Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Червень 30, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

3 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК

За­раз важ­ко уяви­ти ве­ден­ня будь-яких бо­йо­вих дій, не ка­жу­чи вже про ши­ро­ко­масш­таб­ну вій­ну, без ін­же­нер­них військ. Адже во­ни здат­ні ви­ко­ну­ва­ти най­склад­ні­ші зав­дан­ня ін­же­нер­но­го за­без­пе­чен­ня, що ви­ма­га­ють спе­ці­аль­ної під­го­тов­ки осо­бо­во­го скла­ду. По­дії, що від­бу­ваю­ть­ся на схо­ді кра­їни, де Зброй­ні Си­ли, ін­ші вій­сь­ко­ві фор­му­ван­ня про­ти­сто­ять ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді, за­йвий раз у цьо­му пе­ре­ко­ну­ють.
Про їх сьо­го­ден­ня, участь в ан­ти­те­ро­рис­тич­ній опе­ра­ції я по­про­сив роз­по­віс­ти пол­ков­ни­ка Юрія Лу­ка­ши­ка — на­чаль­ни­ка ін­же­нер­них військ Зброй­них Сил Ук­раї­ни — на­чаль­ни­ка Цен­траль­но­го управ­лін­ня ін­же­нер­но­го за­без­пе­чен­ня Го­лов­но­го управ­лін­ня опе­ра­тив­но­го за­без­пе­чен­ня Зброй­них Сил Ук­раї­ни.

Published in Військо
П'ятниця, 30 Жовтень 2015 21:06

Бразилія: розвінчання міфів

Спро­ба ім­піч­мен­ту пре­зи­ден­та Бра­зи­лії Діл­ми Рус­сефф — це сум­ний фі­нал ве­ли­ких на­дій, роз­бу­дже­них ви­бо­ром її по­пе­ред­ни­ка — Лу­ли да Сіл­ви.

Доказів вини владних партій опозиція має більш ніж достатньо. Формальним приводом для її пропозиції про усунення керівника держави від влади стали фальшування статистики публічних фінансів за 2014 рік. Статистика занижувала реальний державний дефіцит, щоб уникнути паніки на фінансових ринках при одночасному збільшенні соціальних субвенцій попри значне гальмування економіки. Інакше кажучи — грецький сценарій.
Але значно серйознішими є звинувачення на адресу безпосереднього оточення президента та членів уряду, які стосуються корупції. Їх висунула група незалежних прокурорів зі штату Парана.

П'ятниця, 30 Жовтень 2015 21:03

Чи повернуться продуктові картки?

Ро­сі­яни де­да­лі біль­ше від­чу­ва­ють кри­зу. Близь­ко 23 міль­йо­нів осіб жи­вуть ниж­че від рів­ня бід­ності — на 3 міль­йо­ни біль­ше, ніж рік то­му. Дійш­ло до то­го, що Кремль хо­че за­про­ва­ди­ти про­дук­то­ві карт­ки. Си­ту­ація, пев­но, му­сить бу­ти ду­же сер­йоз­ною, ос­кіль­ки ро­сій­ський уряд роз­гля­дає мож­ли­вість та­ко­го рі­шен­ня.

«Проект підтримки найбідніших росіян підготувало російське міністерство промисловості і торгівлі. План передбачає допомогу у два етапи. З 2016 року в окремих магазинах запровадять спеціальні талони, які дозволяють закуповувати певні види продуктів. На другому етапі, передбаченому на 2018-2020 роки, планується створення спеціальних пунктів харчування для найбідніших», — пояснює Центр Східної Європи Варшавського університету.

П'ятниця, 30 Жовтень 2015 21:00

Транстихоокеанське партнерство США

26 жовтня 2015 року відбувся візит до США президента Індонезії Джоко Відодо. Насамперед, його переговори з президентом США Бараком Обамою викликали інтерес світових засобів масової інформації у контексті недавно створеного за ініціативи США Транстихоокеанського інвестиційного та торговельного партнерства (TTIP).
Нагадаємо, що до ТТІР, окрім США, увійшли Канада, Мексика, Перу, Чилі, Японія, Сінгапур, В’єтнам, Бруней, Австралія та Нова Зеландія. Економіки цих країн міцно зав’язані на коопераційні та торговельно-інвестиційні зв’язки зі США. Однак Індонезії як учасниці Асоціації співробітництва країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у ТТІР немає. Не в останню чергу тому, що Індонезія, маючи велику китайську діаспору, не хоче лізти в пекло вірогідних китайсько-американських торговельних війн у цьому регіоні.

П'ятниця, 30 Жовтень 2015 20:57

Перезавантаження влади в Аргентині

Пар­ла­мент­ські та пре­зи­дент­ські ви­бо­ри від­бу­ли­ся в Ар­ген­ти­ні 25 жовт­ня 2015 ро­ку. Це бу­ли тре­ті та­кі ви­бо­ри піс­ля бу­рем­них 2001–2003 ро­ків, ко­ли Ар­ген­ти­на ого­ло­шу­ва­ла бан­крут­ство, де­фолт за бор­го­ви­ми зо­бов’­язан­ня­ми та пе­ре­жи­ва­ла гли­бо­ку со­ці­аль­но-по­лі­тич­ну й еко­но­міч­ну кри­зу. У 2003–2008 ро­ках ко­лиш­ній гу­бер­на­тор най­ба­гат­шої про­він­ції Ар­ген­ти­ни Ла-Пла­та Нес­тор Кірш­нер спро­міг­ся ста­бі­лі­зу­ва­ти ста­но­ви­ще.

Його наступниця й дружина Крістіна Кіршнер після 2008-го правила у ще складніших умовах світової економічної кризи. Утім, вона спромоглася двічі перемагати на президентських виборах та зберігати популярність і донині. Власне, її підтримка на користь кандидата на президентських виборах від «Фронту перемоги» Даніеля Сціолі й визначила його лідерство.
За аргентинським законодавством, для перемоги у першому турі кандидату потрібно отримати голоси половини виборців. Тож головною інтригою голосування 25 жовтня був результат опонента Даніеля Сціолі — кандидата від лібералів Маурісіо Макрі. Риторичне передвиборче протистояння між ними було досить запеклим і змістовним.

П'ятниця, 30 Жовтень 2015 20:55

Сирія: між війною і дипломатією

Закінчується перший місяць бомбувань російськими військово-повітряними силами території Сирії. З самого початку Кремль заявляв, що бомбування позицій опозиційних до президента Башара Асада сил здійснюватиметься, допоки сирійська армія їх розіб’є. Однак зробити це, навіть за умов підтримки з повітря, все ще важко.
Наступ урядових військ відбувається повільно, тому російська пропаганда вже «прогнозує», що експедиційна операція закінчиться не раніше грудня 2015 року. Розвиток військово-політичної ситуації в Сирії та навколо неї засвідчує, що навіть умовної перемоги на фронті буде недостатньо для остаточної політичної перемоги. Тож Росія намагається одночасно перейти у дипломатичний наступ.
Зокрема, вдалося погодити технічний регламент взаємодії російських і американських пілотів у небі Сирії. Поки що це єдиний реальний результат кремлівських військово-дипломатичних зусиль.
Водночас, після минулого тижневого візиту Башара Асада на рандеву з Володимиром Путіним, Росія намагається показати, нібито сирійський президент готовий до переговорів з такою любою Заходу поміркованою сирійською опозицією.

25 жовт­ня 2015 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри до Сей­му Рес­пуб­лі­ки Поль­ща. Цьо­го­річ­на ви­бор­ча кам­па­нія про­хо­ди­ла на тлі ці­ка­вих внут­ріш­ньо- і зов­ніш­ньо­по­лі­тич­них по­дій. На­га­да­ємо, що у поль­ській внут­ріш­ній по­лі­ти­ці вліт­ку 2015 ро­ку кан­ди­дат на той час від опо­зи­цій­ної на­ціо­наль­но-кон­сер­ва­тив­ної пар­тії «Пра­во і спра­вед­ли­вість» Ан­джей Ду­да пе­ре­міг кан­ди­да­та від пар­тії «Гро­ма­дян­ська плат­фор­ма» Бро­ні­сла­ва Ко­мо­ров­сько­го на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах. Це за­да­ло тон пар­ла­мент­ській ви­бор­чій кам­па­нії.

Партія «Право і справедливість» влучно критикувала помилки «Громадянської платформи» в економічній політиці. Зокрема, уряд Єви Копач звинуватили в уповільненні темпів розвитку польської економіки, у збільшенні кількості безробітних, надмірній поступливості Євросоюзу, зокрема у питаннях прийняття квот на розміщення біженців із мусульманських країн.

Білий дім виділяє гроші Києву в обмін на проведення реформ. Якщо таких не буде — не буде і фінансування.
Про це сказав посол США в Україні Джеффрі Пайетт, заявивши, що США готові надати Україні третю лінію кредитних гарантій на мільярд доларів, але умови кредитування залишаються незмінними, інформує телеканал новин «24».
«Я хотів би сказати про умови надання кредитних гарантій. Найважливішим є принцип, про який сказав на прес-конференції Прем’єр-міністр. По суті, він сказав: нема реформ — немає грошей», — процитував Пайетт Яценюка.

Published in Суспільство

Свобода в глобальному інтернет-середовищі скорочується п’ятий рік поспіль на тлі активізації нагляду і цензури з боку урядів держав у всьому світі.
Про це свідчать результати дослідження міжнародної неурядової організації Freedom House.
У звіті Україна була визначена як «частково вільна» країна. Відзначається, що протистояння з Росією і конфлікт на Сході України призвели до збільшення спроб цензури з обох сторін у спробі отримати контроль над інформаційним середовищем.
До речі, в минулому році рейтинг нашої країни також був визначений як «частково вільна».

Published in Суспільство

Спос­те­рі­га­чі ENEMO за­зна­ча­ють, що пер­ший тур ук­ра­їн­ських міс­це­вих ви­бо­рів прой­шов пе­ре­важ­но від­по­від­но до між­на­род­них стан­дар­тів та на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства.

Про це заявив 27 жовтня на прес-конференції голова Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами в Україні Златко Вуйович.
«Вибори 25 жовтня були проведені в основному у спокійній обстановці й відповідно до міжнародних стандартів, із поодинокими випадками порушень встановленого порядку низкою членів ДВК, в основному, через відсутність інформації про деякі процедури», — зазначив він.

Головним недоліком проведення виборів представники ENEMO вважають політизованість складу ТВК у поєднанні з недостатнім розумінням нового закону й технічними труднощами, які призвели, зокрема, до скасування виборів у містах Маріуполь та Красноармійськ.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».