Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

4 жовт­ня 2015 ро­ку від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Кир­гиз­ста­ні. Ро­сій­ські за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції на­зва­ли їх «най­більш віль­ни­ми» за всю іс­то­рію кра­їни. Не в остан­ню чер­гу то­му, що всі чо­тир­над­цять по­лі­тич­них пар­тій, які бра­ли участь у ви­бо­рах, так чи інак­ше під­три­му­ють член­ство Кир­гиз­ста­ну в Єв­ра­зій­сько­му со­юзі на чо­лі з Ро­сією.

Такий геополітичний вибір є вимушеним для Киргизстану, який залишається на передовій протистояння з радикальними ісламістами. Не дивно, що президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв першим із глав держав Євразійського союзу підтримав бомбування російською авіацією позицій ІДІЛ у Сирії.
Однак і через десять років після революції 2005 року внутрішньополітична ситуація у Киргизстані далека від стабілізації. Зберігається міжрегіональна напруга між Півднем і Північчю Киргизстану. Напруженими залишаються киргизько-узбецькі відносини. Утім, ці парламентські вибори засвідчили, що Киргизстан фактично політтехнологічно повторив казахський досвід консолідації влади за результатами виборів.

П'ятниця, 09 Жовтень 2015 19:03

Суперечки Китаю і США

У не­дав­но опри­люд­не­ній вій­сь­ко­вій стра­те­гії Пен­та­гон ви­знав, що по­си­лен­ня «гло­баль­но­го без­по­ряд­ку» су­про­во­джує­ть­ся «еро­зією» вій­сь­ко­вої пе­ре­ва­ги Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки. Та­кий запис у до­ку­мен­ті є по­га­ною но­ви­ною для аме­ри­кан­ської ар­мії з ува­ги на за­гос­трен­ня про­ти­сто­ян­ня з Ки­та­єм в Азії. Ва­шинг­тон на­ма­гає­ть­ся ут­ри­ма­ти іні­ці­ати­ву че­рез по­глиб­лен­ня со­юзів із чо­тир­ма дер­жа­ва­ми ре­гіо­ну, од­нак не­ві­до­мо, чи чер­го­ві ру­хи США на стра­те­гіч­ній ша­хів­ни­ці за­без­пе­чать ус­піх стра­те­гії стри­му­ван­ня Ки­таю.

Збройний конфлікт Росії з Україною та активність «Ісламської держави» відтіснили останніми тижнями на подальший план загострення суперництва Сполучених Штатів і Китаю в Азії. Стратегія «повернення на Тихий океан», реалізовувана адміністрацією Барака Обами, та зростаюча сила Китаю викликала побоювання експертів, які попереджають про вибух збройної конфронтації — навіть за участю кількох держав регіону, які ведуть суперечку за морські басейни і острови, наприклад у Південно-Китайському морі. Військовий ризик робить важливим елементом pivot to Asia, крім економічних відносин, присутність збройних сил США на Тихому океані.

П'ятниця, 09 Жовтень 2015 18:58

Паризькі «заморозки»

2 жовт­ня 2015 ро­ку у Па­ри­жі від­був­ся са­міт «нор­манд­ської чет­вір­ки». На по­ряд­ку ден­но­му бу­ло пи­тан­ня ви­ко­нан­ня до­сяг­ну­тих у лю­то­му по­точ­но­го ро­ку до­мо­вле­нос­тей у Мін­ську що­до по­етап­но­го вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту на Дон­ба­сі.

Політичні оцінки переговорів є досить емоційними. Російські оглядачі вважають, що Путін не тільки повернув бомбуваннями Сирії Росії статус «великої держави», а й схилив розвиток подій на Донбасі у напрямку інтересів Росії. Альтернативна точка зору констатує факт послаблення уваги Заходу до українських проблем унаслідок чергового загострення сирійської кризи та напливу біженців до країн Європейського Союзу. Певне раціональне зерно мають обидві точки зору.
Це засвідчують офіційні результати переговорів, озвучені бундесканцлером Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Вони констатували факт неможливості виконання усіх пунктів Мінських домовленостей у поточному році.

Ком­па­нія з на­бо­ру кан­ди­да­тів до лав ук­ра­їн­ської по­лі­ції до­ко­ти­ла­ся і до Пол­тав­щи­ни. Пер­ші охо­чі по­пов­ни­ти ря­ди по­лі­цей­ських в Кре­мен­чу­ці ви­ши­ку­ва­ли­ся в чер­гу 21 ве­рес­ня. Че­рез два дні до Пол­тав­ської об­лра­ди, де так са­мо по­ча­ли при­йом ан­кет від тих, хто хо­че слу­жи­ти ук­ра­їн­ським по­ліс­ме­ном, вер­веч­кою по­тяг­ли­ся меш­кан­ці об­лас­но­го цен­тру.
Уже пер­ші під­ра­хун­ки до­ве­ли, що кон­курс­ній ко­мі­сії бу­де з-по­між ко­го ви­би­ра­ти: ли­ше про­тя­гом пер­шо­го дня на­бо­ру ан­ке­ти за­пов­ни­ли 1650 пол­тав­чан! Не змен­ши­ла­ся чер­га і на­ступ­но­го дня. І це при то­му, що в об­лас­но­му цен­трі пла­ну­ють на­бра­ти ли­ше 250 по­лі­цей­ських.

НЕ МІСЦЕ КРАСИТЬ ЛЮДИНУ...
Важливість моменту зародження нової правоохоронної структури в місті на Ворсклі засвідчив факт участі в церемонії набору до поліції Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка і міністра МВС Арсена Авакова. Урядовці не приховували свого задоволення активністю полтавців, охочих одягнути форму поліцейського.

Published in Суспільство
П'ятниця, 09 Жовтень 2015 19:59

Це солодке слово "децентралізація"

ЯК МІСЦЕВІ ВИБОРИ ВПЛИНУТЬ НА ПОДАЛЬШІ ПЕРИПЕТІЇ НАВКОЛО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Упро­довж кіль­кох остан­ніх тиж­нів го­лов­ни­ми те­ма­ми су­спіль­но­го об­го­во­рен­ня в Ук­раї­ні за­ли­шаю­ть­ся міс­це­ві ви­бо­ри і си­ту­ація на Дон­ба­сі. При­чо­му про там­теш­ні оку­по­ва­ні те­ри­то­рії ни­ні пе­ре­важ­но та­кож го­во­рять у кон­тек­сті май­бут­ніх ви­бо­рів. Осо­бли­во піс­ля то­го, як се­па­ра­тист­ські ва­таж­ки бу­цім­то під тис­ком сві­то­вої спіль­но­ти по­го­ди­ли­ся пе­ре­нес­ти влас­ні псев­до­ви­бо­ри.

Звісно, подібна цікавість — цілком виправдана. Однак не слід забувати, що реальне реформування місцевого самоврядування не обмежиться 25 жовтня. Скоріше, навпаки: саме сформовані після цієї дати нові місцеві еліти мусять стати локомотивом справжньої децентралізації в Україні.
Більшість експертів сходяться на думці, що місцеве самоврядування як децентралізована форма управління було й залишається найбільш природною та історично обґрунтованою формою управління державою.

Published in Суспільство

За­хво­рю­ван­ня сер­це­во-су­дин­ної сис­те­ми — най­по­ши­ре­ні­ші, час­то за­гос­трюю­ть­ся в осін­ній та вес­ня­ний пе­ріо­ди. Го­лов­не в цей час під­три­ма­ти свій ор­га­нізм і до­по­мог­ти йо­му по­до­ла­ти не­ду­гу. Іно­ді па­ці­єн­ти не від­чу­ва­ють по­ру­шень у ро­бо­ті сер­ця чи не звер­та­ють на них ува­гу, од­нак по­тріб­но уваж­но ста­ви­ти­ся до фак­то­рів ри­зи­ку роз­вит­ку сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань.
Про те, що це за фак­то­ри і якою має бу­ти про­фі­лак­ти­ка за­гос­трень, ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця-кар­діо­ло­га, кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Ві­ру За­йце­ву.

До роз­гля­ду у Вер­хов­ній Ра­ді під­го­тов­ле­но за­ко­но­про­ект що­до під­ви­щен­ня мі­ні­маль­ної ці­ни на мо­ло­ко від на­се­лен­ня до 4 грн за 1 літр. Ни­ні цей по­каз­ник май­же уд­ві­чі мен­ший і не за­без­пе­чує до­мо­гос­по­дар­ствам ба­жа­ної рен­та­бель­но­сті. Як на­слі­док — ли­ше про­тя­гом остан­ніх пів­ро­ку по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би в се­лян­ських под­вір’­ях сут­тє­во ско­ро­ти­ло­ся. І це при то­му, що са­ме осо­бис­тий сек­тор аг­рар­ної еко­но­мі­ки ви­роб­ляє біль­шу час­ти­ну мо­ло­ка.
Про­те за­ко­но­дав­ча іні­ці­ати­ва не всім при­па­ла до ду­ші. Най­ак­тив­ні­ше їй опо­ну­ють пред­став­ни­ки пе­ре­роб­них під­при­ємств та роз­дріб­ної тор­гів­лі. Остан­ні пе­ре­ко­ну­ють, що змі­на вже сфор­мо­ва­ної ці­но­вої по­лі­ти­ки по­ру­шить ба­ланс ін­те­ре­сів, при­зве­де до здо­рож­чан­ня мо­лоч­ної про­дук­ції, а від­так i до різ­ко­го змен­шен­ня ку­пі­вель­ної спро­мож­но­сті ук­ра­їн­сько­го на­се­лен­ня.
Чиї до­во­ди ви­яв­лять­ся ва­го­мі­ши­ми? Про це по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­ком на­прям­ку «Роз­ви­ток рин­ко­вої ін­фра­струк­ту­ри» про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» Ми­ко­лою Гри­цен­ком.

Published in Земля і люди

Наш спів­роз­мов­ник — Олек­сій Ко­хан, ві­до­мий ук­ра­їн­ський книж­ко­вий гра­фік, ка­ри­ка­ту­рист, пла­ка­тист, ге­раль­дист. До­не­дав­на — го­лов­ний ху­дож­ник жур­на­лу «Пе­рець».

Співпрацював із видавництвами «Веселка», «Мистецтво», «Світ», «Політвидав України», «Педагогічна думка», «Марка України». Виконав понад 600 малюнків для передачі «Сатиричний об’єктив» Українського телебачення.
Учасник вітчизняних, зарубіжних мистецьких виставок та конкурсів карикатур. Основні галузі — станкова і книжково-журнальна графіка, дизайн. Творчості Кохана притаманні м’який гумор, ліризм, життєрадісна фантазія і щира любов до рідної землі.
Олексій Кохан — співавтор Малого державного герба України (1992). Автор прапора прикордонних кораблів України, розробив символіку для низки районів і міст України. А ще Олексій Кузьмич розробив геральдичну та графічну емблему і прапор такої «дотепної» установи, як Державна податкова служба.

Published in Вітальня

Нещодавно в Лондоні відбулася благодійна фотовиставка Fragile Independence, організована Українським соціал-клубом, повідомляє i-pro.kiev.ua. Захід такого формату, на якому можна було подивитись актуальні роботи та передати кошти на потреби постраждалим під час конфлікту на Сході України, пройшов у столиці Великої Британії вперше.
Як зазначено на сайті проекту, «Крихка незалежність» — це виставка, яка протиставляє красу української землі, людей і власної культури тим соціальним потрясінням і конфліктам, які відбулися нещодавно, повідомляє Cultprostir.
На виставці були представлені роботи всесвітньо відомих фотографів — Сергія Лойка, кореспондента Los Angeles Times, який нещодавно представив книгу «Аеропорт» про захист аеропорту Донецька, членів Української асоціації професійних фотографів Олексія Колобова, Івана Богдана, а також Івана Кравчишина, Олександра Харченка, Олексія Марчука, Оксани Туманової, Павла Морозова, Євгенія Шевченка та ін.

Published in Культура

Нещодавно українські дослідники афонської спадщини знайшли на Афоні старовинний козацький скит «Чорний Вир». Про це розповів на прес-конференції в Укрінформі директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні Сергій Шумило.
«Знайдено цю стародавню козацьку святиню було випадково. Про неї досі не було жодних досліджень і, по суті, ніхто про неї не знав. Виявлені документальні свідчення — це нова сторінка в історії Афону та його взаємозв’язків з Україною», — сказав Сергій Шумило.
За його словами, відомості про існування афонського козацького скиту вперше дослідники знайшли в листах останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.
Як стверджує дослідник, «Чорний Вир» у 1747 році заснував нащадок гетьмана Оліфера Голуба запорізький козак Григорій Голубенко, який, залишивши військову службу та прийнявши чернецтво, поїхав на Афон. Історики вважають, що ченців та послушників скиту підбирали саме в Запорозькій Січі.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».