Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 20, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Остан­нім ча­сом в Ук­раї­ні до­во­лі ак­тив­но по­чав ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся тер­мін «ме­діа­ція». Роз­гор­таю­ть­ся спе­ці­аль­ні про­гра­ми, які за­ймаю­ть­ся під­го­тов­кою ме­діа­то­рів. Фа­хів­ці все час­ті­ше го­во­рять про не­об­хід­ність за­ко­но­дав­чої під­трим­ки ро­бо­ти ме­діа­то­рів, бо вва­жа­ють її пер­спек­тив­ною та вкрай важ­ли­вою.
Для чо­го по­тріб­на ме­діа­ція і в чо­му її осо­бли­во­сті? Го­во­ри­мо про це з пре­зи­ден­том Між­на­род­но­го жі­но­чо­го пра­во­за­хис­но­го цен­тру «Ла Стра­да-Ук­раї­на», док­то­ром юри­дич­них на­ук, про­фе­со­ром Ка­те­ри­ною Лев­чен­ко.

Published in Суспільство

Пе­ред тим, як зу­стрі­тись, я «ло­вив» пол­ков­ни­ка ме­дич­ної служ­би Все­во­ло­да Стеб­лю­ка по те­ле­фо­ну кіль­ка тиж­нів. На­реш­ті «впій­мав», до­мо­вив­шись про зу­стріч. Три­дця­ти­хви­лин­ну. А ви­йшла во­на кіль­ка­го­дин­ною: лю­ди­ні, яка вліт­ку 2014 ро­ку опи­ни­ла­ся в епі­цен­трі бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі і вря­ту­ва­ла де­сят­ки люд­ських жит­тів, ба­чи­ла, як «стар­ші бра­ти» ни­щать тяж­ко­по­ра­не­них ук­ра­їн­ських бій­ців, пе­ре­ме­лю­ючи їх­ні ті­ла гу­се­ни­ця­ми бо­йо­вих ма­шин, а ни­ні пра­цює над удо­ско­на­лен­ням вій­сь­ко­во-ме­дич­но­го за­без­пе­чен­ня ЗСУ та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань, бу­ло що ска­за­ти.

Published in Військо

Пер­ші в цьо­му ро­ці шкіль­ні ка­ні­ку­ли ста­ли, хоч як це див­но зву­чить, сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не тіль­ки для бать­ків, але й для са­мих уч­нів. Пла­но­вий пе­ре­по­чи­нок для шко­ля­рів, ви­му­ше­ний че­рез склад­ні по­год­ні умо­ви, спа­лах під­ступ­но­го гри­пу, брак гро­шей у шко­лах на опла­ту за опа­лен­ня то­що, роз­тяг­нув­ся у ба­га­тьох ре­гіо­нах Ук­раї­ни за­мість звич­них двох тиж­нів аж на мі­сяць.

Приміром, на Полтавщині, аби школярі знічев’я не тинялися вулицями в пошуках сумнівних розваг, батьки мали сушити голову над тим, чим зайняти своїх чад. Але за нинішніх реалій вибір невеликий. Заняття у більшості з гуртків або студій нині платні, розваги у центрах сімейного відпочинку теж не по кишені родинам, у яких часто працює лише один із батьків.
З огляду на це годі вже й казати про те, щоб відправити дитину на екскурсію бодай у сусіднє місто.

Published in Проблема

По­дії, по­в’яза­ні з аг­ре­сією Ро­сії про­ти Ук­раї­ни, ще раз за­свід­чи­ли, що га­зо­вий сек­тор є од­ним із клю­чо­вих для енер­ге­тич­ної без­пе­ки дер­жа­ви і по­тре­бує тер­мі­но­во­го ре­фор­му­ван­ня. При цьо­му взає­мо­обу­мов­ле­ність роз­вит­ку еко­но­мі­ки та енер­ге­ти­ки кра­їни ви­ма­гає чіт­ко­го узго­джен­ня еко­но­міч­них та енер­ге­тич­них пріо­ри­те­тів роз­вит­ку.

Мало кому відомий той факт, що Україна у 1970-х роках щорічно видобувала понад 60 млрд кубів газу (пік видобутку — 68,11 млрд у 1975-му). Це в середньому сягало третини газовидобутку колишнього СРСР. Перш ніж сибірський газ прийшов в Європу, газ з України надходив до Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Болгарії.
Через чотири десятиліття по тому Україна може отримати шанс повернутися до статусу потужної газовидобувної країни з усіма перевагами та прихованими ризиками, кажуть експерти.

Published in Економіка
П'ятниця, 05 Лютий 2016 11:41

Як будувати рідну хату-Україну?

Остан­ні по­дії в дер­жа­ві не ви­кли­ка­ють сум­ні­вів у то­му, що єди­ним шля­хом по­до­лан­ня по­лі­тич­ної, еко­но­міч­ної і со­ці­аль­ної кри­зи є де­цен­тра­лі­за­ція вла­ди та по­си­лен­ня ро­лі міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня у ви­рі­шен­ні проб­лем ре­гіо­наль­но­го і міс­це­во­го зна­чен­ня. Під­го­тов­ле­ні Мі­ніс­тер­ством ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку, бу­дів­ниц­тва та жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дар­ства Ук­раї­ни про­по­зи­ції що­до змін до Ос­нов­но­го за­ко­ну ни­ні ак­тив­но об­го­во­рюю­ть­ся у гро­ма­дах та на за­галь­них збо­рах Асо­ці­ації ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня Хар­ків­ської та ін­ших об­лас­тей дер­жа­ви.

Зокрема, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Валентина Мамонова вважає, що децентралізація — це багатогранна проблема, яка містить чотири складові.

Published in Точка зору
П'ятниця, 05 Лютий 2016 11:35

Новий керівник Мосаду

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку із­ра­їль­ський прем’­єр Бень­ямін Не­тань­яху при­зна­чив но­вим ке­рів­ни­ком із­ра­їль­сько­го Ін­сти­ту­ту роз­від­ки і спе­ці­аль­них зав­дань (Мо­сад) Йос­сі Ко­ена. Пе­ред ним пос­тає низ­ка ви­кли­ків, хо­ча на­прям­ки дій за­ли­шаю­ть­ся не­змін­ни­ми.

У конкурсі на посаду нового керівника брали участь: радник прем’єра з питань національної безпеки Йоссі Коен, генеральний директор розвідувальних служб (міністерство стратегічного планування і розвідки) Рам Бен-Барак і заступник директора ізраїльської розвідки, публічно відомий як N. Перед вибором нового шефа Мосаду Нетаньяху провів консультації з Таміром Пардо, який пішов у відставку, та знаменитим багаторічним керівником розвідки Меїром Даганом.

Ці­на на наф­ту па­дає і стри­бає, але фун­да­мен­таль­ні пе­ред­умо­ви на наф­то­во­му рин­ку не змі­ни­лись, і ці­на не бу­де рос­ти, ос­кіль­ки «во­на опи­ни­лась у за­руч­ни­ках гео­по­лі­ти­ки», — на­пи­сав у «Фай­нен­шел Таймс» ві­до­мий екс­перт з наф­то­вих проб­лем Де­ні­ел Єр­гін.

Ціна на нафту зросла трохи більш як 31 долар наступного дня після повідомлення керівника Європейського центрального банку Маріо Драгі, який згадав, що можлива монетарна стимуляція в зоні євро.
На ціну нафти вплинула також інформація про напади на нафтові поля в Лівії та сильні морози по обидва боки Атлантики. Це все змусило частину інвесторів припинити гру на пониження ціни на нафту, пояснив «Уолл-Стріт Джорнел». Підвищення ціни на нафту призвело до підвищення вартості рубля на московській біржі.

Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко 1 лю­то­го 2016 ро­ку здійс­нив ві­зит до Бер­лі­на. На по­ряд­ку ден­но­му пе­ре­го­во­рів з бун­дес­канц­ле­ром Ан­ге­лою Мер­кель бу­ло клю­чо­ве пи­тан­ня, по­в’яза­не з ре­алі­за­цією Мін­ських угод. 
Ні­меч­чи­на в по­точ­но­му ро­ці го­ло­вує в Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки і спів­ро­біт­ниц­тва в Єв­ро­пі та на­ма­гає­ть­ся ви­ко­рис­та­ти цей факт для вре­гу­лю­ван­ня дон­бась­ко­го кон­флік­ту.

Утім, ступінь розуміння німецькою стороною його специфіки дедалі частіше пригнічує. Позапарламентська німецька опозиція звинувачує владу у недальновидній політиці щодо Росії. До цієї критики досить часто залучаються лобісти інтересів німецького бізнесу з «Німецького товариства східної економіки».

Дня­ми у Ва­шинг­то­ні за­вер­ши­ла­ся кон­фе­рен­ція за учас­ті 105 кра­їн — чле­нів ООН з пи­тань удо­ско­на­лен­ня між­на­род­них ме­ха­ніз­мів не­по­ши­рен­ня зброї ма­со­во­го ура­жен­ня. Цей ме­ха­нізм був пе­ред­ба­че­ний у 1999 ро­ці, ко­ли про­дов­жи­ли тер­мін дії До­го­во­ру про не­роз­пов­сю­джен­ня ядер­ної зброї 1968 ро­ку.

Чергова конференція щодо пролонгації дії цього стратегічно важливого для глобальної безпеки договору запланована на 2018 рік. До того часу має бути погоджено на міждержавному рівні та рівні ООН питання більш ефективного контролю за непоширенням зброї масового ураження. Як бачимо, у даному випадку йдеться не лише про ядерну зброю, а й про хімічну. Утім, між цими двома видами зброї є суттєві відмінності у міжнародно-правовому статусі.

П'ятниця, 05 Лютий 2016 11:22

Президентські вибори у США

У США 1 лю­то­го 2016 ро­ку роз­по­ча­ли­ся по­пе­ред­ні ви­бо­ри кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної та Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тій на по­са­ду пре­зи­ден­та США, яко­го оби­ра­ти­муть 8 лис­то­па­да 2016 ро­ку. Ува­га до цих ви­бо­рів ве­ли­ка у всьо­му сві­ті, адже від ви­бо­ру 45-го пре­зи­ден­та США знач­ною мі­рою за­ле­жа­ти­ме між­на­род­ний клі­мат і тен­ден­ції до за­ми­рен­ня або за­гос­трен­ня ак­ту­аль­них між­на­род­них про­ти­річ.

Досить жваво на гарячу стадію виборчої кампанії реагує Голлівуд — на екрани майже одночасно вийшли фільми, в яких критикується Гілларі Клінтон за її діяльність на посаді державного секретаря США у 2008–2012 роках. Зокрема, республіканці невтомно звинувачують Гілларі Клінтон у недостатній відповідальності, внаслідок чого 11 вересня 2012 року в лівійському місті Бенгазі від рук терористів загинув посол США в Лівії.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».