Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 19, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Дня­ми у Брюс­се­лі лі­де­ри дер­жав — чле­нів Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу піс­ля три­ден­них пе­ре­го­во­рів із Ве­ли­кою Бри­та­нією до­сяг­ну­ли ком­про­мі­су що­до умов, на яких бри­тан­ська елі­та го­то­ва по­го­ди­ти­ся на не­ви­хід з Єв­ро­со­юзу. За офі­цій­ни­ми ре­зуль­та­та­ми пе­ре­го­во­рів бу­ло ого­ло­ше­но, що сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся що­до ос­нов­них по­ло­жень, які від­стою­вав бри­тан­ський прем’­єр-мі­ністр Де­від Ке­ме­рон.

Зокрема, лідери країн — членів Євросоюзу погодилися, що Велика Британія не повинна приєднуватися до Монетарного союзу. Але Лондон як один із найбільших світових фінансових центрів залишив за собою право дорадчого голосу у справах Монетарного союзу.

П'ятниця, 26 Лютий 2016 10:19

Між молотом і ковадлом

Ого­ло­шу­ючи ре­фе­рен­дум про пе­ре­бу­ван­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії в Єв­ро­со­юзі, Де­від Ке­ме­рон ри­зи­кує не тіль­ки роз­па­дом со­юзу Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства з Єв­ро­пей­ським Со­юзом, але й роз­ко­лом у влас­ній пар­тії.

Остаточний зміст порозуміння Лондона і Брюсселя стосовно нових умов членства Великобританії в Європейському Союзі є компромісом і завершує етап складних переговорів. На засіданні британського кабінету ухвалено рішення, що договір Великобританія — Євросоюз є достатньо добрим, щоб Сполучене Королівство залишалось в ЄС. Але це може стати останнім днем єдності кабінету і Консервативної партії.

Зем­лі су­час­ної Са­удів­ської Ара­вії до за­вер­шен­ня Пер­шої сві­то­вої вій­ни вхо­ди­ли до скла­ду Ос­ман­ської ім­пе­рії. Піс­ля 1918 ро­ку Мус­та­фа Ата­тюрк ство­рю­вав су­час­ну світ­ську Ту­реч­чи­ну. На­то­мість са­удів­ські пра­ви­те­лі на улам­ках Ос­ман­ської ім­пе­рії до по­чат­ку 1930-х ро­ків ство­ри­ли Са­удів­ське ко­ро­лів­ство. Справж­нім по­да­рун­ком для са­удів­ців ста­ли ве­ли­чез­ні по­кла­ди наф­ти.

Після Другої світової війни королівство Саудівська Аравія стало найближчим союзником Сполучених Штатів на Близькому Сході. Натомість Туреччина завдяки зусиллям Ататюрка перетворилася на переважно світську ісламську державу й навіть стала членом НАТО. Туреччина мала стати зразком для демократії і вестернізації для решти ісламських держав.

П'ятниця, 26 Лютий 2016 09:52

Балканська інтеграція

Нові кроваві кордони балканських держав формувалися головним чином шляхом внутрішніх і зовнішніх війн. Тепер нестабільність визначається новою якістю, яка обумовлюється бажанням балканських держав налагодити відносини з Європейським Союзом і НАТО. Нагадаємо, що членами цих обох об’єднань є Словенія і Хорватія.
Натомість Сербія, Боснія і Герцеговина, Македонія та Чорногорія перебувають на різних етапах своїх відносин з Євросоюзом і НАТО. Наприкінці 2015 року Сербія розпочала офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Ціною цього рішення стала домовленість про сербський компроміс з албанцями Косова

П'ятниця, 26 Лютий 2016 09:50

Кінець урядової кризи

11 лю­то­го пар­ла­мент Лат­вії за­твер­див уряд Ма­рі­са Ку­чін­скі­са, по­лі­ти­ка Со­юзу зе­ле­них і се­лян (СЗС), ба­га­то­річ­но­го ді­яча міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, який пе­ре­бу­ває у Сей­мі ли­ше з 2014 ро­ку. Лат­вія не ма­ла уря­ду з 7 груд­ня 2015 ро­ку, ко­ли у від­став­ку по­да­ла прем’­єр Лайм­то­да Стра­уюма.

До кабінету Кучінскіса ввійдуть переважно ті самі міністри, які творили уряд Страуюми, частина з них очолить інші міністерства. Свої крісла зберегли міністри закордонних справ Едгарс Рінкевічс та оборони Раймондіс Бергманіс, що має гарантувати незмінність курсу закордонної і оборонної політики Латвії.

На тлі чер­го­во­го за­гос­трен­ня си­ту­ації на Дон­ба­сі, во­че­видь, при­уро­че­но­го ро­сій­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми до дру­гої річ­ни­ці пе­ре­мо­ги Ре­во­лю­ції Гід­но­сті, мож­на кон­ста­ту­ва­ти й низ­ку ін­ших на­мі­рів з бо­ку на­шо­го аг­ре­сив­но­го су­сі­да на­шко­ди­ти Ук­раї­ні. Не­да­рем­но ж бо ни­ніш­ню вій­ну іме­ну­ють гіб­рид­ною...

Річ у тім, що вже кілька тижнів Росія, як завжди порушуючи багато міжнародних норм, суттєво обмежує транзитний рух власною територією. До такого кроку тамтешні посадовці вдалися, ймовірно, відповідаючи на європейські (а тепер уже й — українські) санкції, котрі стосуються блокування російських товарів.

Published in Суспільство

Бі­жен­ці (і в ці­ло­му ви­му­ше­ні міг­ран­ти) не є но­вим яви­щем для Ук­раї­ни. Втім, на жаль, сло­во «бі­же­нець» з’яви­ло­ся за­раз у по­всяк­ден­но­му обі­гу пе­ре­до­всім не че­рез тих, ко­го за­ко­но­дав­ство ви­зна­чає «бі­жен­ця­ми», а че­рез гро­ма­дян Ук­раї­ни, які зму­ше­ні ви­їха­ти з оку­по­ва­них чи не­без­печ­них те­ри­то­рій до спо­кій­ні­ших ре­гіо­нів (і ко­го пра­виль­ні­ше ви­зна­ча­ти як «ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців» або ж «внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб»).

Published in Суспільство
П'ятниця, 26 Лютий 2016 00:03

«Між крапельками» Мінських угод

Піс­ля під­пи­сан­ня Мін­ських угод ук­ра­їн­ська вла­да опи­ни­ла­ся в си­ту­ації, ко­ли, з од­но­го бо­ку, по­тріб­но до­три­му­ва­ти­ся на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів, а з ін­шо­го — до­слу­ха­ти­ся до по­рад за­хід­них «нор­манд­ських» парт­не­рів. Оче­вид­но, що рік то­му, під час на­дваж­ких пе­ре­го­во­рів, пе­ред­ба­чи­ти всі ню­ан­си бу­ло не­мож­ли­во. Від­так нав­ряд чи пра­ві за­пек­лі кри­ти­ка­ни, кот­рі «Мінськ-2» іме­ну­ють не інак­ше як зра­дою. Ско­рі­ше, це — та­кий со­бі орі­єн­тир, слі­ду­ючи яко­му, Ук­раї­на от­ри­ма­ла мож­ли­вість по­сту­по­во ко­ри­гу­ва­ти йо­го на свою ко­ристь.

Published in Суспільство

Ук­ра­їн­ська жі­но­ча бі­ат­лон­на збір­на про­дов­жує по­ка­зу­ва­ти ви­со­кі ре­зуль­та­ти на ета­пах Куб­ка сві­ту. Піс­ля пе­ре­мо­ги Оле­ни Під­груш­ної в сприн­тер­ській гон­ці на сьо­мо­му ета­пі в ка­над­сько­му Кен­мо­рі укра­їн­ки від­зна­чи­ли­ся ви­со­ким ре­зуль­та­том і на остан­ньо­му пе­ред чем­піо­на­том пла­не­ти ета­пі в аме­ри­кан­сько­му Преск-Ай­лі — те­пер уже коман­дою в скла­ді ес­та­фе­ти. Роль ка­пі­та­на зно­ву ста­ла ви­зна­чаль­ною.

Змагання в Преск-Айлі організатори вимушено скоротили за часом — через відчутне похолодання, на пік якого чекали в неділю, жіноча естафета була перенесена на суботу, майже слідом за чоловічою. Це рішення турбувало тренерський штаб «синьо-жовтих», оскільки наставники сподівалися на день відпочинку і тому в п’ятницю виставили на гонку переслідування всіх майбутніх учасниць естафети.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 20:16

Вдалий дебют Зідана

Єв­ро­куб­ки по­вер­ну­ли­ся. Піс­ля дво­мі­сяч­ної пе­ре­рви по­но­ви­ли­ся іг­ри в най­прес­тиж­ні­шо­му фут­боль­но­му тур­ні­рі Ста­ро­го сві­ту — Лі­зі чем­піо­нів. І вже пер­ші мат­чі 1/8 фі­на­лу по­да­ру­ва­ли вбо­лі­валь­ни­кам ба­га­то ці­ка­вих сю­же­тів.

Зінедін Зідан з перемоги стартував у дебютному для своєї тренерської кар’єри поєдинку Ліги чемпіонів. У першій грі 1/8 фіналу проти римської «Роми» команда французького фахівця виявилася сильнішою, ніж суперник, що і вилилося у підсумку — 2:0, які фактично знімають усі питання стосовно команди, котра вийде до наступного кола.
Римляни з перших хвилин спробували нав’язати мадридцям свою гру, активно пресингуючи їх у центрі поля. У першій половині гри мадридська команда навіть більше грала від оборони, ніж суперник, проте реальних моментів господарі створити не змогли.

Published in Футбол

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».