Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Лютий 2016 13:39

Кому служба не в радість

За за­галь­ною оцін­кою, Ук­ра­їн­ська ар­мія, яку по­пе­ред­ня вла­да пла­но­мір­но пе­ре­тво­рю­ва­ла на вій­сько для за­бав на па­ра­дах, ни­ні пот­ро­ху на­ро­щує м’язи. Укра­їн­ці все ще від­мов­ля­ють со­бі ба­га­то в чо­му, аби не ли­ше ма­те­рі­аль­но, а й мо­раль­но під­три­ма­ти бій­ців і коман­ди­рів, праг­ну­чи пе­ре­тво­ри­ти віт­чиз­ня­не вій­сько на су­час­ний ар­мій­ський ме­ха­нізм, здат­ний да­ти гід­ну від­січ аг­ре­со­ру та за­хис­ти­ти кор­до­ни дер­жа­ви.
Шлях до цієї ме­ти ду­же дов­гий та тер­нис­тий, бо ми­ну­лі по­мил­ки не­по­силь­ним тя­га­рем усе ще ле­жать на вій­ську, псу­ють йо­го імідж. Сер­йоз­ною проб­ле­мою, яку й до­сі не вда­єть­ся роз­в’яза­ти коман­ду­ван­ню, і яка галь­мує від­ро­джен­ня ар­мії, на­зи­ва­ють низь­кий рі­вень дис­цип­лі­ни вій­сь­ко­во­служ­бов­ців. У то­му чис­лі у її най­гір­шо­му про­яві — де­зер­тир­стві...

Published in Військо

Ук­раї­на ні­ко­ли не ма­ла до­сві­ду спіл­ку­ван­ня з бі­жен­ця­ми. На­то­мість за­раз ба­га­то ук­ра­їн­ських міст стик­ну­ли­ся з внут­ріш­ньою міг­ра­цією та пе­ре­се­лен­ця­ми. По­міч­ною в цьо­му ста­ла стра­те­гія єв­ро­пей­ської про­гра­ми «Між­куль­тур­ні міс­та», яку укра­їн­ці ре­алі­зу­ють у сво­їх міс­тах.
Як ви­рі­шую­ть­ся проб­ле­ми пе­ре­се­лен­ців в Ук­раї­ні, роз­по­ві­ли ко­рес­пон­ден­ту «ДУ» екс­пер­ти: ди­рек­тор Цен­тру со­ціо­ло­гіч­них до­слі­джень Ме­лі­то­поль­сько­го пе­ду­ні­вер­си­те­ту Світ­ла­на Афа­нась­єва, ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Луць­кої міськ­ра­ди Те­тя­на Гна­тів, ке­рів­ник апа­ра­ту Сум­ської об­лас­ної ра­ди Вік­то­рія По­річ­ка, пред­став­ник ор­га­ну міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня Ме­лі­то­по­ля Оле­на Ду­би­ні­на, пред­став­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ціі «Аген­ція еко­но­міч­но­го роз­вит­ку міс­та Пав­ло­град» Оле­на Шу­лі­ка, пред­став­ник цен­тру «Біб­ліо­теч­на сис­те­ма Він­ни­ці» Ні­на Ско­рик.

Published in Проблема

Чи­ма­ло екс­пер­тів пе­ре­ко­ну­ють, що де­валь­ва­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти сприяє екс­пор­ту віт­чиз­ня­ної про­дук­ції. З цим по­го­джує­ть­ся й ди­рек­тор Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­них до­слі­джень і по­лі­тич­них кон­суль­та­цій Ігор Бу­ра­ков­ський, адже за ко­жен до­лар екс­пор­ту мож­на от­ри­ма­ти біль­ше гри­вень. 
Але за­ува­жує, що 22–24% ук­ра­їн­сько­го екс­пор­ту — це ім­порт. Бо для то­го, аби ви­го­то­ви­ти про­дук­цію на про­даж за кор­до­ном, тре­ба при­дба­ти чи­ма­ло ім­порт­них скла­до­вих.

Регулярно фахівці інституту проводять опитування підприємців, які займаються реальним виробництвом.

Published in Економіка

Мі­ніс­тер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки спіль­но з офі­сом Аген­ції НА­ТО з під­трим­ки та пос­та­чан­ня (NSPA) під­го­ту­ва­ли 30 пси­хо­ло­гів-тре­не­рів, які здій­сню­ва­ти­муть на­вчан­ня фа­хів­ців з пси­хо­ло­гіч­ної ре­абі­лі­та­ції учас­ни­ків АТО.

Про це під час брифінгу у міністерстві заявив перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні завершився перший курс навчання тренерів з підготовки психологів, які будуть працювати в напрямі соціального захисту та напрямі, який передбачає співпрацю з як уже демобілізованими військовослужбовцями, так і з тими, котрі будуть демобілізовуватися», — сказав В. Шевченко.

Пи­тан­ня ком­плек­ту­ван­ня Зброй­них Сил роз­гля­да­ло­ся під час прес-кон­фе­рен­ції в Ки­їв­сько­му місь­ко­му цен­трі за­йня­то­сті, на якій був при­сут­ній вій­сь­ко­вий ко­мі­сар м. Ки­єва, пол­ков­ник Во­ло­ди­мир Ки­донь. Ди­рек­тор цен­тру Вік­тор Су­хо­млин роз­ка­зав про си­ту­ацію на рин­ку пра­ці сто­ли­ці.
Він під­крес­лив, що об­ся­ги та рі­вень без­ро­біт­тя в сто­ли­ці зрос­та­ють. За ме­то­до­ло­гією Між­на­род­ної ор­га­ні­за­ції пра­ці, рі­вень без­ро­біт­тя під­ви­щив­ся від 6,5 до 6,8% (по Ук­раї­ні — 9,0%). У міс­ті Ки­єві, за ци­ми по­каз­ни­ка­ми, май­же 100 тис. без­ро­біт­них. Та­кої чи­сель­но­сті без­ро­біт­них у сто­ли­ці не бу­ло з кін­ця 90-х ро­ків.

За­вдя­ки сис­те­мі суб­си­дій вда­ло­ся уник­ну­ти со­ці­аль­них бун­тів у зв’яз­ку з під­ви­щен­ням та­ри­фів та за­без­пе­чи­ти май­же сто­від­сот­ко­ву опла­ту на­се­лен­ням ко­му­наль­них по­слуг. Про це в ін­тер­в’ю «Дзер­ка­лу тиж­ня» по­ві­до­мив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни Пав­ло Розенко.

«Досвід багатьох країн свідчить, що неефективність соціальної політики при шоковому підвищенні цін призводить до бунтів. Ми уникнули соціальних бунтів. Незважаючи на політичні спекуляції на тему тарифів, люди не вийшли на вулиці з масовими протестами», — сказав він і додав, що відбулася майже стовідсоткова оплата населенням рахунків за цей опалювальний сезон.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 12:01

Прагматичний реалізм

Об­ме­жен­ня ві­зо­вих санк­цій що­до пред­став­ни­ків по­лі­тич­них еліт, на­бли­же­них до Олек­сан­дра Лу­ка­шен­ка, є фак­том: це до­каз чер­го­вої змі­ни кур­су Брюс­се­ля від­нос­но Мін­ська.

Нинішній Європейський Союз є зовсім іншим, ніж у 2010 році, коли після придушення протестів проти виборчих фальшувань на Білорусь були накладені санкції. Треба відверто сказати, що жодного розрахунку на ефективну політичну ізоляцію Білорусі не було. Не справдилися надії, що Лукашенко втратить владу після переговорів з політичною опозицією, яка отримає допомогу з-за кордону, або український варіант, коли проти нього вибухнуть протести і зметуть, як Віктора Януковича.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 10:53

Афганістан: політична анархія

У 2015 ро­ці внут­рі­по­лі­тич­на си­ту­ація в Аф­га­ніс­та­ні дра­ма­тич­но по­гір­ши­лась.
На­при­кін­ці ве­рес­ня світ був шо­ко­ва­ний ін­фор­ма­цією про за­хоп­лен­ня та­лі­ба­ми міс­та Кун­дуз. Та­лі­би за­яви­ли про свою при­сут­ність у гір­ській про­він­ції Ба­дах­шан, де ет­ніч­ну біль­шість ста­но­влять та­джи­ки.

Третього січня стався напад на індійське консульство у Мазарі-Шаріфі, який вважався оазою стабільності і безпеки. У грудні і січні двічі зазнав нападів столичний аеропорт у Кабулі.

На по­точ­но­му тиж­ні Па­па Рим­ський Фран­циск по­бу­вав у Мек­си­ці. Це на­ра­зі най­біль­ша ка­то­лиць­ка кра­їна у сві­ті. У ка­то­ли­ків три­ває Ве­ли­кий піст — час ос­мис­лен­ня бут­тя. Сим­во­ліч­но, що в цей же час Пат­рі­арх Ки­ри­ло від­ві­дує та­кож низ­ку ла­ти­но­аме­ри­кан­ських кра­їн — Ку­бу, Бра­зи­лію, Па­ра­гвай. 
Утім, у цен­трі об­го­во­рен­ня за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції за­ли­шаю­ть­ся ре­зуль­та­ти зу­стрі­чі, яка від­бу­ла­ся 12 лю­то­го 2016 ро­ку в аеро­пор­ту Га­ва­ни між Па­пою Рим­ським Фран­цис­ком і Пат­рі­ар­хом Ро­сій­ської пра­во­слав­ної церк­ви Ки­ри­лом.

П'ятниця, 19 Лютий 2016 10:34

США: вибори за розкладом

Дня­ми від­бу­ли­ся по­пе­ред­ні ви­бо­ри кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної пар­тії та Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тії у шта­ті Нью-Гемп­шир. У та­бо­рі рес­пуб­лі­кан­ців цьо­го ра­зу пе­ре­мо­гу свят­ку­вав До­нальд Трамп. Не­спо­ді­ван­кою ста­ло дру­ге міс­це гу­бер­на­то­ра шта­ту Ога­йо Джо­на Кей­сі­ка. Він обій­шов ко­лиш­ньо­го пе­ре­мож­ця в Айо­ві се­на­то­ра від Те­ха­са Те­да Кру­за.

Такий результат праймеріз ще більше заплутав ситуацію в таборі республіканців. У першій п’ятірці залишаються ще два досить потужних кандидати: колишній нейрохірург афроамериканець Бен Карсон та представник династії Бушів — Джебб. Американські політтехнологи вважають, що знадобиться ще два-три раунди виборів у більших за розмірами штатах, аби чітко визначилися два головні претенденти на висунення від Республіканської партії на листопадових виборах президента США.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».