Людина i право
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Квiтень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ук­раї­на пла­нує ра­ти­фі­ку­ва­ти Кон­вен­цію Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству сто­сов­но жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (Стам­буль­ську…
Ні для ко­го не сек­рет, що в Ук­раї­ні з ви­ко­нан­ням су­до­вих рі­шень іс­ну­ють чи­ма­лі проб­ле­ми. На­віть за офі­цій­ни­ми да­ни­ми у…
ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ПРОДОВЖИЛИ ТЕРМІН НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФАКТИЧНИХ ВЛАСНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Не­дар­ма ка­жуть, що до­ки не гря­не грім, чо­ло­вік не пе­ре­хрес­тить­ся.…
Не сек­рет: що не до­зво­ле­но, зав­жди ви­кли­кає над­мір­ний ін­те­рес. Осо­бли­во там, де по­стій­ні за­бо­ро­ни ста­ють звич­ною нор­мою жит­тя. При­мі­ром, у…
Інвалід першої групи по зору киянка Ганна Подоляк виграла справу проти фірми-забудовника ТОВ «Капітал Ріелті ЛТД», який обманом хотів продати…
Бру­таль­не по­ру­шен­ня прав лю­ди­ни в анек­со­ва­но­му Кри­му і на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях До­нець­кої і Лу­ган­ської об­лас­тей ви­зна­ють та­кі по­важ­ні між­на­род­ні струк­ту­ри,…
Уряд ухва­лив рі­шен­ня про лік­ві­да­цію Дер­жав­ної ре­єс­тра­цій­ної та Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої служб, а та­кож про пе­ре­да­чу їх­ніх функ­цій Мін’­юс­ту. Це —…
Май­же в кож­но­го, ко­му до­во­ди­лось от­ри­му­ва­ти до­від­ки, до­зво­ли, ви­пи­ски, щось ре­єс­тру­ва­ти, за­ли­ши­ли­ся не ду­же при­єм­ні вра­жен­ня від спіл­ку­ван­ня з вла­дою.…
Уже два мі­ся­ці в Ки­єві вкрай склад­но за­ре­єс­тру­ва­ти міс­це про­жи­ван­ня. При­чи­на не в осо­бли­во­му на­пли­ві но­вих меш­кан­ців у міс­то. При­во­дом…
Рік, що ми­нає, крім тра­ди­цій­них проб­лем у су­до­вій прак­ти­ці, озна­ме­ну­вав­ся но­ви­ми ви­кли­ка­ми. Про них та ре­цеп­ти з їх по­до­лан­ня йшло­ся…
З на­го­ди 25-річ­чя від дня ухва­лен­ня Кон­вен­ції ООН про пра­ва ди­ти­ни Між­на­род­ний жі­но­чий пра­во­за­хис­ний центр «Ла Стра­да-Ук­раї­на» пре­зен­ту­вав мо­ні­то­ринг до­три­ман­ня…
Подолання корупційних схем, зміна старого механізму реалізації арештованого і конфіскованого майна, оптимізація роботи служби та мотивація державних виконавців — такими…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».