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» Пав­лом Ку­ли­ни­чем.

— Чим законопроект «АгроІнвесту» «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» принципово відрізняється від аналогічних законопроектів, які вже розробляли раніше?
— Наш законопроект істотно відрізняється від переважної більшості своїх попередників. Ми постаралися врахувати ставлення суспільства до вирішення такої важливої проблеми, як скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, думки сільськогосподарських виробників з цього приводу — дрібних, середніх і великих, а також експертного середовища і запропонували принципово нову модель запровадження ринку земель. Ми її позиціонуємо як «м’яку модель», або модель поступового скасування цілої системи заборон.

Published in Земля і люди

«Чо­му Бра­зи­лія зу­пи­ни­ла­ся на спіль­но­му з Ук­раї­ною шля­ху в кос­мос?» — під та­ким за­го­лов­ком у но­ме­рі на­шої га­зе­ти за 7 серп­ня 2015 ро­ку бу­ло на­дру­ко­ва­но ін­тер­в’ю з ві­це-пре­зи­ден­том Аеро­кос­міч­но­го то­ва­ри­ства Ук­раї­ни Еду­ар­дом Куз­не­цо­вим. На­га­да­ємо чи­та­чам «Де­мо­кра­тич­ної Ук­раї­ни»: в тій пуб­лі­ка­ції він усе­біч­но ана­лі­зу­вав си­ту­ацію, яка ви­ник­ла че­рез те, що Бра­зи­лія по­міт­но за­галь­му­ва­ла свою участь у ре­алі­за­ції укла­де­но­го 21 жовт­ня 2003 ро­ку між­дер­жав­но­го до­го­во­ру про дов­го­стро­ко­ве спів­ро­біт­ниц­тво двох кра­їн у кос­міч­ній сфе­рі. Й до то­го ж на­при­кін­ці 2013-го бра­зиль­ська сто­ро­на при­пи­ни­ла фі­нан­су­ван­ня ді­яль­но­сті бі­на­ціо­наль­ної ком­па­нії «Ал­кан­та­ра Цик­лон Спейс», ут­во­ре­ної в 2007 ро­ці з ме­тою за­без­пе­чен­ня взає­мо­ви­гід­ної спів­пра­ці у ви­ко­рис­тан­ні ук­ра­їн­ських ра­кет-но­сі­їв «Цик­лон-4» на роз­та­шо­ва­но­му в Бра­зи­лії не­по­да­лік від ек­ва­то­ра пус­ко­во­му цен­трі Ал­кан­та­ра.

П'ятниця, 16 Жовтень 2015 11:20

Перспективи і ризики економіки

Піс­ля знач­но­го спа­ду у пер­шій по­ло­ви­ні 2015 ро­ку еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­ча­ла де­мон­стру­ва­ти пер­ші озна­ки по­кра­щен­ня, кон­ста­ту­ють екс­пер­ти Сві­то­во­го бан­ку.

За результатами І півріччя вітчизняний ВВП знизився на 16%, спад зафіксовано в усіх секторах економіки. Військові дії у промислово розвинутих регіонах призвели до припинення виробництва продукції на кількох металургійних комбінатах і до зниження обсягів виробництва на решті підприємств через дезорганізацію постачання та збуту. У цілому виробнича діяльність у першій половині цього року знизилася на 20,5%.
Але за цим показником приховуються значні розбіжності між регіонами. Стрімке падіння на сході було частково компенсоване відносно високими показниками кількох регіонів на заході та в центрі країни. Тим часом макроекономічна корекція охопила всі регіони України. Падіння реальних доходів веде до зниження споживання та обсягів роздрібної торгівлі, зазначають експерти: вони знизились у першій половині 2015-го на 20% і 25% порівняно з торішніми.

Published in Економіка

У кра­їнах ЄС ак­ту­аль­ною еко­ло­гіч­ною проб­ле­мою є ути­лі­за­ція елек­тро­від­хо­дів та аз­бес­ту. Ана­ло­гіч­ні проб­ле­ми ви­ни­ка­ють і на те­ри­то­рії Ук­раї­ни. Про до­свід по­во­джен­ня з не­без­печ­ни­ми від­хо­да­ми в Ук­раї­ні та Поль­щі роз­по­ві­ли ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» між­на­род­ні фа­хів­ці: за­ступ­ник го­ло­ви прав­лін­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гіч­ні іні­ці­ати­ви» (Ук­раї­на) Олег Глад­чук; за­ступ­ник ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща Люб­лі­на (Поль­ща) Мар­цін Ру­цай; поль­ський екс­перт з ути­лі­за­ції аз­бес­ту (Поль­ща) Ро­берт Шле­зак.

— Пане Роберте, розкажіть, чому тема азбесту настільки актуальна в Польщі?
Роберт Шлезак: У всьому світі в певний момент вигадали, що азбест є супер- матеріалом, з якого можна все будувати, починаючи від зубних щіток, каналізаційних труб і закінчуючи будинками. Те, наскільки небезпечним є цей матеріал, показала нам трагедія руйнування будинку. Фахівці, які займалися усуненням руїн цього зведеного з азбесту будинку, померли. Польські та українські громадяни працювали на розбиранні будівлі.

Published in Екологія
П'ятниця, 16 Жовтень 2015 19:49

Не бачать очі – серце не болить...

Остан­ні­ми мі­ся­ця­ми в Ро­сії різ­ко змен­ши­ла­ся кіль­кість ім­міг­ран­тів із Цен­траль­ної Азії, які ста­но­влять біль­шість пра­цю­ючих там гас­тар­бай­те­рів. Це по­в’яза­но з еко­но­міч­ною кри­зою, зни­жен­ням кур­су ро­сій­ської ва­лю­ти і за­гос­трен­ням ім­міг­ра­цій­но­го за­ко­но­дав­ства.

За офіційними даними Федеральної міграційної служби (ФМС), з липня 2015 року кількість іммігрантів з країн Центральної Азії зменшилася відносно аналогічного періоду минулого року: з Киргизстану — на 6% (нині 500 тисяч осіб), Таджикистану — на 18% (1 мільйон), Узбекистану — на 16% (2,1 млн). Зате зросла кількість громадян України, які перебувають у Росії — за даними ФМС у Росії перебуває 2,6 млн осіб, тоді як на початку 2014 року їхня кількість становила 1,6 млн, що частково компенсувало скорочення напливу іммігрантів з республік Центральної Азії.
Посередньо про зменшення кількості іммігрантів свідчать дані російського Центробанку про обсяг грошових переказів з Росії до країн походження іммігрантів: у першому кварталі 2015 року обсяги грошових переказів до країн СНД зменшились у середньому на 47% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Внут­ріш­ня си­ту­ація в Ту­реч­чи­ні за­ли­шає­ть­ся на­пру­же­ною. Не­зва­жа­ючи на ан­ти­те­ро­рис­тич­ну опе­ра­цію про­ти кур­дів, що три­ває по­над два мі­ся­ці, масш­таб проб­лем, які пос­та­ли пе­ред вла­дою в Ан­ка­рі, ли­ше збіль­шує­ть­ся.

Антикурдські акції стали важливим елементом передвиборчої кампанії (на 1 листопада заплановані дострокові парламентські вибори). Проте замість сприяти зменшенню політичної напруженості, вони радше зміцнюють і загострюють існуючі протиріччя.
Курдський мирний процес — спроба політичного вирішення проблем курдської національної меншини в Туреччині та закінчення війни, що триває вже понад 30 років між турецькою державою (нині при владі Партія справедливості і розвитку — ПСР) та Робітничою партією Курдистану (РПК), — з різною інтенсивністю і перервами тривав останнє десятиліття. Останній, як здається, перелом стався в липні поточного року.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».